Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l'Ajuntament per fer obres consistents en l'obertura de rasa per fer la connexió al clavegueram. L'empresa encarregada de fer les obres de connexió és Aigües de Tomoví.
Els interessats, abans de sol·licitar la corresponent llicència d'obres, s'han de dirigir a Aigües de Tomoví.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Original i fotocòpia del DI de la persona sol·licitant o del representant en el cas de que el sol·licitant sigui una empresa o una altre persona física.
3. Pressupost de l'obra, facilitat per l'empresa Aigües de Tomoví
4. Croquis de la situació i emplaçament del solar indicant, exactament, on ha d'anar la connexió.
5. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (aquest és un model d'exemple, l'original s'ha de demanar al Gestor de Residus).
6. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

- Taxa: a raó del 0,95% del pressupost d'execució material de l'obra, amb un import mínim de 3 euros

- Impost: la tarifa a aplicar serà el 4,00% sobre el pressupost d'execució material de l'obra. Si el pagament es vol fraccionar a terminis, es cobraran interessos de demora amb el tipus d'interès que marquin els pressupostos de l'Estat.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Departament d’Urbanisme i Obres Públiques
C. Apel·les Fenosa, 3-7 Bxs.
Tel.: 977 16 64 12
Fax: 977 18 21 94

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

1 mes.

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Resguard de pagament de la taxa urbanística.
3. Carta notificant la resolució.
4. Llicència d'obres.
5. Resguard de pagament de l'Impost sobre Construccións, Instal·lacions i Obres.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Gestió Tributària.
Aigües de Tomoví, S.A.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

* Abans de sol·licitar el permís de llicència d'obres per connexió al clavegueram, s'ha de sol·licitar el pressupost a l'empresa Aigües de Tomoví.
* Els particulars no poden efectuar connexions al clavegueram.
* És imprescindible marcar, sobre el plànol, el lloc aproximat on s'ha de fer la rasa.

D’acord amb l’article 81.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, la sol·licitud de llicència d’obres s’ha d’atorgar o denegar, de manera motivada, en el termini d’un mes (obra menor) i dos mesos (obra major) a comptar des que la persona interessada ha presentat a l’Administració la documentació completa exigida per les normes urbanístiques del Pla General o per altres ordenances municipals.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud llicència d'obra menor

Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (aquest és un model d'exemple, l'original s'ha de demanar al Gestor de Residus).

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell