Què és i per a què serveix?

Els/les veïns/es han de comunicar les variacions en les seves dades d’inscripció, especialment els canvis de domicili dins el mateix terme municipal.

Les persones menors d’edat no emancipades i les majors amb discapacitat han d'estar donats d'alta amb els pares que tinguin la seva guàrdia i custòdia o bé, amb els seus representants legals, llevat que s'autoritzi per escrit per ells a residir en un altre domicili.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona major d'edat.

Qualsevol persona major d'edat que actuï, en representació de la persona interessada. Aquesta representació haurà d’acreditar-se per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna o mitjançant declaració en compareixença personal de l’interessat.

Quins documents s’han de presentar?

1. Documentació acreditativa de la identitat:

- Persona espanyola: DNI (obligatori per a majors de 14 anys)

- Persona estrangera:

* d’estats membres de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: Certificat de registre de persona estrangera de la Unió, on consti el número d’identitat d’estrangera/a (NIE), juntament amb el document acreditatiu de la identitat o passaport expedit per les autoritats del seu país.

* resta països: Targeta d’identitat de persona estrangera expedida per les autoritats espanyoles, on consti el número d’identitat d’estranger/a (NIE), o bé,  passaport expedit per les autoritats del seu país.

-Menors d’edat:

*Fins als 14 anys: Llibre de família o Certificat de naixement, en cas què no disposin d’un document identificatiu (quan aquests documents estiguin redactats en un idioma estranger, se n'haurà d'adjuntar la traducció oficial).

*Majors de 14 anys: els mateixos documents d’identificació exigits pels majors d’edat.

Tots els documents identificatius han d’estar en vigor o bé justificant de sol·licitud de renovació.

2. Documentació acreditativa de representació de menors i de persones amb discapacitat per a l’exercici de la seva capacitat jurídica:

2.1 Menors no emancipats: llibre de família o certificat de naixement.

Empadronament amb un sol progenitor/a:

-Si existeix, resolució judicial sobre la guàrdia i custodia.

- Autorització de l’altre progenitor/a o autorització judicial, en virtut de l’art. 154 del Codi Civil.

-Excepcionalment, en determinats supòsits, declaració responsable justificant la impossibilitat de disposar de la firma de  l’altre progenitor/a, segons model subministrat per l’ajuntament.

- Si la guàrdia i custodia és compartida i, la resolució no es pronuncia sobre el lloc d’empadronament, s’haurà d’aportar sempre el mutu acord d’ambdós progenitors/es o una resolució judicial que es pronunciï expressament sobre l’empadronament.

2.2 Persones amb discapacitat per a l’exercici de la seva capacitat jurídica: autorització o resolució judicial que acrediti la representació.

3. Documentació acreditativa del domicili:

Habitatge de propietat: quan al rebut de l'IBI no hi consti el nom de l'últim titular, Escriptura, contracte de compravenda, Nota del Registre

- Si és un habitatge col·lectiu, l’autorització i la fotocòpia del document d'identitat de la persona responsable que n'exerceix la direcció, degudament signada i segellada amb el nom, l'adreça i el NIF de l'entitat.

Habitatge de lloguer: Contracte vigent de lloguer  per a ús de residència habitual, acompanyat de l’últim rebut lloguer, o bé d’algun subministrament bàsic (aigua, llum, gas).

En cas que al domicili ja hi consti una persona empadronada, farà falta l'autorització d’una persona major d’edat, inscrita, que disposi del títol acreditatiu de la possessió efectiva de l’habitatge (propietat, lloguer...)

Quan es complimentin o presentin autoritzacions s’acompanyarà fotocòpies dels documents identififatius de la persona que autoritza.

- AVÍS: LA FALSEDAT EN LES DADES DECLARADES PODEN SER CONSTITUTIVES DE DELICTE.

4. Segons el cas, el personal de l'Oficina d'Empadronament Municipal sol·licitarà la documentació addicional que cregui convenient.

Quina normativa regeix?

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Reial decret llei 6/2023, de 19 de desembre, per la qual s’aproven mesures urgents per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en matèria de servei públic de justícia, funció pública, règim local i mecenatge.

Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, per la qual s’aprova el Reglament de Població i
Demarcació Territorial de les entitats locals.

Reial decret 141/2024, de 6 de febrer, per la qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol.

Resolució de 17 de febrer de 2020, de la presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual s'emeten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal.

Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, respecte entrada, lliure circulació i residència a Espanya de les persones ciutadanes dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

Codi Civil espanyol.

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter general i garantia dels drets digitals.

Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Consultes que ha resolt la Comissió Permanent del Consell d’empadronament.

Quin preu té?

És un servei gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Presencialment: amb cita prèvia, clicant el botó que trobareu al peu d'aquesta pàgina informativa.

* En el cas que la persona interessada resideixi als Barris Marítims, podrà també realitzar el tràmit, presencialment, a l’oficina del SAC de Coma-ruga, en horari de dilluns a divendres de 9 h a 13 h.

Per internet: cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell i adjunteu la documentació necessària.

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Temps de resposta i caducitat:

Amb caràcter general, sempre que un/a ciutadà/ana sol·liciti l’alta o la modificació de qualsevol de les seves dades al Padró, aportant els documents necessaris, es procedirà a realitzar la seva inscripció en el Padró sense més tràmit, sent efectiva des d’aquest moment i sense que sigui possible atorgar-li efectes retroactius, si no fos així, el termini màxim per resoldre l’empadronament és de tres mesos des de la sol·licitud, tal com estableix l'article 21.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La inscripció al padró no caduca, a excepció de:

- La persona estrangera comunitària que ha de confirmar el seu domicili cada 5 anys.
- La persona estrangera no comunitària, sense residència de llarga durada, que ha de renovar la seva inscripció cada dos anys.

Quina documentació es lliura?

 1. Document de canvi de domicili.
 2. Volant d'empadronament.

Quins serveis intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal.
Servei d'Atenció a la Ciutadania de Coma-ruga.

Quin sentit té el silenci?

Positiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

On es pot trobar més informació?

Alta per naixement al padró d'habitants

Correcció i actualització de dades jurídiques al Cadastre

Modificació de dades personals a la base de dades de Gestió Tributària. Canvi de domicilli fiscal

Descarregar sol·licituds

Autorització d'empadronament

Autorització d'empadronament per a menors d'edat

Declaració responsable menors sense resolució judicial guarda i custòdia

Declaració responsable menors amb guarda i custòdia exclusiva

Reservar cita

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell