A més a més dels anuncis propis, al tauler d’anuncis físic també es fan públics els edictes i els anuncis elaborats per altres administracions públiques als efectes de fer públiques les notificacions a qualsevol interessat (persona física, persona jurídica...), en aplicació d’allò establert a la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com a la resta de normes que en són d’aplicació pel que fa a les notificacions.

L’Ajuntament del Vendrell disposa d’un tauler d’anuncis físic en el qual es fan públics els edictes i els anuncis elaborats per l’Ajuntament, els seus organismes autònoms i les societats municipals, d’acord amb allò establert a la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com a la resta de normes que en són d’aplicació pel que fa a les notificacions.

Aquest tauler està ubicat a les dependències del Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC, plaça Vella, 1, bxs.).

Amb el desig d’apropar l’Administració als ciutadans i ciutadanes del municipi, l’Ajuntament del Vendrell ha habilitat una secció al seu web des d’on es poden consultar la majoria d’aquests anuncis.

Edictes de Secretaria

Edictes d'Urbanisme

Edictes de Gestió Tributària

El tauler d'anuncis és una altra eina de comunicació que utilitzen els ajuntaments amb els ciutadans i ciutadanes que dóna compliment al principi de publicitat. Al tauler d'anuncis de la corporació es troben els anuncis i els edictes de l'Administració, dels seus organismes autònoms i de les societats municipals, així com els anuncis i els edictes d'altres administracions.

 

Contacte:

 

AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Regidoria de Secretaria

Pl. Vella, 1, 1r pis

Tel.: 977 16 64 73

Fax: 977 16 64 52

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell