Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública

En el Ple ordinari celebrat el 16 d’octubre de 2012, l’Ajuntament del Vendrell va acordar l’adhesió als principis del Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública, elaborat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona, per tal que els mitjans de comunicació local de titularitat pública –butlletí, ràdio, televisió i web municipals– respectin els seus principis.

Decàleg

1. Han d'actuar com a elements cohesionadors del municipi


Han de fer «poble» o «ciutat» fomentant la identitat local i donant a conèixer els seus orígens, les mobilitats, les diferents condicions socials de les dones i homes que donen vida plural a cada municipi amb les seves actuacions i relacions, les tradicions i les activitats quotidianes (econòmiques, culturals, socials, polítiques...) i els projectes de futur.

2. Han d'informar d'una manera veraç, plural i transparent


Han de donar compte de la gestió que fa l'equip de govern mostrant les diferents sensibilitats polítiques que s'han expressat a les urnes. A través de la crònica periodística del Ple municipal, han d'explicar les diferents propostes d'actuació i reflectir els punts de vista dels diferents grups polítics representats i les votacions emeses.

3. Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania

Els professionals responsables dels mitjans de comunicació local de titularitat pública han de poder consolidar-los d'acord amb les característiques de cada municipi i amb una periodicitat regular (diària, setmanal, quinzenal o mensual). Han d'oferir alternatives informatives plurals davant la resta de mitjans locals, autonòmics o nacionals. No han d'estar supeditats als canvis que es produeixin en els equips de govern o cada vegada que se celebrin eleccions. En períodes electorals, han de ser un vehicle comunicatiu clarificador de les diferents opcions polítiques.

4. Han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica

Els mitjans de comunicació escrits han de donar un tractament periodístic professional a les informacions i han d'inserir espais d'opinió dels càrrecs electes, dels grups polítics, de tècnics especialitzats, de representants de les organitzacions de la societat civil i de les persones que hi vulguin intervenir. L'editorial ha de reflectir l'opinió de la publicació i no ha d'estar signat per l'alcalde o alcaldessa. En els mitjans audiovisuals s'han de fomentar tertúlies i programes de debat plurals. A través d'Internet, s'han de promoure consultes populars, fòrums, etc., a més d'oferir solucions fàcils a problemes concrets i tràmits burocràtics.

5. Han de promoure les activitats de la societat civil i l'associacionisme

Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de potenciar l'associacionisme i la iniciativa social mitjançant la publicació o difusió de totes les activitats que realitzen les organitzacions de la societat civil, especialment a través de l'agenda d'activitats o d'altres formats informatius.

6. Han d'evitar el partidisme i la manca de professionalitat

Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han d’evitar el partidisme i la manca de professionalitat mitjançant un tractament contrastat i el més complet possible de les principals informacions, donant veu als diferents protagonistes, retent comptes de la gestió realitzada i fomentant la participació ciutadana. Els mitjans no es poden utilitzar com a eina de propaganda política del partit o la coalició que deté el poder.

7. Han de despertar l'interès de la ciutadania

Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de despertar l’interès mitjançant la utilització d'un llenguatge clar, precís, respectuós amb la diversitat d'homes i dones de les diverses procedències i condicions socials que donen vida al municipi, a l'abast del gran públic, amb titulars entenedors i atractius. Han de generar procediments que afavoreixin la identificació i la implicació de la ciutadania en la informació i la participació democràtica.

8. Han d'estar dotats dels recursos humans i tècnics necessaris


Han de tenir professionals que rebin una remuneració adient a les tasques que realitzen i que disposin dels recursos tècnics necessaris, sempre respectant el codi deontològic que regeix la professió periodística.

9. Han de funcionar a través d'òrgans de gestió participatius

Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de funcionar amb estructures organitzatives –consells editorials o consells d'administració– que garanteixin, d’una banda, la professionalitat de les persones que hi treballen i, d’una altra, la participació del conjunt del consistori, de les organitzacions de la societat civil i de la ciutadania local.

10. S'han de gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada municipi


Les institucions o organismes públics que gestionin els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de dissenyar plans municipals de comunicació a partir d'un diagnosi i una anàlisi de la situació comunicacional local, i han de definir els objectius que s'han d'assolir establint els recursos humans i tècnics i les dotacions econòmiques necessaris, sempre d'acord amb les possibilitats i les necessitats de cada municipi.

Per a qualsevol consulta, els mitjans de comunicació podeu adreçar-vos al Gabinet de Premsa.

premsa@elvendrell.net

977 16 64 62
977 16 64 71

Responsables de Comunicació/ Premsa: Olga Olivé Martí i Joan M. Colet Duran

En aquest apartat hi trobareu les notes i convocatòries de premsa emeses per l'Ajuntament del Vendrell.

 

Podeu descarregar el logotip de l'Ajuntament del Vendrell en format JPEG i PDF.

Per qualsevol dubte, podeu contactar amb el Gabinet de Comunicació:

977 16 64 62 (71)
premsa@elvendrell.net

 

Logotip Ajuntament del Vendrell (jpg)

Horitzontal

Blau

Negre

Vertical

Blau

Negre

 

Logotip Ajuntament del Vendrell (png transparent)

Horitzontal

Blau

Negre

Negatiu (blanc)

Vertical

Blau

Negre

Negatiu (blanc)


Logotip Ajuntament del Vendrell (pdf)

Horitzontal

Blau

Negre

Vertical

Blau

Negre

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell