CAPÍTOL I: OBJECTE, ÀMBIT D’APLICACIÓ I DEFINICIONS


Article 1. OBJECTE

L’objecte d’aquesta Ordenança és regular tant la incorporació com la utilització de

sistemes d’estalvi d’aigua als edificis i construccions, i determinar en quins casos i

circumstàncies serà obligatòria.

 
Article 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ

L’àmbit d’aplicació recau sobre:

a)     Tot tipus de noves instal·lacions, edificacions i construccions, incloses les sotmeses a rehabilitació i/o reforma integral, canvi d’ús de la totalitat o part de l’edifici o construcció (tant si són de titularitat pública com privada) inclosos els edificis independents que formin part d’instal·lacions complexes, amb excepció de les enumerades a l’article 20 de la present Ordenança.                                                     

b) En especial, cal preveure la incorporació de sistemes d’estalvi d’aigua per als següents usos:

- habitatge

- residencial, hoteler i similars

- educatiu

- sanitari

- recreatiu

- comercial

- industrial

- esportiu

- qualsevol altre que comporti l’existència d’instal·lacions destinades al consum d’aigua

Tots aquests usos, i els que es puguin esdevenir, s’han d’entendre en el sentit que

defineixi la normativa urbanística vigent.
 

Article 3. PERSONES RESPONSABLES

L’Ordenança s’adreça a persones físiques i/o jurídiques que, per la seva condició, han de garantir l’efectiu compliment d’aquesta Ordenança, i en especial les següents:

- Companyies de subministrament d’aigua potable

- Instal·ladors autoritzats d’instal·lacions d’aigua (lampistes...)

- Arquitectes, constructors i promotors immobiliaris

- Propietaris, titulars i arrendataris d’edificis i construccions

- Ciutadans en general que vetllaran per l’ús racional dels recursos naturals per a la millora i conservació del medi ambient.

 
Article 4. DEFINICIONS

A efectes d’aquesta Ordenança caldrà entendre per:

 

Sistemes d’estalvi d’aigua: Tots aquells mecanismes i instal·lacions que garanteixin un estalvi eficient del consum d’aigua, així com una reutilització d’aquesta per a una utilitat diferent.

Sistemes de captació d’aigua de pluja: Tots aquells mecanismes i instal·lacions que garanteixin la recollida i emmagatzematge de l’aigua procedent de la pluja.

Sistemes d’aigua sobrant de les piscines: Tots aquells mecanismes i instal·lacions que garanteixin la captació i emmagatzematge de l’aigua procedent dels sistemes de renovació d’aigua de les piscines.

Airejadors: Economitzadors de raig per a aixetes i dutxes que redueixin el cabal d’aigua.

Sistemes d’aigües grises: Tots aquells mecanismes i instal·lacions que garanteixin la reutilització mitjançant la reconducció i depuració de les aigües de banyeres i dutxes per omplir les cisternes dels vàters.

 

CAPÍTOL II: SISTEMES PER A L’ESTALVI D’AIGUA

 

Article 5. SISTEMES D’ESTALVI

 

Sense caràcter limitatiu s’indiquen els següents sistemes d’estalvi d’aigua:

- Reguladors de pressió de l’aigua d’entrada

- Airejadors per a aixetes i dutxes

- Captadors d’aigua de pluja

- Reutilitzadors de l’aigua sobrant de les piscines

- Recirculadors d’aigua de dutxes i banyeres

- Cisternes dels vàters

 

Article 6. REGULADORS DE PRESSIÓ

 

S’ha d’instal·lar un regulador de pressió de l’aigua per cada comptador individual d’entrada d’aigua dels edificis i construccions, de manera que es garanteixi una sortida d’aigua potable amb una pressió màxima de 2 quilograms i mig per centímetre quadrat (2’5 Kg/cm²) durant tots els mesos de l’any.

 

Article 7. AIREJADORS PER A AIXETES I DUTXES

 

S’han d’instal·lar mecanismes economitzadors d’aigua o similars i/o mecanismes reductors de cabal, de manera que per a una pressió de dos quilograms i mig per centímetre quadrat (2’5 kg/cm²) tinguin un cabal màxim de vuit litres minut (8 l/min) per a aixetes i de deu litres minut (10 l/min) per a les dutxes.

 

A banda d’aquests mecanismes, pel que fa a aixetes d’ús públic, aquestes han de disposar de temporitzadors o qualsevol altre mecanisme similar de tancament automàtic que dosifiqui el consum d’aigua limitant les descàrregues a un litre (1 l) d’aigua.

 

Article 8. CAPTADORS D’AIGUA DE PLUJA

 

8.1  Captadors d’aigua.

 

En aquelles noves edificacions i construccions, tant públiques com privades, que s’emplacin a l’interior de parcel·les o terrenys que incloguin espais no edificats ni pavimentats destinats a jardí, terrassa o qualsevol altre susceptible de ser regats, de superfície superior als 200 m2, hauran de dotar-se d’un sistema de captació d’aigua de pluja mitjançant una instal·lació que sense tractament químic garanteixi el seu emmagatzematge i consegüent ús en les millors condicions fitosanitàries.  Aquestes instal·lacions seran aptes per recollir les aigües pluvials provinents del conjunt de teulades i terrats així com de la resta de la finca on s’ubiquin.

 

En cas que amb aquestes aportacions no es puguin satisfer les necessitats hídriques per al reg i/o altres usos, també s’autoritza la recollida de les aigües del jardí.

 

8.2. Usos aplicables de l’aigua

 

L’aigua provinent de la pluja es pot fer servir per al reg de parcs i jardins, neteja d’interiors i exteriors... i qualsevol altre ús adequat a les seves característiques, exceptuant el consum humà.

 

8.3.  Disseny i dimensionat de les instal·lacions

 

8.3.1.  El sistema de captació d’aigua de pluja ha de constar de:

- les canalitzacions exteriors (canals) de reconducció de l’aigua de                pluja

- un sistema de decantació o filtratge d’impureses, i

- un aljub o dipòsit d’emmagatzematge.

 

8.3.2.  El disseny de la instal·lació ha de garantir que no es pugui confondre amb la d’aigua potable i la impossibilitat de contaminar el seu subministrament. Pel que fa a la senyalització, en els punts de subministrament d’aquesta aigua i al dipòsit d’emmagatzematge, caldrà fixar un rètol indicatiu que expressi: “AIGUA NO POTABLE” i el grafisme corresponent (una aixeta blanca sobre fons blau creuat per una aspa de color vermell). Aquest rètol ha d’estar col·locat en llocs fàcilment visibles en tots els casos.

 

8.3.3.  El càlcul del dimensionat de la instal·lació s’ha de fer en funció de les necessitats particulars que cal cobrir. En el cas de l’ús per a reg, s’ha de partir de la base que calen aproximadament quatre-cents litres (400 l) d’aigua per regar cent metres quadrats (100 m2) de gespa. En cap cas, els dipòsits poden tenir unes

dimensions inferiors als 15 m3.

 

8.3.4.  Les canalitzacions exteriors han d’anar centralitzades en un punt (canal baixant) per facilitar la recollida de l’aigua i la seva entrada dins el dipòsit d’emmagatzematge.

 

8.3.5.  Per garantir la qualitat de l’aigua emmagatzemada, cal disposar d’un sistema de filtració i decantació. El filtre ha de fer com a màxim 150 micres (150 µ).

 

8.3.6.  El dipòsit d’emmagatzematge s’ha de soterrar a un mínim de 50 cm del nivell del terra i ha de ser de poliester i fibra de vidre, ja que són els materials no porosos que garanteixen una millor qualitat de l’aigua, alhora que faciliten la neteja i el manteniment. Aquest dipòsit ha de comptar amb els següents elements:

- un sobreeixidor que tingui sortida a la xarxa de clavegueram (ha de tenir una mida el doble del conducte d’entrada d’aigua).

- un equip de bombeig que proporcioni la pressió i el cabal necessari per a cada ús.

- un recobriment d’obra que li serveixi de protecció i en garanteixi l’estat.

 

8.3.7.  Sense perjudici de l’anterior, es podran utilitzar altres materials i sistemes, sempre que garanteixin les condicions de qualitat i seguretat.

 

8.4. En qualsevol cas, caldrà sotmetre’s al que disposa l’article 5.7 referent a “Depósitos de Reserva” de la Orden de 9 diciembre de 1975 por la que se aprueban las Normas Básicas para las instalaciones de suministro de agua.

 

Article 9. AIGUA SOBRANT DE PISCINES

 

9.1.  Aigua sobrant de piscines.

 

En aquelles noves piscines (tant de caràcter públic com privat) que tinguin una superfície de làmina d’aigua de 20 m2 o més, l’aigua sobrant s’ha de captar mitjançant una instal·lació que en garanteixi l’emmagatzematge i el consegüent ús en les millors condicions fitosanitàries sense tractament químic.

 

9.2.  Usos aplicables de l’aigua

 

L’aigua sobrant de les piscines prèviament filtrada i declorada, pot emprar-se per al reg de parcs i jardins, neteja d’interiors i exteriors... i qualsevol altre ús exceptuant el consum humà.

 

9.3.  Disseny i dimensionat de les instal·lacions

 

9.3.1.  El disseny de la instal·lació ha de garantir que no es pugui confondre amb la d’aigua potable i la impossibilitat de contaminar-ne el subministrament.

 

A tal efecte, la instal·lació ha de ser independent de la xarxa d’abastament d’aigua potable i ha d’estar senyalitzada tant en els punts de subministrament d’aigua com

al dipòsit d’emmagatzematge. Concretament, caldrà fixar un rètol indicatiu que expressi: “AIGUA NO POTABLE” i el grafisme corresponent (una aixeta blanca sobre fons blau creuat per una aspa de color vermell). Aquest rètol ha d’estar col·locat en llocs fàcilment visibles en tots els casos.

 

9.3.2.  El sistema de reutilització d’aigua sobrant de piscines ha de tenir un mecanisme que faciliti la canalització soterrada d’aquesta aigua cap a un dipòsit d’emmagatzematge.

 

9.3.3.  El càlcul del dimensionat d’aquest dipòsit es farà en funció de:

- l’aigua que renovi la piscina,

- l’espai disponible i

- la superfície de reg o l’ús al qual es destinarà.

 

9.3.4.  Pel que fa a les característiques tècniques del dipòsit caldrà ajustar-se al que disposa l’article anterior amb l’afegit de la incorporació d’un filtre declorador de carbó activat.

 

9.4.  En qualsevol cas, per tal de minimitzar els costos i aprofitar eficientment l’espai, es permetrà l’emmagatzematge conjunt de les aigües provinents de la pluja i les de depuració de les piscines en un mateix dipòsit sempre que es garanteixi el tractament d’aquesta aigua per mitjà de filtres.

 

Article 10. REUTILITZACIÓ D’AIGUA DE DUTXES I BANYERES

 

10.1.  Tots els edificis residencials amb més de 8 habitatges i les edificacions o construccions per a altres usos en què es prevegi un volum de consum anual d’aigua destinada a dutxes i banyeres superior a 400 m3, han de tenir un sistema de reutilització d’aigües grises.

 

Aquest sistema està destinat exclusivament a reutilitzar l’aigua de dutxes i banyeres amb l’objectiu de reomplir les cisternes dels vàters. Pel que fa als vàters, cal aplicar el que disposa l’article 11 d’aquesta Ordenança, mentre que per a dutxes i banyeres, cal aplicar l’article 7.

 

Queda prohibida la captació d’aigua per a aquest sistema d’un lloc diferent al que s’especifica en aquest article, en especial aigües provinents de processos industrials, cuines, bidets, rentadores, rentaplats i qualsevol aigua que pugui contenir greixos, olis, detergents, productes químics contaminants, així com un elevat nombre d’agents infecciosos i/o restes fecals.

 

10.2.  Instal·lació del sistema d’aigües grises

 

S’ha de fer separació de baixants d’aigües residuals i un únic baixant per a la recollida de dutxes i banyeres. El baixant d’aigües grises ha de conduir les aigües fins a una depuradora físico-química i/o biològica compacta que garanteixi la depuració de l’aigua.

 

Per tal de fer-les fàcilment diferenciables de la resta, totes les canonades del sistema d’aigües grises han de ser específiques per a aigua no potable i senyalitzades a tal efecte.

 

La depuradora ha de tenir un sobreeixidor i unes vàlvules de buidatge connectades a la xarxa de clavegueram, així com d’una entrada d’aigua de xarxa per garantir en tot moment el subministrament d’aigua a les cisternes dels vàters.

 

A l’aigua de la depuradora s’hi ha d’afegir un colorant no tòxic i biodegradable de color que serveix d’indicador de la correcta depuració de les aigües.

 

L’aigua depurada es bombeja cap a les cisternes dels vàters. També es podrà distribuir per gravetat quan les cisternes estiguin situades a un nivell inferior al de la depuradora.

 

Caldrà preveure espais comuns als edificis i construccions per allotjar la depuradora, que ha de ser de fàcil accés, per tal de garantir-ne el manteniment i el control.  Així mateix, s’ha de projectar aquest  sistema d’estalvi d’aigua, juntament amb els altres subministraments, i fer que tot el conjunt de canonades que discorrin per l’interior dels edificis i construccions, per evitar qualsevol tipus d’impacte visual.

 

10.3.  Disseny de la instal·lació.

 

El disseny de la instal·lació ha de garantir que no es pugui confondre amb la d’aigua potable i la impossibilitat de contaminar-ne el subministrament. A tal efecte, la instal·lació ha de ser independent de la xarxa d’abastament d’aigua potable i ha d’estar senyalitzada tant a la depuradora com en els punts de subministrament d’aigua a les cisternes dels vàters. Concretament, caldrà fixar un rètol indicatiu que expressi: “AIGUA NO POTABLE” i el grafisme corresponent (una aixeta blanca sobre fons blau creuat per una aspa de color vermell). Aquest rètol ha d’estar col·locat en llocs fàcilment visibles en tots els casos.

 

10.4.  Càlcul de la instal·lació.

 

El càlcul de la instal·lació d’aigües grises depèn del nombre de persones de cada habitatge i, en qualsevol cas, en funció de l’ús de l’edifici o construcció cal diferenciar les següents tipologies:

 

- Habitatges unifamiliars.

Es pren com a càlcul de referència que el consum d’aigua per a dutxes i/o banyeres és d’un mínim de seixanta litres per persona i dia (60 l/persona/dia) i d’un màxim de cent litres per persona i dia (100l/persona/dia).

 

 

- Habitatges plurifamiliars.

El càlcul de referència és el mateix que per als habitatges unifamiliars amb l’especificitat que hi ha d’haver un sistema d’aigües grises comú per a tots els veïns.

 

- Hotels.

Es pren com a càlcul de referència que el consum mitjà d’aigua per a dutxes i banyeres és d’un mínim de noranta litres per persona i dia (90 l/persona/dia) i d’un màxim de cent vint litres per persona i dia (120 l/persona/dia).

 

- Complexos esportius.

Es pren com a càlcul de referència que el consum mitjà d’aigua per a dutxes i banyeres és, com a màxim, de seixanta litres usuari i dia (60 l/usuari/dia).

 

Article 11. CISTERNES DELS VÀTERS

 

11.1. Les cisternes dels vàters d’edificis de nova construcció han de tenir un volum de descàrrega màxima de sis litres (6 l) i han de permetre la possibilitat d’aturar la descàrrega o d’un doble sistema de descàrrega.

 

11.2. A les cisternes dels vàters de lavabos d’ús públic, cal fixar un rètol indicatiu que informi:

- que disposen d’un mecanisme que permet aturar la descàrrega o d’un sistema de doble descàrrega.

- del funcionament del sistema d’estalvi d’aigua de què disposin.

 

Si les cisternes dels vàters emprenen un sistema d’aigües grises per reomplir-se, caldrà indicar-ho convenientment mitjançant rètol indicatiu.

 

Article 12.  INSTAL·LACIONS D’AIGUA CALENTA

 

La distància màxima existent entre els escalfadors d’aigua de qualsevol tipus d’instal·lació i les aixetes o punts de consum no podrà ser en cap cas superior als 10 metres.

 

Article 13.  INSTAL·LACIONS DE RENTAT DE VEHICLES

 

Les maquinàries destinades al rentat de vehicles hauran de dotar-se de dispositius que garanteixin el reciclatge de les aigües que s’utilitzin.

 

Article 14.  IMPACTE VISUAL

 

Les instal·lacions i construccions necessàries per implantar els sistemes d’aprofitament d’aigua seran respectuosos amb l’entorn i especialment evitaran qualsevol tipus d’impacte negatiu sobre el paisatge.  Tot això, sense perjudici de l’aplicació de les normes del Pla General Municipal d’Ordenació i les demés ordenances en vigor.

 

 

CAPÍTOL III: REQUISITS

 

Article 15.  REQUISITS FORMALS

 

15.1. Tots els edificis, construccions i usos de l’article 2 d’aquesta Ordenança queden sotmesos a l’exigència d’atorgament de la llicència corresponent (llicència d’obra major o menor, obertura, ambiental  i/o altres, segons el cas).

 

15.2. El projecte tècnic o documentació que s’acompanyi a la sol·licitud de llicència haurà d’incorporar la determinació de les instal·lacions i els càlculs corresponents que justifiquin el compliment de la present ordenança.

 

15.3. l’autorització de funcionament de les instal·lacions un cop executades les obres, requereix la presentació d’un certificat acreditatiu emès per un tècnic competent, que faci constar que les instal·lacions executades s’ajusten al projecte.

 

15.4. La comprovació per part dels tècnics designats per l’Ajuntament del Vendrell de l’execució i el funcionament de les instal·lacions d’estalvi d’aigua regulades per la present ordenança seran requisit inexcusable per a l’obtenció de la llicència de primera ocupació.

 

15.5. L’incompliment de les determinacions que imposa aquesta ordenança legitimarà a l’Ajuntament del Vendrell per denegar les llicències que es sol·licitin .

 

 

Article 16. MILLORS TECNOLOGIES DISPONIBLES

 

L’aplicació d’aquesta Ordenança es farà en cada cas d’acord amb la millor tecnologia disponible. Amb aquesta finalitat, els projectes presentats en cada moment s’hauran d’adaptar als canvis tecnològics que s’hagin produït, i tractar d’incorporar les darreres novetats tècniques.

 

 

 

CAPÍTOL IV: SISTEMES DE CONTROL I MANTENIMENT

 

Article 17. CONTROL I MANTENIMENT

 

17.1.  Control

 

Els serveis tècnics municipals controlaran la correcta preinstal·lació, instal·lació i el bon funcionament de tots els sistemes d’estalvi d’aigua mitjançant els mètodes de mesura i control que s’estimin convenients.

 

A tal efecte, en les inspeccions que es realitzin es poden sol·licitar tots els documents sobre les instal·lacions que es considerin necessaris per garantir l’estalvi eficient de l’aigua.

 

Si es comprova que una instal·lació o el seu funcionament no s’ajusta a aquesta Ordenança, l’òrgan municipal competent practicarà els requeriments que siguin procedents i, si és necessari, resoldrà la restauració de la realitat física alterada que correspongui per assegurar-ne el compliment.

 

L’Ajuntament pot encomanar la realització d’inspeccions en edificis i construccions per tal de comprovar el compliment de les previsions d’aquesta Ordenança.

 

L’Àmbit de Gestió Municipal encarregat del compliment d’aquesta Ordenança registrarà i farà el seguiment i control dels sistemes d’aigües grises instal·lats al municipi. Per a cada instal·lació haurà de disposar, com a mínim, de les següents dades:

- l’esquema tècnic,

- dades de l’instal·lador,

- dades del titular, propietari o responsable

 

17.2.  Manteniment

 

El/s titular/s o responsable/s d’edificis i construccions que comptin amb sistemes d’estalvi d’aigua, estarà/n obligat/s a realitzar les operacions de manteniment i reparació per mantenir les instal·lacions en perfecte estat de funcionament, eficiència i eficàcia. En especial, per als sistemes de reutilització d’aigües caldrà fer neteges periòdiques que consistiran en:

- neteja de filtres un mínim d’una vegada a l’any i llur reposició quan s’esgoti la seva vida útil

- neteja dels dipòsits d’emmagatzematge d’aigua un mínim d’una vegada a l’any

 

Els serveis tècnics municipals podran efectuar controls i revisions per assegurar el bon manteniment dels sistemes i prendre les accions oportunes segons es disposa en els punts 3 i 4 de l’apartat anterior.

 

Article 18. SUSPENSIÓ D’OBRES I ACTIVITATS

 

L’Alcaldia, o l’òrgan delegat a tal efecte, podrà acordar la suspensió de les obres d’edificis i usos en els casos en què s’incompleixi la present Ordenança.

 

La potestat de suspensió d’obres i usos requerirà la instrucció d’expedient tramitat en els termes previstos en la legislació urbanística i en la de procediment de règim jurídic aplicable a les administracions públiques.

 

Article 19. INFORMACIÓ ALS USUARIS

 

En el moment de la compra o lloguer de l’edifici o construcció cal informar l’usuari mitjançant la facilitació d’instruccions protocolitzades sobre l’estalvi de l’aigua, funcionament i manteniment de les instal·lacions dels sistemes d’estalvi d’aigua.

 

El promotor i/o venedor en cas de successives compra-vendes, serà responsable d’informar el comprador de l’existència dels sistemes d’estalvi d’aigua. Així mateix, el propietari serà responsable d’informar els usuaris en cas que l’edifici o construcció sigui destinat a lloguer.

 

Els instal·ladors autoritzats dels sistemes d’estalvi d’aigua, també han d’informar mitjançant instruccions protocolitzades sobre l’estalvi d’aigua, funcionament i manteniment de les instal·lacions.

 

Article 20. EXCEPCIONS

 

En qualsevol cas, queden exceptuats d’instal·lar els sistemes d’aigües grises els centres hospitalaris, centres sanitaris, guarderies, llars d’avis, ... i tots aquells centres que, per les seves condicions i característiques, les aigües grises generades poden contenir agents el tractament dels quals requereixi una intervenció específica.

 

CAPÍTOL V:  DIRECTRIUS PER ALS USOS PÚBLICS DE L’AIGUA

 

Article 21.  XARXA D’AIGÜES RECICLADES

 

21.1.  Amb la finalitat de poder consumir aigües procedents de tractaments de reciclatge, totes les àrees en què s’executin obres d’urbanització hauran de comptar pel que fa a xarxes de reg, d’espais lliures públics o boques de reg de la via pública amb una instal·lació de canalització d’aigua independent de la destinada al consum humà.  Les canonades corresponents a aquestes instal·lacions sigui quina sigui la seva secció aniran recobertes amb pintura o fundes de color blau per tal de diferenciar-les de les que condueixen aigua per al consum humà.  Les boques de reg comptaran amb una tapa de color blau i hauran de tenir impresa la llegenda “AIGUA NO POTABLE”.

 

21.2.  El compliment d’aquesta disposició serà exigible des de la data d’aprovació de la present ordenança i sense perjudici que en el moment en què s’executin les instal·lacions es disposi o no dels cabals d’aigua procedents del tractament.  En cas que no es disposi d’aquests cabals, la xarxa que es regula en aquest article es construirà en paral·lel a la que es doti amb caràcter ordinari per al seu ús immediat.

 

21.3.  Els projectes d’urbanització que es sotmetin a tràmit hauran de contenir les previsions necessàries pel compliment de les obligacions regulades en aquest article.  La no observança de les mateixes serà causa habilitant per denegar l’aprovació del projecte.

 

Article 22.  TRACTAMENT DE JARDINS PÚBLICS I ZONES VERDES

 

22.1.  El disseny i el projecte de noves zones verdes públiques siguin públiques o privades, hauran d’incloure sistemes efectius d’estalvi d’aigua i, com a mínim:

 

-         Programadors de reg.

-         Aspersors de curt abast.

-         Reg per goteig a zones arbustives i d’arbres.

-         Detectors d’humitat del sòl.

 

22.2.  Les plantacions d’espècies a les zones verdes públiques hauran de regir-se pel criteri d’utilització d’espècies autòctones que siguin adequades al nostre entorn climàtic.  En tot cas, la plantació de gespes no podrà excedir del 10% de la superfície de l’espai enjardinat.  La utilització d’espècies arbustives de baix manteniment i de baixes necessitats hídriques serà obligatòria per al tractament d’aquests espais.

 

CAPÍTOL VI: INFRACCIONS, SANCIONS I PROCEDIMENT SANCIONADOR

 

Article 23. INFRACCIONS

 

Són infraccions d’aquesta ordenança :

 

1. Constitueix una infracció molt greu:

 

1.1. No instal·lar els sistemes d’estalvi d’aigua quan sigui obligatori i d’acord amb el que preveu aquesta Ordenança.

 

1.2. Possibilitar que l’aigua potable entri en contacte amb la no-potable.

 

1.3. La no senyalització o senyalització insuficient de la no potabilitat de les aigües, d’acord amb el que disposa aquesta Ordenança.

 

 

2. Constitueixen infraccions greus:

 

2.1.La realització incompleta o insuficient de les instal·lacions dels sistemes d’estalvi d’aigua que correspon, atenent a les característiques de l’edificació i a les

exigències fixades per a cada sistema d’estalvi d’aigua.

 

2.2.La manca de manteniment que comporti la disminució de l’efectivitat de les instal·lacions.

 

2.3.La no informació degudament protocol·litzada per part de qui correspongui sobre els sistemes d’estalvi d’aigua instal·lats a l’edifici o construcció.

 

2.4.L’incompliment dels requeriments i ordres d’execució dictats per assegurar el compliment d’aquesta Ordenança.

 

3. Constitueixen infraccions lleus:

 

3.1.Impedir l'accés a les instal·lacions als encarregats de la funció d'inspecció habilitats a tal efecte, així com negar-se a presentar la informació sol·licitada. La reiterada pràctica d’aquesta infracció constituirà una infracció greu.

 

3.2.Qualsevol altre incompliment de la present Ordenança no definit com a infracció greu o molt greu.

 

Article 24. SANCIONS

 

Les sancions que corresponen per a la comissió d’infraccions segons el que disposa el règim d’aquesta Ordenança, amb independència de les actuacions municipals tendents a impedir les utilitzacions a què doni lloc la infracció, són:

 

1. Per infraccions lleus, multa fins a 750 €

2. Per infraccions greus, multa fins a 1.500 €

3. Per infraccions molt greus, multa fins a 3.000 €

 

Article 25. PROCEDIMENT SANCIONADOR

 

El procediment sancionador, és el regulat a la normativa sobre procediment sancionador aplicable als ens locals de Catalunya.

 

CAPÍTOL VII: ACCIÓ DE FOMENT

 

Article 26. MESURES DE FOMENT

 

L’Ajuntament del Vendrell incorporarà a les ordenances fiscals que hagin d’entrar en vigor el proper exercici 2006 les modificacions necessàries per implantar un sistema de deduccions del preu públic per subministrament d’aigua que s’aplicaran a aquells usuaris que redueixin el consum d’aigua potable en un mínim del 10%.

 

RÈGIM TRANSITORI:

 

La present ordenança serà d’aplicació a tots aquells projectes pels quals es sol.liciti llicència d’obres o activitat o que es tramitin a partir de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança.

 

Les edificacions, espais lliures i instal·lacions, tant públiques com privades, existents a la data d’aprovació inicial de la present ordenança hauran d’adequar-se a la seva normativa en el moment en què es procedeixi a la seva remodelació quan aquesta requereixi llicència d’obres majors.

 

DISPOSICIÓ ADICIONAL

 

Els projectes per l’obtenció de les llicencies o autoritzacions ambientals així com els projectes d’adequació de les activitats a la normativa ambiental hauran de contemplar en tot cas el compliment de la normativa continguda a la present ordenança.

 

DISPOSICIÓ FINAL

 

La present Ordenança entrarà en vigor una vegada s’hagi publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
facebook_48twitter_48