02 19 MercatwDavant la necessitat d’actualitzar i millorar l’ordenança de mercats no sedentaris, o mercats al carrer, l’Ajuntament del Vendrell obre un procés participatiu amb l’objectiu d’incorporar l’opinió i les aportacions del veïns i comerciants en el nou text normatiu, un cop validades d’acord a la legislació vigent.

Els objectius estratègics i les línies d’actuació són:

- Regular noves modalitats de mercats de venda no sedentària més enllà de la venda en mercats periòdics: venda en mercats ocasionals, venda en parades individualitzades i venda itinerant.
- Prestació de serveis mitjançant estructures, parades desmuntables o vehicles botiga en espais o vies de titularitat pública.
- Totes les activitats que necessiten ocupació a la via pública.
- Actualitzar la relació entre els mercats periòdics i ocasionals del municipi. Actualitzar els grups de productes autoritzats.
- Definir les zones del municipi on es poden autoritzar mercats itinerants o parades aïllades.
- Millorar la informació i simplificar els tràmits.
- Facilitar la tramitació electrònica.

Del 19 de febrer i fins al 19 de març s’obre la consulta pública en línia a través del web de l’Ajuntament del Vendrell, per recollir opinions i aportacions.

Finalitzat el període de consulta pública es farà una validació tècnica de les opinions i aportacions rebudes perquè s’adeqüin als límits del procés i es redactarà l’esborrany de la nova ordenança.

El maig de 2019 hi haurà una nova consulta publica perquè veïns i comerciants facin les seves aportacions al nou text d’ordenança.

Des de l’Ajuntament del Vendrell s’anima a tothom a dir la seva respecte als mercats al carrer, contestant el qüestionari penjat a la web de l’ajuntament a l’apartat de participació ciutadana.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell