L’Ajuntament també pot iniciar expedients administratius sancionadors per l’incompliment de:
 
-  L'Ordenança de Convivència Vilatana 
-  L'Ordenança de les Activitats Publicitàries
-  Ocupació indeguda de la via pública
-  L’ Ordenança d’Establiments
-  La Llei de Residus
-  La Llei d'Animals Perillosos
-  Altres lleis en les quals és competent l'Ajuntament.

Per a més informació, es pot trucar al telèfons 977 16 64 28/ 977 16 64 30.

 

L’Ajuntament, a petició dels ciutadans, pot iniciar expedients administratius pels danys materials o personals, ocasionats dintre del terme municipal, que siguin responsabilitat de l'Ajuntament i pels quals els ciutadans poden reclamar les corresponents  indemnitzacions.

Per a més informació, es pot trucar als telèfons 977 16 64 28/ 977 16 64 30.

Impostos. Un impost és una quantitat de diners exigida per les administracions públiques als ciutadans i a les empreses d'un municipi, territori o país, com a contribució a la despesa pública. L'impost és un tribut caracteritzat per fer sorgir obligacions pecuniàries per a l’obligat tributari i no requereix cap contraprestació per part de l'administració.


Taxes. Una taxa és un tribut que poden establir les administracions públiques als ciutadans o a altres administracions públiques de forma no voluntària, bé per estar obligats a rebre el servei que hi va associat (recollida d'escombraries domiciliàries), bé perquè no hi ha cap altre agent econòmic privat que presti el servei (una única piscina pública al municipi...), o bé per l'aprofitament especial de béns de domini públic (vies públiques, espai radioelèctric, rius, costes, ports, etc.).

Preus públics. Els preus públics són contraprestacions pecuniàries que se satisfan per la prestació de serveis o la realització d’activitats efectuades en règim de dret públic quan, prestant-se també aquests serveis o activitats pel sector privat, siguin de sol·licitud voluntària per part dels ciutadans.

Contribucions especials. Les contribucions especials són els tributs el fet imposable dels quals consisteix en l'obtenció d'un benefici per a l’obligat tributari o d'un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics. L’establiment d’aquestes contribucions és potestatiu i, normalment, les estableixen les hisendes locals. Seria el cas d’unes obres de pavimentació d’un carrer que beneficiessin de forma especial uns veïns determinats.

Una taxa és un tribut que poden establir les administracions públiques als ciutadans o a altres administracions públiques de forma no voluntària, bé per estar obligats a rebre el servei que hi va associat (recollida d'escombraries domiciliàries), bé perquè no hi ha cap altre agent econòmic privat que presti el servei (una única piscina pública al municipi...), o bé per l'aprofitament especial de béns de domini públic (vies públiques, espai radioelèctric, rius, costes, ports, etc.).

3.1. Tributs: Són els ingressos públics consistents en prestacions dineràries exigides per una administració pública com a conseqüència de la realització del supòsit del fet al qual la llei vincula el deure de contribuir, amb el fi primordial d’obtenir els ingressos necessaris per al sosteniment de la despesa pública.

3.2: Recaptació: La recaptació tributària consisteix en l’exercici de les funcions administratives que condueixen al cobrament dels deutes tributaris.
Aquesta recaptació de deutes s’haurà de realitzar en període voluntari, mitjançant el pagament o compliment del tribut obligat en els terminis previstos en l’article 62 de la Llei General Tributària o bé, una vegada esgotats aquests terminis, en període executiu, mitjançant el pagament o compliment espontani del tribut obligat o, en defecte, a través de procediments administratius de constrenyiment.
El servei de recaptació de l’Ajuntament, entre altres funcions, a fi d’assegurar o efectuar el cobrament del deute tributari, podrà comprovar i investigar l’existència i les situacions dels béns o drets de les persones tributàries.

©2019 Ajuntament del Vendrell