Què és i per a què serveix?

Document emès per l'Ajuntament del Vendrell que informa sobre l'empadronament de la persona sol·licitant, tal com consta actualment en el padró municipal d'habitants, als efectes de justificar la residència al municipi davant d'altres administracions i/o entitats.

VALIDESA:
Depèn de l'administració i/o entitats on s'hagi de presentar, però amb caràcter general aquest període sol ser de tres mesos.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona empadronada al Vendrell major de 16 anys; ella mateixa o qualsevol altra que presenti la corresponent autorització.
En el cas de menors: caldrà acreditar la identitat de qualsevol dels progenitors empadronats amb els menors. Cas de que els menors estiguin empadronats en un domicili diferent, caldrà aportar copia de la resolució judicial on s'acrediti la guàrdia i custòdia del menor o en el seu defecte l'autorització de la mare i/o de tots els majors d'edat inscrits al domicili, segons el cas.

Quins documents s’han de presentar?

1. Document d'identitat
2. Autorització degudament complimentada i document d'identitat de la persona autoritzada i fotocòpia de l'autoritzant.

Quina normativa regeix?

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
Reglament de Població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel RD 1690/1986, d'11 de juliol, i RD 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica l’anterior.
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1998, de 24 de maig.
Resolució de 17 de febrer de 2020, de la presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual s'emeten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal.
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter general i garantia dels drets digitals.
Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Quin preu té?

És un servei gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot demanar?

Per internet: es pot descarregar a través de la CARPETA CIUTADANA (https://carpetaciutadana.elvendrell.cat/)

Presencialment: a l’Oficina d’Empadronament, sense cita prèvia, en horari de 9 h a 14 h

Presencialment: al Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC - Oficina C. Mar i/o Oficina Coma-ruga), sense cita prèvia, en horari de 9 h a 13 h.

Per correu postal: s’haurà d’enviar una sol·licitud especificant el tipus de volant que necessita (volant individual, familiar, històric, etc…) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

1. Volant d'empadronament

Quins serveis intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal
Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable

On es pot trobar més informació?

Certificat d'empadronament

Descarregar sol·licituds

Model d'autorització

 

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell