Ordenança Fiscal núm. 1 - Impost sobre béns immobles Ordenança fiscal núm. 01 - Impost sobre béns immobles 108.01 Kb

Ordenança fiscal núm. 02.- Impost sobre activitats econòmiques Ordenança fiscal núm. 02.- Impost sobre activitats econòmiques 91.95 Kb

Ordenança fiscal núm. 03.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica Ordenança fiscal núm. 03.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica 70.46 Kb

Ordenança fiscal núm. 04.- Impost sobre construcció, inst. i obres Ordenança fiscal núm. 04.- Impost sobre construcció, inst. i obres 104.30 Kb

Ordenança fiscal núm. 05.- Impost s/increment valor terrenys Ordenança fiscal núm. 05.- Impost s/increment valor terrenys 88.12 Kb

Ordenança fiscal núm. 06.- Contribucions especials Ordenança fiscal núm. 06.- Contribucions especials 70.42 Kb

Ordenança fiscal núm. 7 - Taxa expedició documents administratius Ordenança fiscal núm. 07.- Taxa expedició documents administratius 59.82 Kb

Ordenança fiscal núm. 8 - Taxa per llicències urbanístiques Ordenança fiscal núm. 08.- Taxa per llicències urbanístiques 58.55 Kb

Ordenança fiscal núm. 9 - Taxa llicència obertura establiments Ordenança fiscal núm. 09.- Taxa llicència obertura establiments 78.71 Kb

Ordenança fiscal núm. 10 - Taxa per recollida d'escombraries Ordenança fiscal núm. 10 - Taxa per recollida d'escombraries 57.11 Kb

Ordenança fiscal núm. 11.- Taxa de clavegueram Ordenança fiscal núm. 11.- Taxa de clavegueram 49.93 Kb

Ordenança fiscal núm. 13.- Taxa de cementiri municipal Ordenança fiscal núm. 13.- Taxa de cementiri municipal 48.81 Kb

Ordenança fiscal núm. 14.- Taxa pel subministrament mpal. d'aigua Ordenança fiscal núm. 14.- Taxa pel subministrament mpal. d'aigua 48.38 Kb

Ord fiscal 16.- de preus públics i cànons o tarifes subjectes a règim d'autorització administrativa Ordenança fiscal núm. 16.- de preus públics i cànons o tarifes subjectes a règim d'autorització administrativa 154.29 Kb

Ordenança fiscal núm. 17.- Taxes per prestació de serveis o realització activitats administratives Ordenança fiscal núm. 17.- Taxes per prestació de serveis o realització activitats administratives 122.63 Kb

Ordenança fiscal núm. 18.- Taxes per utilització privativa o aprofitament especial domini públic Ordenança fiscal núm. 18.- Taxes per utilització privativa o aprofitament especial domini públic 127.80 Kb

Ordenança fiscal núm. 19.- Imposició drets i taxes per retirada vehicles de la via pública Ordenança fiscal núm. 19.- Imposició drets i taxes per retirada vehicles de la via pública 34.10 Kb

Ordenança fiscal núm. 20.- Preu públic estacionament vehicles a la via pública Ordenança fiscal núm. 20.- Preu públic estacionament vehicles a la via pública 37.19 Kb

Ordenança fiscal núm. 22.- Aprofitament especial domini públic a favor empreses explotadores Ordenança fiscal núm. 22.- Aprofitament especial domini públic a favor empreses explotadores 65.85 Kb

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell