ANUNCI

 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 8 de març de 2010, va acordar l’adjudicació provisional de la redacció del projecte d’urbanització dels carrers Montserrat (entre el carrer Sant Magí i la Ctra. de Valls), Progrés (entre el carrer Sant Magí i la Ctra. de Valls), Pagesia Catala (entre els carrers Montserrat i Progrés) i Sant Magí (entre els carrers Doctor Robert i Plaça Pep Jai), incloses al Pla de Barris, 5a fase, a l’empresa Saem Enginyeria, SL, per un import de 48.963,06 euros, IVA inclòs.

Amb data 12 d’abril de 2010, i d’acord amb el que estableix l’article 135.4 de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, la Junta de Govern Local ha acordat l’adjudicació definitiva d’aquests treballs.

El que es fa públic per donar compliment a l’article 42 de l’esmentat text legal.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant la Junta de Govern Local, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la darrera publicació de l’edicte, o directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent d’aquesta notificació, tot això de conformitat amb l’establert als articles 116 i 117 de la llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic i del procediment administratiu comú, modificada per Llei 4/1999 de 13 de gener, i els art 8, 10 i 46 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa. No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre recurs que estimeu procedent.


El Vendrell, 19 d’abril de 2010

L'alcalde-president,


Benet Jané Palau

 

ANUNCI


La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 12 de d’abril de 2010, va acordar l’adjudicació de les obres relatives al projecte complementari de rehabilitació del Teatre Municipal Àngel Guimerà, fase 2, a l’empresa AMC5 SA Empresa Constructora, per un import de 423.459,04 euros, IVA inclòs

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant la Junta de Govern Local, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la darrera publicació de l’edicte, o directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent d’aquesta notificació, tot això de conformitat amb l’establert als articles 116 i 117 de la llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic i del procediment administratiu comú, modificada per Llei 4/1999 de 13 de gener, i els art 8, 10 i 46 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa. No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre recurs que estimeu procedent.


El Vendrell, 19 d’abril de 2010

L'alcalde-president,

  


Benet Jané Palau

Obres compreses a la segona fase, primera etapa, del projecte de rehabilitació del teatre La Lira.

 

ANUNCI


La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 25 d’agost de 2008, va acordar l’adjudicació provisional de les obres compreses a la segona fase, primera etapa, del projecte de rehabilitació del teatre La Lira, a l’empresa AMC5, SA Construccions, per un import de 149.482,20 euros, iva inclòs.


La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de setembre de 2008, va acordar l’adjudicació definitiva de l’esmentat subministrament.


El que informa als efectes escaients a l’article 42 de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

El Vendrell, 26 de setembre de 2008

L'alcalde-president,


Benet Jané Palau

 

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 4 d’agost de 2008, va acordar l’adjudicació provisional, en modalitat de rènting, del subministrament d’un plotter per a l’àrea de cartografia de l’Ajuntament, a Bansabadell Renting, SL, per un import mensual de 336,23 euros, sense iva.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de setembre de 2008, va acordar l’adjudicació definitiva de l’esmentat subministrament.

El que informa als efectes escaients a l’article 42 de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

El Vendrell, 26 de setembre de 2008

L'alcalde-president,


Benet Jané Palau

 

situada al carrer Via Làctia, a l'alçada del carrer Clotes

 

 

ANUNCI


La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de juliol de 2008, va acordar l’adjudicació provisional dels treballs d’adequació de la zona verda situada al carrer Via Làctia, a l’alçada del carrer Clotes, a l’empresa Construccions i Promocions Vendrell, SL, per un import de 5.418,34 euros, iva inclòs.


La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de setembre de 2008, va acordar l’adjudicació definitiva dels esmentats treballs.


El que informa als efectes escaients a l’article 42 de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.


El Vendrell, 29 de setembre de 2008


L'alcalde-president,Benet Jané Palau

 

©2019 Ajuntament del Vendrell