Què és i per a què serveix?

Es una subvenció que per l’any 2023, ofereix l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en col·laboració del Ministerio de Transportes, Mobilidad y Agenda urbana, per ajudar a pagar el lloguer a arrendataris amb dificultats, amb la finalitat de prevenir l'exclusió social residencial.

Aquesta subvenció és incompatible amb:

  • Les prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer per als mateixos mesos.
  • Altres ajuts o prestacions provinents d'altres administracions públiques que tinguin la mateixa finalitat.

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques residents a Catalunya que tinguin entre 36 i 64 anys a data 22/03/2023, que siguin titulars d’un contracte de lloguer/cessió d’us d’un habitatge/habitació destinat a residència habitual i permanent, amb un renda de lloguer de màxim 600€ (habitatge) i 300€ (habitació) a la província de Tarragona, i que hi estiguin empadronades.

Per a famílies nombroses, monoparentals i per unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900€.

Les persones que disposin d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,977736 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme (màxim de 23.725,79€)

No es poden sol·licitar prestacions per al pagament del lloguer si el contracte se signa entre persones que tinguin relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, fills, néts) i si la persona sol·licitant és propietària d’un habitatge.

S’ha de pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.

Quin és l’import de la subvenció?

  • L'import de la subvenció serà del 20 per cent de l'import de la renda de lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30 % dels seus ingressos.
  • Del 30 per cent de l'import de la renda de lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30 % i inferior al 40 % dels ingressos.
  • Del 40 per cent de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40 % dels ingressos de l'habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge.

Tots aquests imports amb el mínim de 240€ i el màxim de 2.400 € anuals per habitatge.

Quins documents s’han de presentar?

  • Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant.
  • Rebuts de lloguer pagats corresponents a l'any en curs. S’ha d’estar al corrent de pagament en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Dels sol·licitants que no s’oposin a la consulta de dades, l’administració consultarà els documents en el seu poder, com són el DNI, declaració IRPF 2021,etc.

L’Agència de l’Habitatge pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d’aquestes subvencions, documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

Quina normativa regeix?

BASES: RESOLUCIÓ TES/986/2020, de 8 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer. 

CONVOCATÒRIA: RESOLUCIÓ TES/1096/2020, de 19 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2020.

En quines dates es pot fer?

Des de l’11 d’abril al 12 de maig de 2023.

Com i on es pot presentar?

Les sol·licituds s'han de presentar en imprès normalitzat, degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació establerta anteriorment.

Les sol·licituds es poden presentar a:

a) Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=2

Per conèixer com fer la tramitació on-line disposes d’un tutorial.

* Per tramitar telemàticament, necessiteu tenir una identificació electrònica (idCAT Mòbil, idCAT Certificat, DNI electrònic) podeu consultar aquí com tramitar identificació idCAT mòbil:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/#bloc2

b) La Borsa d’Habitatge del Vendrell, que col·labora mitjançant conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, amb cita prèvia.

c) L'Agència de l'Habitatge de Catalunya.


Borsa d’Habitatge del Vendrell
Centre cívic l’Estació
Av. Jaume Carner, 1
43700 El Vendrell
Tel.: 977 166 799
C/e:borsahabitatgevendrell@gmail.com

Quins serveis intervenen?

Borsa d’Habitatge del Vendrell

Centre cívic l’Estació
Av. Jaume Carner, 1
43700 El Vendrell
Tel.: 977 166 799
C/e:borsahabitatgevendrell@gmail.com

On es pot trobar més informació?

http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/convocatories-ajuts-habitatge/subvencions-pagament-lloguer/

*Telèfon 012 d'Atenció Ciutadana de la Generalitat.

 

 

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell