Què és i per a què serveix ?

Una llar compartida és un allotjament turístic on el titular cedeix habitacions i comparteix l'habitatge amb terceres persones a canvi de diners i per una estada igual o inferior a 31 dies.

És important ressaltar que: 

  • El titular (sempre persona física) pot ser el propietari de l'habitatge o una persona expressament autoritzada per aquest. El titular ha de residir efectivament a l'habitatge i estar-hi empadronat.
  • No està permès el lloguer  turístic d’habitacions si el titular està absent.

Qui ho pot demanar ?

El propietari de l’habitatge.

Requisits

  1. Les llars s'han de compartir en condicions de disponibilitat immediata, han d'estar suficientment moblades i dotades dels aparells i dels estris necessaris amb la finalitat de prestar un servei d'allotjament correcte en relació amb la totalitat de places que disposin, i tot en perfecte estat d'higiene.

  2. Les llars no es poden ocupar amb més places de les que indiqui la cèdula d'habitabilitat i, en qualsevol cas, la capacitat màxima de places per persones usuàries turístiques és de 4 en total.

  3. Les persones usuàries s'allotgen en habitacions. Se'ls ha de garantir l'ús privat i hauran d'estar independitzades mitjançant una porta. No és possible destinar les sales d'estar a dormitori.

  4. Les llars compartides han d'exhibir en un lloc visible i fàcilment identificable per a les persones usuàries la comunicació del NIRTC i la capacitat màxima d’usuaris admesos. També han d’indicar el NIRTC en la seva publicitat.

Les llars que encara no disposin del NIRTC, transitòriament, han de suplir-ne l'exhibició amb la comunicació del número provisional al qual es fa referència a l'article 121-1.2 del Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya.

Quins documents s’han de presentar ?

Formulari d’iniciar l’activitat de llar compartida

Quina normativa regeix ?

Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya. (DOGC núm. 3669 publicat el 03/07/2002)

Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya. (DOGC núm. 8195 publicat el 06/08/2020)

Ordenança Fiscal número 13: Taxa per la prestació de serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.

Quin preu té?

200 € per alta, baixa o modificació de dades segons l’Ordenança Fiscal número 13.

En quines dates es pot fer?

En qualsevol moment, sempre abans d'iniciar l'activitat.

Com i on es pot presentar?

Telemàticament al Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya:
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Llars-compartides

On es pot trobar més informació?

Per poder saber com està l’expedient podeu trucar al 977166448 o enviar un correu electrònic a activitatselvendrell@elvendrell.net

La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística fixa, entre altres obligacions lingüístiques, que les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis que desenvolupen la seva activitat a Catalunya, sense excepció, i encara que tinguin els serveis organitzats des de fora, han de tenir els rètols fixos almenys en català (art. 32.3). És a dir, els rètols de l’exterior de l’establiment i els rètols de l’aparador i del local, tant si es tracta de rètols destinats als clients o persones usuàries com als treballadors, han de ser com a mínim en català. Aquesta obligació no inclou les marques, els noms comercials ni els rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

 

Per a qüestions lingüístiques:

Consorci per a la Normalització Lingüística
Oficina de Català del Vendrell
Carretera de Santa Oliva, 27-35
43700 El Vendrell
977 64 00 15
elvendrell@cpnl.cat
http://www.cpnl.cat

 

 Què és i per a què serveix?

Amb motiu de l’obertura d’un establiment s'emet la taxa corresponent a la preceptiva llicència d’activitat.

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica que vol exercir una activitat, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha d'acreditar la representació amb la qual s’actua.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant del titular de l'activitat i, en el cas de persones jurídiques caldrà presentar, a més a més, una còpia de l'escriptura de constitució de la societat.
2. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altra persona física.
3. Original i còpia del contracte de lloguer, escriptura de propietat o rebut de l'IBI
4. Original i còpia del Model 036 o 037 o substituts

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Depèn del tipus d'activitat.

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

En el moment en què es presenta la sol·licitud de la llicència. L’ingrés és immediat, s’ha de fer el mateix dia.

Com i on es pot presentar?

Obligació de tramitació electrònica mitjançant la Seu electrònica (requereix autenticació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) per a:

- les persones físiques que tinguin la condició d'empresari individual o autònom, o bé és un professional.

- empreses, professionals i persones jurídiques

- les persones emprenedores i les titulars de les activitats econòmiques, ja siguin aquestes activitats amb finalitat lucrativa o no

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

Observacions

En el supòsit que la persona interessada vulgui fraccionar l'import de la taxa, caldrà tramitar la corresponent sol·licitud de fraccionament.

En el cas de voler acollir-se a la quota zero hauran de portar la documentación esmentada anteriormente i els documents que acreditin segons el cas:

"e) Resten exceptuats del règim dels apartats b), c) i d) els següents supòsits de canvi de titularitat d'una llicència o comunicació prèvia degudament tramitada:
- El canvi de denominació social en la titularitat d'un establiment que no comporti variació de socis o quan el canvi és entre familiars dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, sempre que es mantingui la mateixa activitat.
En aquest cas s'haurà de comunicar a l'Ajuntament amb la finalitat de modificar els registres fiscals corresponents.
- El canvi de socis d'una societat sempre que es mantingui la mateixa denominació social, el tipus de societat i l'activitat desenvolupada.
- El canvi de denominació social que no comporti modificació del CIF.
- Els canvis de nom durant el tràmit d'atorgament de la llicència sempre que la tramitació no excedeixi de sis mesos per causa imputable a la persona interessada, si concorre algun dels supòsits següents:
* El sol·licitant de la llicència persona física constitueix una societat, a la qual el sol·licitant inicial està integrat com a soci, per continuar la tramitació, sempre que no es produeixin modificacions en les instal·lacions respecte el projecte inicial.
* El sol·licitant de la llicència persona jurídica extingeix la seva personalitat jurídica per liquidació i dissolució de la mateixa i un dels socis continua la tramitació, sempre que no es produeixin modificacions en les instal·lacions respecte el projecte inicial."

Tots aquestos casos s'han de demostrar amb documents oficials, per exemple: el canvi intergeneracional amb el llibre de familia corresponent; el canvi de denominació social amb l'escriptura de la societat anterior i la de la nova societat per fer les comprovacions oportunes...

En qualsevol cas si el tràmit el fa un representant haurà de portar la corresponent autorització del titular.

- Definició de Persona jurídica: La persona jurídica és una entitat o organització que persegueix una determinada finalitat i a la qual l'Ordenament Jurídic assigna personalitat civil, una ficció legal que la tracta «com si fos una persona». L'article 35 del Codi Civil diu que "són persones jurídiques les corporacions, associacions i fundacions". A Catalunya tenen la seva regulació al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. N'hi ha de dos tipus:

1. La «persona jurídica associativa» és un conjunt de persones que s'agrupen per aconseguir una finalitat i a les que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil: són les associacions, corporacions i societats.

2. La «persona jurídica fundacional» és un patrimoni adscrit a una finalitat i a la que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil, és la fundació.

La major diferència entre totes dues és que l'associació és un conjunt de persones unides per la consecució d'un objectiu mentre que la fundació és un conjunt de béns (el patrimoni) adscrit a un objectiu.

On es pot trobar més informació?

Sol·licitud d’ajornament o fraccionament de deutes tributaris

 

 

 

Què és i per a què serveix?

Per comprovar l'adequació al que preveu la normativa específica aplicable, les instal•lacions d'alt risc estan subjectes a una revisió per part d'una entitat o servei autoritzat, amb la periodicitat següent:

 - Torres de refrigeració i condensadors evaporatius: 1 any.
 - Centrals humidificadores industrials que generen aerosols: dos anys.
 - Sistemes d'aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn: quatre anys.
 - Instal•lacions termals: 4 anys.
 - Sistemes d'aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació,amb raigs d'alta velocitat o injecció d'aire (balnearis, jacuzzis, piscines, vasos o banyeres terapèutiques, banyeres d'hidromassatge, tractaments amb raigs a pressió i d'altres): 4 anys.

El certificat de revisió és el document emès per una entitat o servei autoritzat que acredita, pel que fa a les operacions de manteniment, neteja i desinfecció a què està subjecte una instal•lació d'alt risc, l'adequació a les condicions fixades a la normativa vigent.

Qui ho pot demanar?

El titular de la instal•lació o un/a representant degudament autoritzat/da.

Quins documents s'han de presentar?

Cal adjuntar el certificat de manteniment emès per l'ECA.

Quina normativa regeix?

Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel•losi.

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel•losi.

Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell