Què és i per a què serveix?

És l'alta d'empadronament de nadons que s'inscriuen en un padró municipal d'habitants per primera vegada. Serveix per acreditar la residència al municipi.
Recordeu que abans d'empadronar un nadó cal anar al Registre Civil per inscriure'l:

Registre Civil del Vendrell
c/ Francesc de Riera, 13
Telèfon 977 92 42 21
Horari: 8 h a 14 h de dilluns a divendres

Qui ho pot demanar?

Qualsevol: pare, mare o tutor legal.

Quins documents s'han de presentar?

1. Original del Llibre de família o certificat de naixement.

2. Original de la documentació d'identitat del pare, la mare o els tutors legals que signin l'alta.

3. En el cas que un dels progenitors/es o tutors/es no resideixi al domicili on s'empadrona al menor, caldrà la seva autorització (original) i còpia del seu document d'identitat, en virtut de l’art. 154 del Codi Civil.
3.1 Excepcionalment, en determinats supòsits, declaració responsable justificant la impossibilitat de disposar de la firma de  l’altre progenitor/a, segons model subministrat per l’ajuntament.
3.2 Si la guàrdia i custodia és compartida i, la resolució no es pronuncia sobre el lloc d’empadronament, s’haurà d’aportar sempre el mutu acord d’ambdós progenitors/es o una resolució judicial que es pronunciï expressament sobre l’empadronament.

4. Segons el cas, el personal de l'Oficina d'Empadronament Municipal, sol·licitarà la documentació addicional que cregui convenient.

Quina normativa regeix?

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Reial decret llei 6/2023, de 19 de desembre, per la qual s’aproven mesures urgents per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en matèria de servei públic de justícia, funció pública, règim local i mecenatge.

Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, per la qual s’aprova el Reglament de Població i
Demarcació Territorial de les entitats locals.

Reial decret 141/2024, de 6 de febrer, per la qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol.

Resolució de 17 de febrer de 2020, de la presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual s'emeten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal.

Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, respecte entrada, lliure circulació i residència a Espanya de les persones ciutadanes dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

Codi Civil espanyol.

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter general i garantia dels drets digitals.

Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Consultes que ha resolt la Comissió Permanent del Consell d’empadronament.

Quin preu té?

És un servei gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Presencialment: amb cita prèvia, clicant el botó que trobareu al peu d'aquesta pàgina informativa.

* En el cas que la persona interessada resideixi als Barris Marítims, podrà també realitzar el tràmit, presencialment, a l’oficina del SAC de Coma-ruga, en horari de dilluns a divendres de 9 h a 13 h.

Per internet: cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell i adjunteu la documentació necessària.

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Temps de resposta i caducitat

Amb caràcter general, sempre que un/a ciutadà/ana sol·liciti l’alta o la modificació de qualsevol de les seves dades al Padró, aportant els documents necessaris, es procedirà a realitzar la seva inscripció en el Padró sense més tràmit, sent efectiva des .d’aquest moment i sense que sigui possible atorgar-li efectes retroactius, si no fos així, el termini màxim per resoldre l’empadronament és de tres mesos des de la .sol·licitud, tal com estableix l'article 21.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La inscripció al padró no caduca, a excepció de:

- La persona estrangera comunitària que ha de confirmar el seu domicili cada 5 anys.
- La persona estrangera no comunitària, sense residència de llarga durada, que ha de renovar la seva inscripció cada dos anys.

Quina documentació es lliura?

1. Document d'alta naixement.
2. Justificant acreditatiu de l'alta al Vendrell.

Quins serveis intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal.
Servei d'Atenció a la Ciutadania de Coma-ruga.

Quin sentit té el silenci?

Positiu.

On es pot trobar més informació?

Alta al padró d'habitants

Descarregar sol·licituds

Autorització d'empadronament per a menors d'edat

Declaració responsable menors sense resolució judicial guarda i custòdia

Declaració responsable menors amb guarda i custòdia exclusiva

Declaració responsable menors ucrainesos

Reservar cita

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell