3ª convocatòria

SOL·LICITUD D’AJUT PER LA REACTIVACIÓ DE LES ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ I DELS CENTRES D'ESTÈTICA I BELLESA AFECTATS ECONÒMICAMENT PER LA COVID-19 DEL VENDRELL


NOTA IMPORTANT:
D'acord amb l'article 14 de la convocatòria, "En el cas que s’hagi d’esmenar alguna sol·licitud es considerarà, a aquests efectes, la data en què la sol·licitud estigui completada i sigui susceptible de ser valorada" (Exemples d'esmenes: manca de documentació, manca de signatura, formulari de sol·licitud incomplet, etc.).

NOTA IMPORTANT: Per saber que la sol·licitud d'ajut s'ha entrat correctament a la seu electrònica de l'Ajuntament és molt important disposar del justificant en format PDF amb el número de registre d’entrada i la relació de tota la documentació adjuntada al tràmit.

Si no disposeu d'aquest document, podeu decarregar-lo entrant a "la meva carpeta ciutadana" / "tràmits". Us facilitem l'enllaç: carpeta ciutadana o, podeu entrar novament la sol·licitud d'ajut.

carpeta ciutadana

 

 

 

 

 

Beneficiaris: les persones treballadores autònomes i empreses amb domicili del centre de treball al municipi del Vendrell,  que prestin activitats de restauració o siguin titulars d'un centre d'estètica i bellesa, i que hagin estat obligats al tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre.

Pressupost: 100.000 €

Import ajut: import fix de 600 € per sol·licitant.

Ajut compatible amb altres ajudes públiques.

Termini de presentació de sol·licituds: del 16 de març al 29 de març de 2021 (ambdós inclosos)

 

 

Com fer la sol·licitud?

Per sol·licitar l’ajut cal fer-ho a través de la seu electrònica de l’Ajuntament del Vendrell, mitjançant el tràmit d’instància genèrica, adjuntant el formulari de sol·licitud i tota la documentació escaient, relacionada més avall, i indicant en l’exposo i sol·licito “Sol·licitud Ajut COVID-19_Restauració i centres d’estètica”.


El formulari de sol·licitud cal adjuntar-ho emplenat correctament, sense obviar cap dels camps ni caselles de verificació obligatòries, amb informació veraç i demostrable. També cal signar-lo digitalment, mitjançant certificat digital per la persona sol·licitant o presentadora degudament autoritzada (més informació).

 

Instruccions per a tramitar la sol·licitud


1- Es recomana llegir els documents de les bases, la convocatòria i el de preguntes freqüents per resoldre possibles dubtes que puguin sorgir durant la tramitació.  També veure el vídeo i la presentació.

 
2- Descarregar el formulari de sol·licitud, emplenar amb totes les dades, signar amb signatura digital i guardar-lo al teu ordinador. (No s’ha d’imprimir, no s’acceptaran formularis signats a mà, amb firma digitalitzada, ni escanejats).


3- Preparar la resta de la documentació requerida, digitalitzant la que sigui necessària.

 Es recomana disposar de tots els arxius de documentació ben localitzats a l’hora d’iniciar el tràmit d’instància genèrica.


4- Accedir al tràmit electrònic d’Instància Genèrica de l’Ajuntament del Vendrell, identificar-se i comprovar que les dades de l’interessat (i del representant, si s’escau) són correctes, emplenant les que calguin.


5- Afegir el text Sol·licitud Ajut COVID-19_Restauració i centres d’estètica al camp EXPOSO i SOL·LICITO de la instància.

6- Adjuntar el formulari de sol·licitud signat i tota la documentació necessària a l’apartat “Adjuntar-hi documents”. Cal seleccionar tots els arxius a adjuntar, un per un, comprovar que s’afegeixen a la llista i després fer clic al botó “Acceptar”.

Imatge 2 ajuts

Imatge 3 ajuts

 

7- Acceptar les condicions del servei i la recepció de notificacions electròniques. Després fer clic a “Continua”, repassar les dades en pantalla i finalitzar el tràmit fent clic al botó “Enviar Sol·licitud”.

8- Podràs descarregar i guardar un justificant en format pdf amb el número de registre d’entrada i tota la informació relacionada amb el tràmit. Aquest document et servirà com a justificant del tràmit. Sobretot comprovar que el document té número de registre d’entrada i la relació amb tota la documentació adjuntada.

Imatge 4 ajuts g


Per a més informació veure:

Vídeo com tramitar l’ajut

Presentació com fer una tramitació electrònica

 

Documents i enllaços
Bases
Convocatòria
Preguntes freqüents
Formulari de sol·licitud (termini finalitzat)
Tràmit d’Instància Genèrica
Autorització presentador (si s’escau)
Resolució d'atorgament dels ajuts

Per a consultes sobre la convocatòria, envieu un correu a espaiempresarial@leina.org
Per a consultes informàtiques sobre la realització del tràmit electrònic, envieu un correu a suporttramits@leina.org

©2019 Ajuntament del Vendrell