El Departament d’Urbanisme i Obres Públiques és l’encarregat de la gestió del territori municipal, que es porta a terme mitjançant les obres públiques i privades.

Aquesta gestió es desenvolupa a partir de la planificació urbanística, que té com a instrument fonamental el Pla General d'Ordenació Municipal (PGOM), complementat amb el Planejament derivat (plans parcials, plans de millora urbana, plans especials, etc.) i amb la legislació urbanística i sectorial que pugui afectar el municipi.

El Departament s’estructura sota la responsabilitat del regidor, assistit per  la direcció i l’assessoria jurídica, i s’organitza en quatre àrees de treball: Planejament, Llicències Urbanístiques, Cartografia i Disciplina Urbanística, i Enginyeria. Aquestes àrees es complementen amb una unitat d’informació que té per comesa establir una relació de comunicació amb els ciutadans, amb l’objectiu de satisfer adequadament les seves necessitats.

Ubicació de les oficines:

C/Apel·les Fenosa, 3-7, baixos (cantonada c/ Narcís Moturiol).

Horari d’oficines (atenció al públic):

De dilluns a divendres          de 9.30 h a 14.00 h


Telèfon:  977 16 64 12
C/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

 

 

 

Cadastre

El cadastre és una registre administratiu dependent del Ministeri d’Hisenda en el qual es descriuen els béns immobles rústics, urbans i de característiques especials.

En l’àmbit municipal, l’Ajuntament, a més d’actuar com a punt d’informació cadastral (PIC), tramita els expedients d’alteració cadastral és a dir, altres d’obres noves, modificacions i recursos administratius. També té la potestat d’emetre certificacions d’àmbit estatal de qualsevol finca, sempre que se n’acrediti la titularitat i de fer consultes de dades no protegides.

Ubicació de les oficines:

Carrer Apel·les Fenosa, 3 – 7, bxos. (cantonada amb C/ Narcís Monturiol)

 

Horari d’atenció al públic:

De dilluns a divendres, de 9:30 a 14:00 h., excepte festius

 

 

Telèfon de contacte: 977 16 64 11

e-mail: cadastre@elvendrell.net

 

Enllaços d’interès:

www.catastro.meh.es

Enllaç amb tràmits i gestions

©2019 Ajuntament del Vendrell