Què és i per a què serveix?

Es produeix una baixa del padró municipal d’habitants del Vendrell en els següents casos:

- Quan una persona va a residir a un altre municipi de l’Estat espanyol. Aquesta baixa és fa efectiva automàticament amb els comunicats dels respectius ajuntaments que coordina l’Institut Nacional d’Estadística.

- Quan una persona espanyola va a residir a un altre país. Caldrà que s’inscrigui al consolat del país on va a viure i l’ajuntament passarà la baixa una vegada rebuda la comunicació de l’Institut Nacional d’Estadística.

- Quan una persona estrangera va a residir a un altre país. En aquest cas cal que la persona, abans de marxar, presenti una sol·licitud a l’Oficina Municipal d’Empadronament informant de la data i el domicili del país on fixa la nova residència.

- Quan una persona és difunta. La baixa és automàtica d’acord amb la informació rebuda de l’Institut Nacional d’Estadística. També es tramita la baixa quan ho demana un familiar o representant del difunt.

- Quan es detecta que una persona no viu al domicili on consta inscrita, no ha tramitat l’alta en cap altre domicili, ni tampoc és baixa per defunció. En aquest cas, l’Ajuntament tramita un expedient de baixa d’ofici.

Qui la pot demanar?

Qualsevol ciutadà estranger que vagi a residir a un país estranger.
Qualsevol familiar o representant legal del difunt.
Qualsevol ciutadà propietari o resident en un domicili on consten inscrites persones que ja no hi viuen.

Quins documents s’han de presentar?

En les baixes d’estrangers amb destí fora de l’Estat espanyol:

- Sol·licitud general.
- Original del document d'identitat de l'interessat.
- Bitllet d'avió (si en disposa).

En el cas de defunció:

- Sol·licitud general.
- Original del document d'identitat del sol·licitant.
- Llibre de família o quelcom altre document acreditatiu del parentiu.
- Original del certificat de defunció emès pel Registre Civil corresponent o el llibre de família on consti l'anotació de la defunció.

En les baixes d’ofici:

- Sol·licitud general.
- Original del document d'identitat del sol·licitant.

Quina normativa regeix?

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
Reglament de Població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel RD 1690/1986, d'11 de juliol, i RD 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica l’anterior.
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1998, de 24 de maig.
Resolució de 17 de febrer de 2020, de la presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual s'emeten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal.
Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre l'entrada lliure circulació i residència a Espanya dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
Codi Civil espanyol.
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter general i garantia dels drets digitals.
Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades.
Consultes que ha resolt la Comissió Permanent del Consell d’empadronament.

Quin preu té?

És un servei gratuït.

En quines dates es pot fer?

Durant tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Presencialment: amb cita prèvia, clicant el botó que trobareu al peu d'aquesta pàgina informativa.

Per internet: cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell i adjunteu la documentació necessària.

En el cas que no diposeu de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), us podreu treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80

*Presentació al Servei d'Atenció a la Ciutadania:

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta:

- Al mateix moment, si és a petició de la part interessada que aporta la documentació acreditativa.
- En les baixes d'ofici, el termini és de 6 mesos, supeditat a la resolució del Consell d'Empadronament.

Quina documentació es lliura?

Al mateix moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis hi intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal.
Servei d'Atenció al Ciutadà.
Departament de la Policia Municipal.
Institut Nacional d'Estadística.

Quin sentit té el silenci?

Positiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

On es pot trobar més informació?

Volant de defunció

Observacions

La baixa d'ofici per sol·licitud és un tràmit molt llarg perquè s'han de prendre un seguit de mesures i garanties.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Instancia general castellano

Reservar cita

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell