Ordenança fiscal núm. 01.- Impost sobre béns immobles Ordenança fiscal núm. 01.- Impost sobre béns immobles 104.36 Kb

Ordenança fiscal núm. 02.- Impost sobre activitats econòmiques Ordenança fiscal núm. 02.- Impost sobre activitats econòmiques 82.21 Kb

Ordenança fiscal núm. 03.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica Ordenança fiscal núm. 03.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica 66.31 Kb

Ordenança fiscal núm. 04.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres Ordenança fiscal núm. 04.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 97.92 Kb

Ordenança fiscal núm. 05.- Impost sobre l'increment valor terrenys naturalesa urbana Ordenança fiscal núm. 05.- Impost sobre l'increment valor terrenys naturalesa urbana 85.44 Kb

Ordenança fiscal núm. 06.- Contribucions especials Ordenança fiscal núm. 06.- Contribucions especials 73.38 Kb

Ordenança fiscal núm. 07.- Taxa per expedició documents administratius Ordenança fiscal núm. 07.- Taxa per expedició documents administratius 56.51 Kb

Ordenança fiscal núm. 08 - Taxa llicències urbanístiques Ordenança fiscal núm. 08 - Taxa llicències urbanístiques 62.03 Kb

Ordenança fiscal núm. 09.- Taxa per llicència obertura establiments Ordenança fiscal núm. 09.- Taxa per llicència obertura establiments 80.18 Kb

Ordenança fiscal núm. 10.- Taxa per recollida d'escombraries Ordenança fiscal núm. 10.- Taxa per recollida d'escombraries 58.63 Kb

Ordenança fiscal núm. 11.- Taxa de Clavegueram Ordenança fiscal núm. 11.- Taxa de Clavegueram 51.69 Kb

Ordenança fiscal núm. 13.- Taxa de Cementiri Municipal Ordenança fiscal núm. 13.- Taxa de Cementiri Municipal 50.92 Kb

Ordenança fiscal núm. 14.- Taxa pel subministrament municipal d'aigua Ordenança fiscal núm. 14.- Taxa pel subministrament municipal d'aigua 50.84 Kb

Ordenança fiscal núm. 16.- Preus públics i cànon o tarifes subjectes a règim d'autor. ADM. Ordenança fiscal núm. 16.- Preus públics i cànon o tarifes subjectes a règim d'autor. ADM. 190.48 Kb

Ordenança fiscal núm. 17.- Taxes per prestació de serveis o realització activitats administratives Ordenança fiscal núm. 17.- Taxes per prestació de serveis o realització activitats administratives 120.51 Kb

Ordenança fiscal núm. 18.- Taxes per utilització privativa o aprofitament especial domini públic Ordenança fiscal núm. 18.- Taxes per utilització privativa o aprofitament especial domini públic 131.38 Kb

Ord. fiscal núm. 19.- Taxa retirada vehicles abandonats o estacionats irregularment a la via pública Ordenança fiscal núm. 19.- Taxa retirada vehicles abandonats o estacionats irregularment a la via pública 36.37 Kb

Ordenança fiscal núm. 20.- Preu públic estacionament vehicles tracció mecànica vies municipals Ordenança fiscal núm. 20.- Preu públic estacionament vehicles tracció mecànica vies municipals 39.97 Kb

Ord. 22- Taxa aprof. especial domini públic local per empreses explot. subminis. interés general Ordenança fiscal núm. 22- Taxa aprofitament especial domini públic local per empreses explotadores subministraments interés general 59.64 Kb

 

 

 

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell