3.1. Tributs: Són els ingressos públics consistents en prestacions dineràries exigides per una administració pública com a conseqüència de la realització del supòsit del fet al qual la llei vincula el deure de contribuir, amb el fi primordial d’obtenir els ingressos necessaris per al sosteniment de la despesa pública.

3.2: Recaptació: La recaptació tributària consisteix en l’exercici de les funcions administratives que condueixen al cobrament dels deutes tributaris.
Aquesta recaptació de deutes s’haurà de realitzar en període voluntari, mitjançant el pagament o compliment del tribut obligat en els terminis previstos en l’article 62 de la Llei General Tributària o bé, una vegada esgotats aquests terminis, en període executiu, mitjançant el pagament o compliment espontani del tribut obligat o, en defecte, a través de procediments administratius de constrenyiment.
El servei de recaptació de l’Ajuntament, entre altres funcions, a fi d’assegurar o efectuar el cobrament del deute tributari, podrà comprovar i investigar l’existència i les situacions dels béns o drets de les persones tributàries.

©2019 Ajuntament del Vendrell