Què és i per a què serveix?

El Registre Municipal d’Entitats és un registre creat per l’Ajuntament del Vendrell amb la finalitat de reconèixer i garantir a les entitats inscrites els drets reconeguts en aquest Reglament; en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i en l’article 158 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).

La creació i l’ordenació del Registre Municipal d’Entitats té per objectiu que l’Ajuntament del Vendrell tingui una informació fiable sobre el nombre d’entitats i seccions existents (o que actuen dins de l’àmbit municipal), la seva tipologia, la seva representativitat, el nombre de socis i altres dades que li permetin tenir una imatge fidel del teixit associatiu.

El Registre també ha de permetre conèixer la missió principal de les entitats, per tal de tenir-la en compte en el moment de fer les divisions sectorials. És per això que el Registre recollirà tant la denominació social de l’entitat, que serà classificada en un dels grups que es determinarà des de la regidoria encarregada de gestionar el Registre, com els objectius que estatutàriament pretén assolir i les activitats que es realitzen de manera ordinària.

Qui ho pot demanar?

Totes aquelles associacions sense afany de lucre que estiguin legalment constituïdes, amb seu social al Vendrell i que tinguin per objectiu la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels ciutadans del Vendrell.

Per tant, formaran part del Registre les associacions de veïns; les associacions de pares i mares d’alumnes; les entitats culturals, esportives, recreatives, de joves i d’esplais; les entitats sindicals, empresarials i professionals, o qualsevol altra que sigui similar legítima en el marc constitucional democràtic. També en formaran part les entitats sense afany de lucre que tinguin la seu social fora del municipi, però que desenvolupin les seves activitats al Vendrell.

Quins documents s'han de presentar?

(*) veure documents a “Descarregar sol·licituds”

Alta al Registre d'Entitats:

1. Sol·licitud d’inscripció, modificació o baixa al Registre Municipal d’Entitats (*)
2. Estatuts de l’entitat diligenciats per la Generalitat de Catalunya
3. Acta fundacional diligenciada per la Generalitat de Catalunya
4. Última acta de nomenament de càrrecs
5. Targeta amb el número d’identificació fiscal
6. Certificat de nombre de socis (*)
7. Programa d’activitats i Pressupost de l’any en curs (*)
8. Alta al Registre General d’Associacions de la Generalitat o del Consell Català de l’Esport segons el tipus de l’entitat a registrar
9. En cas de ser una secció dins d’una altra entitat caldrà presentar un certificat del president de l’entitat a la qual pertany conforme és una secció de la mateixa entitat. (*)

Modificació i/o actualització de dades del Registre d'Entitats:
1. Sol·licitud d’inscripció, modificació o baixa al Registre Municipal d’Entitats (*)
2. Adjuntar la documentació que acredita el/s canvi/s respecte al registre anterior.
Per exemple, en el cas de canvi de Junta, adjuntar l’acta amb l’aprovació dels nous càrrecs

Baixa al Registre d'Entitats:
1. Sol·licitud d’inscripció, modificació o baixa al Registre Municipal d’Entitats (*)
2. Adjuntar l’acta en la qual s’acorda la baixa al registre

Quina normativa regeix?

REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS, aprovat definitivament per la corporació municipal, en sessió ordinària, el 17 de juliol de 2012.

En quines dates es pot fer?

L’Alta, la modificació de dades i la baixa es poden tramitar tot l’any.

L’actualització de dades, article 6 del Reglament, OBLIGACIONS DE LES ENTITATS QUE S’INSCRIGUIN AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS:

Les entitats inscrites estan obligades a notificar al Registre un cop l’any qualsevol modificació de les dades i el nombre de socis inclòs, a excepció de les dades següents, que s’hauran de notificar en el termini màxim d’un mes a comptar a partir de la data del canvi: - Canvis en les dades de contacte de l’entitat
- Canvis de nom i de responsabilitat de les persones que ocupen els càrrecs directius
També estan obligades a presentar el pressupost i el programa d’activitats anual durant el mes de gener de cada any. En cas que l’entitat no els tingui aprovats en aquesta data, haurà de comunicar la seva pròrroga a l’Ajuntament del Vendrell; quan els hagi aprovat, els haurà de presentar a l’Ajuntament en el termini màxim d’un mes a comptar a partir de la data de l’aprovació.

Com i on es pot presentar?

Per sol·licitar l’alta, modificació i baixa al registre:
La sol·licitud i la documentació s'han de presentar per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

Per informació i consulta de la documentació:
Oficina de Participació Ciutadana
Lloc: A la primera planta de l'Esplai de la Gent Gran del Tívoli, carrer del Nord, 5-7, El Vendrell
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres, de 10 h a 15 h
Telèfon: 977 10 94 94

Temps de resposta

D’acord amb l’article 158 del TRLMRLC, en el termini de 20 dies des de la sol·licitud d’inscripció, llevat que aquest s’hagi d’interrompre per la necessitat d’aportar documentació no inclosa inicialment. L’Ajuntament del Vendrell notificarà a l’entitat o secció el seu número d’inscripció i, a partir d’aquest moment, es considerarà donada d’alta a tots els efectes.

Quina documentació es lliura?

Un cop revisada la documentació i introduïda la sol·licitud al Registre Municipal d’Entitats:

La Regidoria de Participació, mitjançant notificació, comunicarà a  l’entitat la resolució segons la petició presentada:
- Comunicació acreditativa de l’alta i número d’entitat
- Comunicació de la modificació
- Comunicació de la baixa
- O requeriment per falta o esmena de documentació si és el cas

Quins serveis intervenen?

Regidoria de Participació Ciutadana

Quin sentit té el silenci?

En positiu.

Descarregar sol·licituds

- Sol·licitud d'inscripció, modificació o baixa del Registre Municipal d'Entitats

- Certificat de nombre de socis

- Certificat secció o grup

- Programa d'activitats i pressupost (el pressupost no es pot presentar amb resultat final negatiu)

- Sol·licitud material d'activitats

- Declaració responsable

 

 

 

L’Ajuntament del Vendrell té en marxa diversos processos participatius i d’altres de finalitzats que són i han estat instruments per tal que els ciutadans i ciutadanes puguin opinar sobre el Vendrell i les seves necessitats. Uns processos que contribueixen a fer unes polítiques públiques més eficients i amb un consens més ampli.


En aquest espai concret del web podreu consultar els processos participatius oberts o els que ja s'han tancat, conèixer les vies de participació dels que estan en marxa i consultar les conclusions dels processos finalitzats.

 

 

 

 

Què és el FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional)?

Objectiu del projecte FEDER. L’actual equip de govern de l’Ajuntament del Vendrell té com a objectiu estratègic la millora de l’entorn urbà del centre del barri marítim de Coma-ruga a través de la recuperació física de diferents elements del patrimoni arquitectònic, artístic i urbanístic. En aquest sentit, l’Àrea de Promoció Econòmica i la Regidoria d’Urbanisme, amb la col·laboració de les regidories de Turisme i de Via Pública, van definir el projecte “Recuperació i dinamització de l'espai públic i elements patrimonials del centre urbà de Coma-ruga com a elements estratègics de foment de l'activitat turística i econòmica”, que al febrer de 2017 va ser seleccionat en el marc del programa FEDER Catalunya 2014-2020.

Pressupost: 2,6 milions d’euros pressupostats: el 50% aportat per la Unió Europea i l’altre 50%, aportat per l’Ajuntament del Vendrell.

Temps d’execució: fins al 2020.

Memòria del projecte presentat el 2016, objecte de fons FEDER per intervenir en l’espai urbanitzat a l’entorn del brollador d’aigües termals de la platja de Coma-ruga, als espais delimitats per l’avinguda de la Generalitat, el passeig Marítim de Coma-ruga, la plaça dels Germans Trillas, l’avinguda del Balneari i el carrer de Josep Pla. Vegeu plànol

Un cop aprovat l’ajut, i de forma prèvia a la licitació dels treballs d’intervenció tècnica (redacció dels projectes i direcció d’obres) en edificació, urbanització i rehabilitació de l’edifici Tabaris i el seu entorn urbà, l’Ajuntament del Vendrell va posar en marxa, a partir del 13 d’octubre de 2018, una experiència de participació ciutadana per definir els usos d’aquest edifici municipal, així com el disseny i les característiques de la nova urbanització del centre de Coma-ruga.

Vídeo de presentació de Coma-ruga, de l'àmbit d'actuació i del projecte FEDER- Vídeo presentat en la sessió del 13-10-2018.

 
Documentació
Estudi d’alternatives a la circulació i l’estacionament per a la mitigació dels efectes sobre el trànsit produïts per les accions previstes a la urbanització del centre de Coma-ruga

 

 

 

 

Captura 

 

 

Degut a les restriccions vigents per evitar el contagi de la Covid-19 que no afavoreixen el compliment de l’objectiu principal de les sessions de “Govern als barris”: (acostar el govern a tothom amb sessions obertes a tota la ciutadania per potenciar el diàleg), temporalment, fins a nou avís, es suspèn el calendari de les trobades mensuals de l’alcalde i els/les regidors/res als barris.

 

EL GOVERN MUNICIPAL US PROPOSA PASSAR UNA ESTONA XERRANT DEL BARRI.
NECESSITEM ESCOLTAR-VOS PER FER BÉ LA NOSTRA FEINA, PERQUÈ NINGÚ NO CONEIX MILLOR EL BARRI QUE ELS SEUS VEÏNS I VEÏNES.

L’Ajuntament del Vendrell recupera les converses amb el veïnat i les entitats dels barris posant en marxa el programa “Govern als barris” per promoure la participació ciutadana en la presa de decisions públiques.

Objectiu

Acostar el govern a les inquietuds reals de les persones de totes les zones del Vendrell que ho necessitin, potenciant un diàleg fluid, constructiu i proper amb veïns, entitats, associacions i agrupacions que ho sol·licitin.

En què consisteix

“Govern als barris” són sessions obertes a la participació de tothom, que se celebraran segons el calendari que s’especifica més avall, en les quals, mensualment, el govern es desplaçarà a les diferents zones del municipi per parlar personalment amb els ciutadans. 

Com participar-hi

No cal confirmar prèviament l’assistència, però, per garantir la resposta dels temes que es vulguin plantejar i la presència dels regidors responsables, es recomana avançar el tema a plantejar escrivint un correu a governalsbarris@elvendrell.net, fent-hi constar el nom de la persona sol·licitant, la regidoria a la qual s’adreça i el tema que es vol tractar.

El fet de no avançar el tema no garanteix l’assistència dels regidors responsables dels temes plantejats i la seva resposta.

En cas de ser una petició d’una entitat, aquesta haurà d’estar inscrita degudament en el Registre Municipal d’Entitats i haurà de fer constar el nom de la persona que la representa i el seu càrrec, la regidoria a la qual va adreçada la seva petició i el tema que vol tractar. 

Com es gestiona

L’Àrea de Participació Ciutadana és l’encarregada de gestionar el correu governalsbarris@elvendrell.net, agrupar les propostes sobre el mateix tema i filtrar aquelles que no respectin la Declaració Universal dels Drets Humans, les que no s’ajustin a la responsabilitat municipal o les que siguin merament personalistes.

En les trobades els/les regidors/res atendran tots els correus rebuts i al final de la sessió, s’obrirà un torn de precs i preguntes.

Organització territorial

Amb l’objectiu de generar debat i interacció social en els diferents territoris i nuclis habitats del municipi, i amb l’acord de les associacions de veïns reunides el 20 de febrer de 2017, el Vendrell s’ha dividit en sis zones, que engloben els següents nuclis:

A. Tancat del Galan, Mas d’en Gual, el Botafoc, el Nou Vendrell i les Torretes.

B. L’Oasi, l’Eixample, Baronia, el Vendrell Mar, l’Edèn Parc, Bonavista i el Romaní.

C. Nuclis marítims: Sanatori, Pascual Mitjavila, Sant Salvador, Coma-ruga, el Francàs, barri dels Ferroviaris i Jardins de Coma-ruga.

D. La Creu de Coma-ruga, els Masos de Coma-ruga, les Clotes, els Garrofers, Nirvana, Mas Borràs, Mas Astor, Torreblanca i Sant Vicenç de Calders.

E. França, el Cintoi, el Tancat, el Bonlloc, Mas Levi i els Bulevards.

F. Centre de la vila, el Puig i el Pèlag i la Muntanyeta.

 

Periodicitat

En aquest nou període, les reunions es celebraran cada primer dilluns de mes a les vuit del vespre en el lloc detallat en el calendari. En cas de ser festiu, la reunió es traslladarà al dilluns de la setmana següent.

 

Calendari

Primeres sessions legislatura 2019-2023

 

Data reunió

Espai

Temes tractats

A

9 de març de 2020

(excepcionalment 2n Dll)

C.C. García Lorca

Document

B

7 de setembre de 2020

Sala de Plens de l'Ajuntament

 

C

5 d’octubre de 2020

Centre cívic de Coma-ruga

 

D

2 de novembre de 2020

Sala de Plens de l'Ajuntament

 

 

(7 = possible pont)

 

 

E i F

11 de gener de 2021

Sala de Plens de l’Ajuntament

 

 

Segones sessions legislatura 2019-2023

 

Data reunió

Espai

Temes tractats

A

1 de febrer de 2021

Sessió ajornada per eleccions al Parlament de Catalunya, el 14 de febrer

 

 

B

1 de març de 2021

 

 

C

12 d’abril de 2021

(5=dl Pasqua)

 

 

D

3 de maig de 2021

 

 

E

7 de juny de 2021

 

 

F

12 de juliol de 2021 (7=Barris)

 

 

 

 

 

 

L’Ajuntament del Vendrell no disposa en l’actualitat de Reglament General de Participació Ciutadana, tot i estar realitzant tasques preliminars a la seva confecció. Mentrestant, en cada procés participatiu s’assabenta de les normes de funcionament que permeten el seu normal desenvolupament.

D’acord amb el previst a l'article 3 del ROM, l’Ajuntament del Vendrell vetlla perquè la participació ciutadana sigui l'element primari que presideixi la gestió municipal per tal de donar resposta als interessos propis de la col·lectivitat local.

Per a aquest Ajuntament és una prioritat fomentar la participació ciutadana, des del convenciment que les aportacions de la ciutadania contribueixen a fer una gestió pública més transparent, propera i eficient.

En el següent enllaç hi trobareu els Processos Participatius en tràmit i finalitzats, amb la documentació corresponent: https://www.elvendrell.net/processos-participatius

©2019 Ajuntament del Vendrell