ÍNDEX 2016

Núm. 1. Ordenança general.
Núm. 2. Impost sobre béns immobles.
Núm. 3. Impost sobre activitats econòmiques.
Núm. 4. Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Núm. 5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Núm. 6. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Núm. 7. Contribucions especials.
Núm. 8. Taxa per la utilització del domini públic i prestació de serveis amb motiu de la celebració civil de casaments a l'ajuntament i altres espais municipals.
Núm. 9. Taxa de clavegueram.
Núm. 10. Taxa pel subministrament municipal d'aigua.
Núm. 11. Taxa aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.
Núm. 12. Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals i assimilats a aquest.
Núm. 13. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.
Núm. 14. Taxa per l'ocupació de parades als encants, als mercats provisionals i ocupacions per festes en espais de domini públic.
Núm. 15. Taxa per la utilització privativa, pels aprofitaments especials i pels serveis prestats en el mercat municipal.
Núm. 16. Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports.
Núm. 17. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
Núm. 18. Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals.
Núm. 19. Taxa per la utilització del domini públic i prestació de serveis: servei d'ocupació municipal l'Eina i Hotel d'Entitats.
Núm. 20. Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.
Núm. 21. Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'us públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres.
Núm. 22. Taxa per la prestació de diversos serveis a la biblioteca pública Terra Baixa.
Núm. 23. Taxa per la utilització del domini públic i prestació de serveis:  Patronat municipal de serveis culturals.
Núm. 24. Taxa per la utilització del domini públic i prestació de serveis:  Museu Déu.
Núm. 25. Taxa per la utilització de béns de domini públic: Centre cívic.
Núm. 26. Taxa per expedició i còpies de documents administratius.
Núm. 28. Taxa de cementiri municipal.
Núm. 29. Taxa per les entrades de vehicles a través del domini públic i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Núm. 30. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i tarimes  amb finalitat lucrativa.
Núm. 31. Taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Núm. 32. Taxes per altres utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic.
Núm. 33. Taxes per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l'empresa transportista d'energia elèctrica.
Núm. 34. Taxa per la prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia.
Núm. 35. Ordenances fiscals reguladores de preus públic i cànons o tarifes subjectes a règim d'autorització administrativa.
Núm. 36. Taxa per utilització del domini públic i prestació de serveis de caràcter esportiu per part de l’Ajuntament del Vendrell i el Patronat Municipal d’Esports.

ÍNDEX 2017

Núm. 1. Ordenança general.
Núm. 2. Impost sobre béns immobles.
Núm. 3. Impost sobre activitats econòmiques.
Núm. 4. Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Núm. 5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Núm. 6. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Núm. 7. Contribucions especials.
Núm. 8. Taxa per la utilització del domini públic i prestació de serveis amb motiu de la celebració civil de casaments a l'ajuntament i altres espais municipals.
Núm. 9. Taxa de clavegueram.
Núm. 10. Taxa pel subministrament municipal d'aigua.
Núm. 11. Taxa aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.
Núm. 12. Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals i assimilats a aquest.
Núm. 13. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.
Núm. 14. Taxa per l'ocupació de parades als encants, als mercats provisionals i ocupacions per festes en espais de domini públic.
Núm. 15. Taxa per la utilització privativa, pels aprofitaments especials i pels serveis prestats en el mercat municipal.
Núm. 16. Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports.
Núm. 17. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
Núm. 18. Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals.
Núm. 19. Taxa per la utilització del domini públic i prestació de serveis: servei d'ocupació municipal l'Eina i Hotel d'Entitats.
Núm. 20. Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.
Núm. 21. Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'us públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres.
Núm. 22. Taxa per la prestació de diversos serveis a la biblioteca pública Terra Baixa.
Núm. 23. Taxa per la utilització del domini públic i prestació de serveis:  Patronat municipal de serveis culturals.
Núm. 24. Taxa per la utilització del domini públic i prestació de serveis:  Museu Déu.
Núm. 25. Taxa per la utilització de béns de domini públic: Centre cívic.
Núm. 26. Taxa per expedició i còpies de documents administratius.
Núm. 28. Taxa de cementiri municipal.
Núm. 29. Taxa per les entrades de vehicles a través del domini públic i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Núm. 30. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i tarimes  amb finalitat lucrativa.
Núm. 31. Taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Núm. 32. Taxes per altres utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic.
Núm. 33. Taxes per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l'empresa transportista d'energia elèctrica.
Núm. 34. Taxa per la prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia.
Núm. 35. Ordenances fiscals reguladores de preus públic i cànons o tarifes subjectes a règim d'autorització administrativa.
Núm. 36. Taxa per utilització del domini públic i prestació de serveis de caràcter esportiu per part de l’Ajuntament del Vendrell i el Patronat Municipal d’Esports.

ÍNDEX 2021

Núm. 1. Ordenança general.
Núm. 2. Impost sobre béns immobles.
Núm. 3. Impost sobre activitats econòmiques.
Núm. 4. Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Núm. 5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Núm. 6. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Núm. 7. Contribucions especials.
Núm. 8. Taxa per la utilització del domini públic i prestació de serveis amb motiu de la celebració civil de casaments a l'ajuntament i altres espais municipals.
Núm. 9. Taxa de clavegueram.
Núm. 10. Taxa pel subministrament municipal d'aigua.
Núm. 11. Taxa aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.
Núm. 12. Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals i assimilats a aquest.
Núm. 13. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.
Núm. 14. Taxa per l'ocupació de parades als encants, als mercats provisionals i ocupacions per festes en espais de domini públic.
Núm. 15. Taxa per la utilització privativa, pels aprofitaments especials i pels serveis prestats en el mercat municipal.
Núm. 16. Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports.
Núm. 17. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
Núm. 18. Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals.
Núm. 19. Taxa per la utilització del domini públic i prestació de serveis: servei d'ocupació municipal l'Eina i Hotel d'Entitats.
Núm. 20. Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.
Núm. 21. Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'us públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres.
Núm. 22. Taxa per la prestació de diversos serveis a la biblioteca pública Terra Baixa.
Núm. 23. Taxa per la utilització del domini públic i prestació de serveis: Regidoria de Cultura.
Núm. 24. Taxa per la utilització del domini públic i prestació de serveis: Museu Déu.
Núm. 25. Taxa per la utilització de béns de domini públic: Centre cívic.
Núm. 26. Taxa per expedició i còpies de documents administratius.
Núm. 28. Taxa de cementiri municipal.
Núm. 29. Taxa per les entrades de vehicles a través del domini públic i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Núm. 30. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i tarimes amb finalitat lucrativa.
Núm. 31. Taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Núm. 32. Taxes per altres utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic.
Núm. 33. Taxes per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l'empresa transportista d'energia elèctrica.
Núm. 34. Taxa per la prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia.
Núm. 35. Ordenances fiscals reguladores de preus públic i cànons o tarifes subjectes a règim d'autorització administrativa.
Núm. 36. Taxa per utilització del domini públic i prestació de serveis de caràcter esportiu per part de l’Ajuntament del Vendrell i la Regidoria d’Esports.

ÍNDEX 2014

Núm. 1. Ordenança general.
Núm. 2. Impost sobre béns immobles.
Núm. 3. Impost sobre activitats econòmiques.
Núm. 4. Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Núm. 5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Núm. 6. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Núm. 7. Contribucions especials.
Núm. 8. Taxa per la utilització del domini públic i prestació de serveis amb motiu de la celebració civil de casaments a l'ajuntament i altres espais municipals.
Núm. 9. Taxa de clavegueram.
Núm. 10. Taxa pel subministrament municipal d'aigua.
Núm. 11. Taxa aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.
Núm. 12. Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals i assimilats a aquest.
Núm. 13. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.
Núm. 14. Taxa per l'ocupació de parades als encants, als mercats provisionals i ocupacions per festes en espais de domini públic.
Núm. 15. Taxa per la utilització privativa, pels aprofitaments especials i pels serveis prestats en el mercat municipal.
Núm. 16. Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports.
Núm. 17. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
Núm. 18. Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals.
Núm. 19. Taxa per la utilització del domini públic i prestació de serveis: servei d'ocupació municipal l'Eina i Hotel d'Entitats.
Núm. 20. Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.
Núm. 21. Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'us públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres.
Núm. 22. Taxa per la prestació de diversos serveis a la biblioteca pública Terra Baixa.
Núm. 23. Taxa per la utilització del domini públic i prestació de serveis:  Patronat municipal de serveis culturals.
Núm. 24. Taxa per la utilització del domini públic i prestació de serveis:  Museu Déu.
Núm. 25. Taxa per la utilització de béns de domini públic: Centre cívic.
Núm. 26. Taxa per expedició i còpies de documents administratius.
Núm. 27. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil.
Núm. 28. Taxa de cementiri municipal.
Núm. 29. Taxa per les entrades de vehicles a través del domini públic i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Núm. 30. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i tarimes  amb finalitat lucrativa.
Núm. 31. Taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Núm. 32. Taxes per altres utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic.
Núm. 33. Taxes per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l'empresa transportista d'energia elèctrica.
Núm. 34. Taxa per la prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia.
Núm. 35. Ordenances fiscals reguladores de preus públic i cànons o tarifes subjectes a règim d'autorització administrativa.
Núm. 36. Taxa per utilització del domini públic i prestació de serveis de caràcter esportiu per part de l'Ajuntament del Vendrell, el Patronat Municipal d’Esports i la Societat Municipal el Vendrell Esport i Lleure, SL.

ÍNDEX 2020

Núm. 1. Ordenança general.
Núm. 2. Impost sobre béns immobles.
Núm. 3. Impost sobre activitats econòmiques.
Núm. 4. Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Núm. 5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Núm. 6. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Núm. 7. Contribucions especials.
Núm. 8. Taxa per la utilització del domini públic i prestació de serveis amb motiu de la celebració civil de casaments a l'ajuntament i altres espais municipals.
Núm. 9. Taxa de clavegueram.
Núm. 10. Taxa pel subministrament municipal d'aigua.
Núm. 11. Taxa aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.
Núm. 12. Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals i assimilats a aquest.
Núm. 13. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.
Núm. 14. Taxa per l'ocupació de parades als encants, als mercats provisionals i ocupacions per festes en espais de domini públic.
Núm. 15. Taxa per la utilització privativa, pels aprofitaments especials i pels serveis prestats en el mercat municipal.
Núm. 16. Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports.
Núm. 17. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
Núm. 18. Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals.
Núm. 19. Taxa per la utilització del domini públic i prestació de serveis: servei d'ocupació municipal l'Eina i Hotel d'Entitats.
Núm. 20. Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.
Núm. 21. Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'us públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres.
Núm. 22. Taxa per la prestació de diversos serveis a la biblioteca pública Terra Baixa.
Núm. 23. Taxa per la utilització del domini públic i prestació de serveis: Regidoria de Cultura.
Núm. 24. Taxa per la utilització del domini públic i prestació de serveis: Museu Déu.
Núm. 25. Taxa per la utilització de béns de domini públic: Centre cívic.
Núm. 26. Taxa per expedició i còpies de documents administratius.
Núm. 28. Taxa de cementiri municipal.
Núm. 29. Taxa per les entrades de vehicles a través del domini públic i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Núm. 30. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i tarimes amb finalitat lucrativa.
Núm. 31. Taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Núm. 32. Taxes per altres utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic.
Núm. 33. Taxes per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l'empresa transportista d'energia elèctrica.
Núm. 34. Taxa per la prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia.
Núm. 35. Ordenances fiscals reguladores de preus públic i cànons o tarifes subjectes a règim d'autorització administrativa.
Núm. 36. Taxa per utilització del domini públic i prestació de serveis de caràcter esportiu per part de l’Ajuntament del Vendrell i la Regidoria d’Esports.

©2019 Ajuntament del Vendrell