Els contractes privats estan descrits a l’article 20 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP). Els contractes subscrits per l’Ajuntament que tenen la consideració de privats són els que tenen per objecte els serveis compresos en la categoria 6 de l’annex II de la LCSP, la creació i la interpretació artística i literària o els espectacles compresos en la categoria 26 del mateix annex, la subscripció a revistes, les publicacions periòdiques i les bases de dades, les alienacions, els contractes de lloguer, etc.

L’Àrea de Contractació és la responsable de gestionar i tramitar els contractes signats per l’Ajuntament, tant els contractes del sector públic, regulats per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Els interessats a conèixer l'activitat contractual municipal o a participar-hi  trobaran al perfil del contractant els documents contractuals necessaris, com els plecs de clàusules administratives particulars, la informació essencial sobre el procediment concret, els terminis de presentació, l'estat de la situació de l'expedient i les dades de contacte per tenir més informació.

 

 

Contacte:

AJUNTAMENT DEL VENDRELL
Regidoria de Secretaria
Pl. Vella, 1, 1r pis
Tel.: 977 16 64 94
Fax: 977 16 64 52

Enllaç amb Perfil del contractant

Els contractes administratius es troben descrits a l’article 19 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP). D’acord amb aquesta llei, són contractes administratius, sempre que estiguin subscrits per una administració, els següents:

- Contractes d’obres
- Contractes de concessió d’obra pública
- Contractes de gestió de serveis públics
- Contractes de subministrament
- Contractes de serveis
- Contractes de col·laboració entre el sector públic i el privat

L’Àrea de Contractació, a petició dels diferents departaments i serveis, inicia la preparació de l’expedient de contractació, redacta els plecs de clàusules i tramita tot el procés licitatori.

Tota la informació referent als procediments licitatoris es troba al web de l’Ajuntament, a l’apartat “Perfil del contractant”. Aquesta figura ha estat creada amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual.

©2019 Ajuntament del Vendrell