Què és i per a què serveix?

Quan s'ha produït un canvi d'ús, una demolició o l'enderroc total o parcial d'un edifici, casa, etc... , és necessari actualitzar les dades del cadastre perquè modifica el valor cadastral de la finca i per tant, la quota de l'Impost de Béns Immobles. També quan es produeix un canvi en el tipus de cultiu o aprofitament.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta i que sigui titular de béns immobles i que hagin realitzat un canvi de cultiu o aprofitament, canvi d'ús, demolició o enderroc.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant titular de la finca.
2. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
3. Fotocòpia de l’últim rebut de l’Impost sobre Béns Immobles satisfet sobre la finca objecte de l’alteració.
4. Model de declaració d'alteració cadastral 900D. Es pot trobar a la Web de la Gerència Territorial de Cadastre.  
5. Fotocòpia del document que acrediti l’enderrocament.
6. Descripció gràfica de la situació resultant: plànols
7. En el cas de canvi de cultiu o aprofitament fotocòpia de la fitxa cadastral rústega.
8. Autorització general

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament de Cadastre (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 11
c/e: cadastre@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Gerència Territorial de Cadastre de Tarragona
C. Pere Martell, 38-40
Telèfon 977 24 58 00
Fax 977 23 66 16

O bé a l'adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Entre 1 i 2 anys

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia del model 900D segellada.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Notificació de la gerència amb la modificació física realitzada.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.
Gerència Territorial del Cadastre a Tarragona.

Quin sentit té el silenci?

No aplicable.

On es pot trobar més informació?

Al lloc web del cadastre

Descarregar sol·licituds

MODEL 900D

Autorització general

 

 

Què és i per a què serveix?

La comunicació de l'alteració física per agregació, agrupació, segregació o divisió és necessaria per actualitzar dades cadastrals que intervenen als paràmetres o elements de càlcul del valor cadastral, la qual cosa afecta directament a la quota de l'IBI.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta i que sigui propietari del bé immoble.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant titular de la finca.
2. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
3. Fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI satisfet sobre la finca objecte de l'alteració.
4. Model de declaració d'alteració cadastral 900D. Es pot trobar al lloc Web de la Gerència Territorial del Cadastre
5. Fotocòpia del document pel qual s'efectua l'agregació, agrupació, segregació o divisió.
6. Descripció gràfica de la situació anterior. Plànols.
7. Descripció gràfica de la situació resultant. Plànols.
8. Autorització general

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament de Cadastre (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 11
c/e: cadastre@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Gerència Territorial de Cadastre de Tarragona
C. Pere Martell, 38-40
Telèfon 977 24 58 00
Fax 977 23 66 16

O bé a l'adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Entre 1 i 2 anys

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada del model 900D.

En resoldre's la sol·licitud:
2. Notificació de la Gerència Territorial de Cadastre de Tarragona.

Quins serveis hi intervenen?

Departament del Cadastre de l'Ajuntament
Gerència Territorial de Cadastre de Tarragona

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable

On es pot trobar més informació?

Al lloc web del cadastre

Descarregar sol·licituds

MODEL 900D

Autorització general

 

 

Què és i per a què serveix?

L'impost de béns immobles és un tribut que grava totes les finques de naturalesa rústega o urbana, bé siguin habitatges, pàrquings, locals comercials, magatzems, etc...

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Veure - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

quines dates es pot fer?

Veure observacions

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

1. En període voluntari, a qualsevol entitat bancària que consti en el tríptic.

2. Si ha passat el període voluntari, amb recàrrec a BASE (Diputació de Tarragona), C/ Narcís Monturiol, 24 Bx L1 del Vendrell. Telèfon 977 66 01 29.

Temps de resposta

Al moment

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.     

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

Què és i per a què serveix?

Amb la transmissió d'un bé immoble (casa, pis, traster, etc) es produeix un canvi de titular. Aquest s'haurà de notificar per tal d'actualitzar les dades de l'Impost de Béns Immobles.
Altres casos en els que cal presentar el document d'alteració de la titularitat cadastral: Constitució, modificació o adquisició d'un dret real de superfície o usdefruit, dret real de gaudi, o concessió administrativa; variació en la composició interna de la quota de participació de comunitats o entitats sense personalitat jurídica; i variació en la quota de participació dels cònjuges en bens o drets o comuns.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta i que sigui titular d'una finca urbana, bé sigui el comprador o el venedor.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant titular de la finca.
2. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
3. Fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI satisfet sobre la finca objecte d'alteració.
4. Model de declaració d'alteració cadastral 900D. Es pot trobar al Web de la Gerència Territorial del Cadastre.
5. Original i fotocòpia del document que origina la transmissió.
6. Plànol de situació.
7. Autorització general

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament de Cadastre (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 11
c/e: cadastre@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Gerència Territorial de Cadastre de Tarragona
C. Pere Martell, 38-40
Telèfon 977 24 58 00
Fax 977 23 66 16

O bé a l'adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada del model específic

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària
Gerència Territorial del Cadastre

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu.

On es pot trobar més informació?

Informació general de l'IBI
Canvi de nom de finca rústega
Al lloc web del cadastre

 

 

 

Què és i per a què serveix?

La comunicació de dades cadastrals incorrectes serveix per tal de que, per part de l'Ajuntament del Vendrell, es trameti a la Gerència Territorial del Cadastre la petició de correcció de les dades sense que el ciutadà hagi de desplaçar-se a Tarragona.
Les rectificacions es refereixen a dades jurídiques: domicili tributari, domicili fiscal, dades personals, etc, és a dir, errades que no afectin a la valoració cadastral de la finca.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

1. Full específic de rectificació de dades cadastrals (trobareu una versió imprimible a l'apartat descarregar documents).
2. Original del document d'identitat de la persona interessada.
3. Fotocòpia del rebut d'IBI.
4. Original i fotocòpia de l'escriptura.
5. Fotocòpia del plànol de situació on es veu l'entrada de la casa, per quin carrer és (no és el cadastral).
6. Original i fotocòpia de la documentació justificativa de la rectificació que s'ha de fer.

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament de Cadastre (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 11
c/e: cadastre@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Gerència Territorial de Cadastre de Tarragona
C. Pere Martell, 38-40
Telèfon 977 24 58 00
Fax 977 23 66 16

O bé a l'adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Indeterminat

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Gestió Tributària
Gerència Territorial del Cadastre a Tarragona

On es pot trobar més informació?

Modificació de dades personals a la base de dades de Gestió tributària - Canvi de domicili fiscal

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de rectificació de dades cadastrals

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell