Què és i per a què serveix?

Es una subvenció que per l’any 2020, ofereix l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per ajudar a pagar el lloguer a arrendataris majors de 65 anys amb dificultats, amb la finalitat de prevenir l'exclusió social residencial.

Aquesta subvenció és incompatible amb:

  • Les prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer i els Ajuts COVID-19 per als mateixos mesos.
  • Altres ajuts o prestacions provinents d'altres administracions públiques que tinguin la mateixa finalitat.

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques residents a Catalunya i majors de 65 anys que siguin titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge destinat a residència habitual i permanent, amb un renda de lloguer de màxim 500€.

Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,6 vegades l'IRSC, i que no superin els límits establerts a la base 5, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

No obstant l'anterior, quan l'import anual del lloguer sigui inferior a 0,6 vegades l'IRSC, els ingressos mínims exigibles seran el equivalents a l'import del lloguer.

No es poden sol·licitar prestacions per al pagament del lloguer si el contracte se signa entre persones que tinguin relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, fills, néts) i si la persona sol·licitant és propietària d’un habitatge.

S’ha de pagar el lloguer de l'habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent. Enguany NO s’acceptaran ingressos en compte (des del caixer o en finestreta).

 

Quin és l’import de la subvenció?

  • L'import de la subvenció serà del 20 per cent de l'import de la renda de lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30 % dels seus ingressos.
  • Del 30 per cent de l'import de la renda de lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30 % i inferior al 40 % dels ingressos.
  • Del 40 per cent de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40 % dels ingressos de l'habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge.

Quins documents s’han de presentar?

  • Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant.
  • Rebuts de lloguer pagats corresponents a l'any en curs. Cal presentar, com a mínim 3 rebuts pagats (d’entre gener i maig).
  • Dels sol·licitants que no s’oposin a la consulta de dades, l’administració consultarà els documents en el seu poder, com són el DNI, declaració IRPF 2018,etc.

L’Agència pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d’aquestes subvencions, documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

Quina normativa regeix?

BASES: RESOLUCIÓ TES/662/2020, de 9 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans. (DOGC  núm.  8083  publicat el  12/03/2020)

CONVOCATÒRIA: RESOLUCIÓ TES/1097/2020, de 19 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2020 (ref. BDNS 506181). (DOGC  núm.  8142  publicat el  27/05/2020)

En quines dates es pot fer?

Des del 28 de maig fins al 3 de juliol de 2020.

Com i on es pot presentar?

Les sol·licituds s'han de presentar en imprès normalitzat, degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació establerta anteriorment.

Les sol·licituds es poden presentar a:

a) La Borses d’Habitatge del Vendrell, que col·labora mitjançant conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, amb cita prèvia, properament.
b) L'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Sol·licitud per tramitar de manera presencial

 

Borsa d’Habitatge del Vendrell

Centre cívic l’Estació
Av. Jaume Carner, 1
43700 El Vendrell
Tel.: 977 166 799
C/e:borsahabitatgevendrell@gmail.com

 

Quins serveis intervenen?

Borsa d’Habitatge del Vendrell

 

On es pot trobar més informació?
http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/convocatories-ajuts-habitatge/subvencions-lloguer-gent-gran/

*Telèfon 012 d'Atenció Ciutadana de la Generalitat.

*Telèfon 900 922 841 suport al ciutadà de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

©2019 Ajuntament del Vendrell