El Vendrell, 7 de maig de  2020

CONVOCATÒRIA PUBLICADA AL BOPT
Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 28 de maig
Més informació: https://elvendrell.net/covid-19-al-vendrell/comerc-2 

L'Ajuntament del Vendrell aprova un ajut de fins a 600 euros  adreçat a  persones treballadores autònomes, microempreses i petites empreses de fins a 15 treballadors, amb domicili del centre de treball al municipi del Vendrell, que hagin hagut de cessar la seva activitat, o que hagin tingut una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació i que hagin registrat pèrdues econòmiques com a conseqüència dels efectes del Covid-19.

S’entén per centre de treball aquella activitat comercial, industrial o de serveis que es localitza i es desenvolupa al terme municipal del Vendrell.

Queden excloses aquelles persones treballadores autònomes, microempreses i petites empreses que tinguin el domicili fiscal al municipi del Vendrell, però que desenvolupin la seva activitat en centres de treball localitzats en altres municipis.

L'accés a l'ajut s'aconsegueix mitjançant l'acreditació del cessament d'activitat o per l'acreditació d'una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació corresponent al mes de març de 2020 en comparació amb el mateix període de l'any anterior, o període equivalent en cas d'empreses amb una antiguitat inferior a 1 any, i que hagin registrat pèrdues econòmiques com a conseqüència dels efectes del Covid-19, indicant el percentatge de reducció. 

L'Ajuntament  del Vendrell atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència no competitiva fins a l'exhauriment del crèdit consignat a l’aplicació pressupostària, i serà compatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

La quantia de l'ajut pot ser fins a un màxim de 600 euros d’acord amb els criteris d’atorgament dels ajuts establert a la base 6 de la convocatòria: activitat afectada per la suspensió, percentatge de reducció d’ingressos i nombre de treballadors.

L'ajut es podrà sol·licitar a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament del Vendrell, complimentant el model normalitzat i aportant la documentació requerida, un cop estigui la convocatòria publicada oficialment a la pàgina web Covid-19 al Vendrell, en el seu apartat de Mesures econòmiques, on s’hi trobarà tota la informació i els enllaços corresponents per poder tramitar la sol·licitud.

L'Ajuntament del Vendrell ha pres aquesta decisió com a resposta urgent en aquest context de dificultats generades pel Covid-19, que ha impactat de forma directe en la dinàmica econòmica del territori impossibilitant que un gran nombre d’empreses puguin desenvolupar la seva activitat ordinària o que aquesta s’hagi vist reduïda notablement, repercutint en una reducció dels seus ingressos i posant en risc els seus nivells d’ocupació.


Per mes informació: l’EINA

leina.org

espaiempresarial@leina.org

900.33.88.33©2019 Ajuntament del Vendrell