Què és i per a què serveix?

La Borsa Jove d’Habitatge és un servei totalment gratuït de l'Ajuntament del Vendrell que té com a objectiu proporcionar l'accés a l'habitatge, facilitant el contacte entre les persones que ofereixen l’habitatge i els que en demanen. No finalitza quan es firma el contracte, sinó que fa un seguiment en cas de possibles incidències entre el propietari i el llogater fins a la resolució del contracte.

Qui ho pot demanar?

Requisits per a les persones que es volen donar d'alta a la Borsa Jove d'Habitatge:
- Ser major d'edat.
- Acreditar ingressos regulars mensuals de forma continuada.
- Acreditar que l'import del lloguer no sigui superior al 42% dels ingressos nets.
- No constar en cap fitxer de morosos.

Quins documents s’han de presentar?

- Document d'identitat
- Vida laboral actualitzada
- Ingressos:
- Treballador per compte d'altri: contracte de treball i les tres darreres nòmines
- Autònom: darrera declaració de la renda
- Pensionista: certificat de la pensió de l'any en curs
En cas de necessitar un aval amb nòmina, caldrà presentar la mateixa documentació anterior.

Quina normativa regeix?

La Borsa Jove d'Habitatge treballa en conveni amb:
- Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, dins del programa Borsa Jove d'Habitatge, aprovat pel Decret 244/2005, de 8 de novembre, d'actualització del Pla per al dret a l'habitatge 2004/07 (DOGC 4507, de 10 de novembre de 2005).
- Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, mitjançant conveni de col•laboració i encàrrec de gestió entre ADIGSA (empresa pública adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge) i la Secretaria General del Departament d'Acció Social i Ciutadania: Programa de mediació per al lloguer social (DOGC 4592, de 14 de març de 2006).

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Centre cívic L'Estació
La Rambla, 1
Tel.: 977 66 32 89
Fax: 977 66 47 41
C/e: habitatgejove@elvendrell.net

Quins serveis intervenen?

Regidoria de Joventut i Borsa Jove d’Habitatge.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Ajuts per al lloguer: Renda bàsica d'emancipació i Lloguer just
Ajuts per a l'adquisició del primer habitatge per a joves

Observacions

* Si no es reuneixen qualsevol dels requisits, caldrà presentar un aval amb nòmina i les mateixes condicions anteriors.

* Serveis de la Borsa:
- Informació i assessorament jurídic gratuït a arrendadors i arrendataris, en qualsevol aspecte relacionat amb l'allotjament.
- Captació i incorporació dels arrendataris, segons criteris del programa i demanda.
- Tramitació i execució gratuïta del contracte (la durada del contracte serà d'un any, segons la LAU, prorrogable a cinc anys sense la necessitat de fer pròrrogues anuals).
- Seguiment i intermediació davant de qualsevol conflicte: impagament, desperfectes, incidències amb la comunitat, desacords, etc.
- Presència en la resolució del contracte (es prepararà tota la documentació per retornar la fiança i es farà una visita prèvia al pis per comprovar l'estat de l'habitatge).

*Els propietaris tenen garantit, durant un període màxim de dos anys del contracte de lloguer, per una part, el cobrament del lloguer mensual, d’una forma gratuïta, mitjançant una pòlissa de caució, i, per una altra part, en cas de possibles desperfectes en l’habitatge, una pòlissa de multirisc de la llar.

Descarregar sol·licituds

Tríptic Borsa d'Habitatge llogaters

Tríptic Borsa d'Habitatge propietaris

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell