Les contribucions especials són els tributs el fet imposable dels quals consisteix en l'obtenció d'un benefici per a l’obligat tributari o d'un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics. L’establiment d’aquestes contribucions és potestatiu i, normalment, les estableixen les hisendes locals. Seria el cas d’unes obres de pavimentació d’un carrer que beneficiessin de forma especial uns veïns determinats.

El Ple té assignades les atribucions disposades a l'article 22 de la llei 7/1985 de bases de regim local i a l'article 52 del Decret legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el TextRefòs de la llei municipal i de regime local de Catalunya, que no han estat delegades a la junta de govern local.

El Ple està constituït per tots els regidors dels grups polítics municipals que van sortir escollits en les darreres eleccions municipals.

En el ple del 4 de juliol de 2019 es va acordar que les sessions ordinàries es convocaran amb un periodicitat mensual, celebrant-se el tercer dilluns de cada mes a les 18 h. Com a regla general, si el dia acordat és festiu, la sessió es fa el dia feiner següent. Amb caràcter general, no se celebren sessions ordinàries durant el mes d'agost.

Més informació: Reglament Orgànic Municipal

Ordres del dia

 

Actes del Ple

La Junta de Govern Local és l'òrgan de govern que té delegades les funcions establertes al Decret de l'Alcaldia del qual es va donar compte al ple de data 4 de juliol de 2019, en el qual també es va arribar a l'acord de la delegació de competències plenàries.

La Junta de Govern Local celebra sessió ordinària els dilluns a les 13 hores.

 

Més informació: Reglament Orgànic Municipal

Acords de la junta de govern

Les Comissions Informatives són les encarregades d'informar d'aquelles propostes o mocions dels grups polítics municipals que han de ser tractades pel Ple de la corporació.

 

Al ple del 4 de juliol de 2019 es va arribar a l'acord de la creació de les Comissions Informatives de caràcter permanent.

 

Les Comissions Informatives estan integrades per representants de cada un dels diferents grups polítics municipals.


Més informació:
Reglament Orgànic Municipal

 

L'Àrea d'Òrgans de Govern és el departament de l'Ajuntament responsable de la confecció de les ordres del dia dels òrgans col·legiats (Junta de Govern Local, Ple de la corporació i Comissions Informatives) i de les actes, les certificacions i les notificacions.

 

La responsabilitat de l'Àrea d'Òrgans de Govern sobre els expedients per incloure s'inicia en el moment en què els departaments que els emeten en fan la tramesa per tal que siguin aprovats per qualsevol dels òrgans abans esmentats i finalitza quan s'aprova definitivament l'acta de la corresponent sessió.

 

Així mateix, efectua el control i el seguiment de les resolucions de l'Alcaldia.

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell