El Departament de Via Pública és una àrea de l'Ajuntament pensada per donar resposta d'una manera ràpida a petites incidències que tenen lloc a la via pública.


Mitjançant la Brigada, es porten a terme diferents tasques:

- Col·locació i manteniment de mobiliari urbà (papereres, bancs, baranes, escocells, aparcaments per a bicicletes...).

- Manteniment de voreres (arranjament de trams de voreres en mal estat o reparació de panots).

- Col·locació i manteniment de senyalització vertical (senyals de trànsit i senyalització informativa).

- Col·locació i manteniment de senyalització horitzontal (pintura viària).

- Col·locació i manteniment de pilones.

- Subministrament de tanques per a esdeveniments festius, o per situació de risc o prevenció de pluges.

- Col·locació i manteniment de plaques de carrer.

- Trasllat de material entre els diferents departaments de l'Ajuntament.

Altres feines que es realitzen:

- Manteniment de l'asfalt, reparació de petits clots o asfaltatge de trams de carrers.

Via Pública estudia (i porta a terme, si s'escau) els possibles canvis de circulació i mobilitat dels carrers del municipi.

A través d'aquest Departament s'estudia la viabilitat d'atorgar una llicència per a l'ocupació de la via pública per a activitats comercials i lúdiques amb finalitat lucrativa, obres... També atorga les llicències d'ocupació de la via pública fins a 72 hores hàbils i les superiors a 72 hores hàbils.

Així mateix, s'encarrega de lliurar les plaques de gual, previ tràmit al SAC de l'Ajuntament.

Qualsevol ciutadà pot fer tot tipus de suggeriments o queixes que facin referència a la via pública a través del SAC; el Departament de Via Pública estudiarà la viabilitat per portar a terme la millora o donar solució a les queixes exposades.

A banda d'això, el ciutadà s'ha d'adreçar directament al SAC per fer la sol·licitud i presentar la documentació pertinent de tràmits relacionats amb el Departament.

Dades de contacte
Ctra. Calafell, s/n
43700 El Vendrell
Tel. 977 16 64 00

©2019 Ajuntament del Vendrell