Què és i per a que serveix?

Els interessats en qualsevol expedient sancionador podran acollir-se a les reduccions establertes en l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quan reconeguin la seva responsabilitat en la comissió de la infracció i/o realitzin el pagament voluntari de la sanció corresponent.

Les reduccions aplicables seran les següents:

- En cas de reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat en els fets denunciats (reducció del 20 % de l’import de la sanció).

- En cas de realitzar el pagament voluntari de la sanció (reducció del 20 % de l’import de la sanció).

- En cas de reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat en els fets denunciats i, a més, realitzar el pagament voluntari de la sanció (reducció del 40 % de l’import de la sanció).

En qualsevol dels casos anteriors, l’efectivitat de la reducció es troba condicionada a la renúncia o desistiment de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.

Qui ho pot demanar?
L’interessat/da o qualsevol persona física o jurídica que actuï en representació seva.
En casos de representació, s’haurà d’acreditar a l’Ajuntament del Vendrell que el representant es disposa de poders suficients per tal de poder realitzar aquest acte.

Quins documents s’han de presentar?
1. Model de reconeixement de responsabilitat i/o pagament voluntari en expedient sancionador.
2. Justificant de pagament (en cas d’haver-se satisfet l’import de la sanció).
3. Document acreditatiu de la representació (només en aquells casos en què l’interessat/da es trobi representat per un tercer).

Quina normativa regeix?
Article 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En quines dates es pot fer?
En qualsevol moment abans de dictar-se la resolució.

Com i on es pot presentar?
És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo    

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Quina documentació es lliura?
Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis intervenen?
Serveis Jurídics i Serveis de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?
No s’aplica.

Quins recursos podem utilitzar?
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Descarregar sol·licituds
Model de reconeixement de responsabilitat i/o pagament voluntari en expedient sancionador

 

©2019 Ajuntament del Vendrell