Què és i per a què serveix?

Renovació de la inscripció al padró d'habitants que han de fer les persones estrangeres que no siguin ciutadanes d'un país membre de la Unió Europea, ni de l'Espai Econòmic Europeu, ni de Suïssa, i que no disposin d'un permís de residència permanent o de llarga durada.

La renovació és periòdica, i s'ha de fer cada dos anys comptats des de la darrera inscripció al padró o des de l'última renovació.

Acredita el seu empadronament al domicili.

La no-renovació comportarà la baixa de la inscripció al padró per caducitat.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona estrangera a partir de 16 anys d'edat, que no sigui ciutadana d'un país membre de la Unió Europea, ni de l'Espai Econòmic Europeu, ni de Suïssa, i que no disposi d'un permís de residència permanent o de llarga durada.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original del passaport o permís de residència o en el seu defecte, en cas de menors de 14 anys, llibre de família* o acta de naixement*
    *Quan aquests documents estiguin redactats en un idioma estranger, se n'haurà d'adjuntar la traducció oficial.
    Tots els documents identificatius han d’estar en vigor o en el seu defecte justificant de sol·licitud de renovació.

2. Menors de 16 anys no emancipats.

La renovació la realitzaran els dos progenitors o tutors legals.
És imprescindible que els dos progenitors o tutors legals signin el document de renovació del menor. Si això no és possible, caldrà aportar document segons el cas:
- Autorització del pare, la mare o els tutors legals.
- Guàrdia i custòdia que atorga el jutge amb motiu de separació dels cònjuges.
- Declaració responsable del pare o la mare o el tutor legal (veure apartat "descarregar sol·licituds").

 3. Segons el cas, el personal de l'Oficina d'Empadronament Municipal sol·licitarà la documentació addicional que cregui convenient.

Quina normativa regeix?

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
Reglament de Població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel RD 1690/1986, d'11 de juliol, i RD 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica l’anterior.
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1998, de 24 de maig.
Resolució de 17 de febrer de 2020, de la presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual s'emeten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal.
Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre l'entrada lliure circulació i residència a Espanya dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
Codi Civil espanyol.
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter general i garantia dels drets digitals.
Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades.
Consultes que ha resolt la Comissió Permanent del Consell d’empadronament.

Quin preu té?

És un servei gratuït.

En quines dates es pot fer?

Durant tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Presencialment: amb cita prèvia, clicant el botó que trobareu al peu d'aquesta pàgina informativa.

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80

* En el cas que la persona interessada resideixi als barris marítims, podrà realitzar el tràmit a:
SAC Coma-ruga – Av. Generalitat, 32: de dilluns a divendres de 9 h a 13 h

Temps de resposta i caducitat:

Al mateix moment.
La renovació caduca als 2 anys, mentre no es disposi de la residència de llarga durada.

Quina documentació es lliura?

1. Document de renovació.
2. Justificant acreditatiu del seu empadronament al Vendrell.

Què cal fer per donar-se de baixa al padró municipal?

Si deixa de residir al Vendrell, cal que s'empadroni al municipi d'Espanya on vagi a viure, o que presenti l'escrit de sol•licitud de baixa d'empadronament, si la nova residència és en un país de fora de l'Estat espanyol.

Quins serveis hi intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal.
Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Alta al padró d'habitants

Descarregar sol·licituds

Autorització d'empadronament

Autorització d'empadronament per a menors d'edat

Declaració responsable menors sense resolució judicial

Declaració responsable menors amb resolució judicial

Reservar cita

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell