Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l'Ajuntament per fer obres majors consistents en obra nova de magatzems i/o naus industrials.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Original i fotocòpia del DI de la persona interessada.
3. Original i fotocòpia del DI de la persona sol·licitant o del representant en el cas de que el sol·licitant sigui una empresa o una altra persona física.
4. 2 exemplars del projecte bàsic i 2 del projecte d'execució, en el qual haurà de constar, a més a més, fotografies en color del terreny a edificar, en les què es vegi clarament el nivell natural del terreny respecte les finques termeneres, i plànol topogràfic de la finca a edificar.
5. 1 còpia en suport informàtic del projecte bàsic que comprengui tant la documentació escrita com els plànols. El format del contingut del CD o DVD pot ser dxf o pdf.
6. Document d'acceptació de l'obra per part del contractista signat (el trobareu a l'apartat de documents), i Declaració de l'Alta Censal a Hisenda.
7. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut o Estudi de Seguretat i Salut, segons RD 1627/97, visat.
8. L'assumeix de direcció d'obres del tècnic o tècnics competents.
9. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat
10. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

- Taxa: a raó del 0,95% del pressupost d'execució material de l'obra, amb un import mínim de 3 euros

- Impost: la tarifa a aplicar serà el 4,00% sobre el pressupost d'execució material de l'obra. Si el pagament es vol fraccionar a terminis, es cobraran interessos de demora amb el tipus d'interès que marquin els pressupostos de l'Estat.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Departament d’Urbanisme i Obres Públiques
C. Apel·les Fenosa, 3-7 Bxs.
43700 El Vendrell
Tel.: 977 16 64 12
Fax: 977 18 21 94

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
De dilluns a divendres de 8 h a 14.45

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

 

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

2 mesos

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Resguard de pagament de la taxa.
3. Carta de requeriment de documentació, si s'escau.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Llicència d'obra.
2. Resguard de pagament de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Llicència de primera utilització

Llicència d'obres menors: auxiliars de la construcció (instal•lació de grues torre i d'altres)

Observacions

- Una vegada acabada l'obra, previ al seu ús, cal demanar la llicència de primera ocupació, d'acord amb el que determina l'article 90 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis, i l'Ordenança Fiscal Municipal número 8, article 6.e), acompanyant la documentació que s'assenyala en la fitxa informativa "Llicència de primera ocupació".

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud llicència d'obra major

Document d'acceptació de l'obra per part del contractista

Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat

 

 

facebook_48twitter_48