Què és i per a què serveix?

Els vehicles nous s'han de matricular per poder circular. Trànsit no tramitarà la matriculació d'un vehicle sense aquest document d'alta de l'impost de circulació.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que hagi adquirit un vehicle nou.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original i fotocòpia de la fitxa tècnica.
2. Original i fotocòpia del document d'identitat de l'interessat.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

         Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

BASE (Diputació de Tarragona)
C. Lluís Companys, 12 (Tarragona)
Telèfon 977 29 66 02

Quina documentació es lliura?

1. Rebut de pagament de l'IVTM.

Quins serveis intervenen?

Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Alta d'un vehicle no nou que no consta al padró (omissió al cens)
Baixa definitiva d'un vehicle, informació
Vehicles: bonificacions i exempcions
Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Observacions

Les liquidacions són prorrajetables per trimestres, és a dir, es distribuiràn a partir del trimestre en que es dòna d'alta fins al 31 de desembre.

 

 

Què és i per a què serveix?

Vehicles que estiguin obligats a tributar però que per qualsevol motiu no ha arribat l'alta a l'Ajuntament.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud
2. Original i fotocòpia del document d'identitat de l'interessat.
3. Original i fotocòpia de la fitxa tècnica.
4. Original i fotocòpia del permís de circulació.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia de la sol·licitud.

Quins serveis intervenen?

Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Alta, liquidació d'un vehicle nou per matricular
Baixa definitiva d'un vehicle, informació
Vehicles: bonificacions i exempcions

Observacions

Les liquidacions d'altes de vehicles no nous les tramita l'Ajuntament. Es liquidaran a partir de la data del permís de circulació amb un màxim de quatre anys, comptant l'actual.

 

 

Què és i per a què serveix?

Quan s'ha pagat l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica d'un vehicle que durant l'any ha estat donat de baixa definitiva davant la Prefectura de Trànsit, la persona interessada pot demanar la devolució de la part proporcional de l'impost, tenint en compte la data de la baixa i que el càlcul de l'import s'efectua per trimestre vençut.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que hagi donat de baixa un vehicle.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud especifica
2. Original i fotocòpia del document d'identitat de l'interessat.
3. Rebut original pagat.
4. Original i fotocòpia de la sol·licitud de baixa (tramitat a Trànsit).
5. Original i fotocòpia del document de baixa definitiva, del document de cessió del vehicle a l'Ajuntament o del certificat de destrucció del vehicle.
6. Emplenar les dades bancàries de la sol·licitud de devolució de fermança per poder efectuar l'ingrés de l'import a retornar i adjuntar la fotocòpia de la cartilla o document on constin les dades bancàries.
7. Original i fotocòpia del document d'identitat del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Llei general pressupostària 47/2003, de 26 de novembre, art. 25, prescripció de les obligacions.
- Reglament general de desenvolupament de la llei 58/2003, de 17 de desembre, en matèria de revisió en via administrativa.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Notificació de la resolució.
2. Devolució de l'import corresponent mitjançant transferència bancària, si s'escau.
3. Devolució del rebut original, si s'escau.

Quins serveis intervenen?

Servei de Gestió Tributària.
Servei de Gestió Econòmica.

Quin sentit té el silenci?

Negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Baixa definitiva d'un vehicle, informació

Observacions

* Es retornarà a l'interessat el rebut original, mitjançant correu ordinari, a l'adreça que indica la sol·licitud.
* Si la baixa del vehicle és temporal voluntària,  no tenen dret a devolució de la part proporcional de l’impost. Només es pot demanar en el supòsit de baixes temporals per sostracció o robatori del vehicle.
* El canvi de nom del titular d'un vehicle no procedeix a la devolució de l'impost ja que no indica la baixa definitiva del vehicle.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts

 

 

Què és i per a què serveix?

Quan un vehicle deixa de ser útil, s'envia a desballestar o es trasllada a un altre país és necessari sol·licitar la seva baixa definitiva.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà titular d'un vehicle.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica. Es pot trobar a Document DGT baixa vehicle
2. Fotocòpia del document d'identitat del sol·licitant.
3. Fotocòpia del document d'identitat del representant (si actua un representant)
4. Autorització per a la representació (si actua un representant)
5. Fotocòpia del permís o llicència de circulació de cada vehicle.
6. Declaració jurada escrita (en cas de pèrdua de permís o llicència de circulació)
7. Fotocòpia de la denúncia (en cas de sostracció de permís de circulació o llicència de circulació)
8. Fotocòpia de la fitxa tècnica, per les dues cares. Comprovació d’haver passat l’última ITV.
9. Fotocòpia del darrer rebut (si el municipi d’origen no es recaptat per BASE).

EL VEHICLES AGRICOLES QUEDEN EXCLOSOS D’AQUESTA TRAMITACIÓ

Quina normativa regeix?

- Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, s'aprova el reglament general de vehicles.
- Reial Decret 1383/2002, de 20 de disembre, sobre gestió de vehicles al final de la seva vida útil (BOE núm. 3, de 3 de gnener de 2003).
- Ordre INT/249/2004, de 5 de febrer, es regula la baixa definitiva dels vehicles descontaminats al final de la seva vida útil (BOE núm. 37, de 12 de febrer).

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

BASE (Entitat col·laboradora)
C. de Mar, 3 del Vendrell
Telèfon 977 66 01 29

Prefectura Provincial de Trànsit
Pl. Imperial Tarragona, 4 de Tarragona
Telèfon 977 22 11 96

Temps de resposta

3 mesos

Quina documentació es lliura?

1. Document de baixa definitiva del vehicle.

Quins serveis intervenen?

Prefectura Provincial de Trànsit.
BASE Diputació de Tarragona.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Sol·licitud de devolució de la part proporcional de l'impost de vehicles per baixa definitiva
Informació sobre les baixes al lloc web de la DGT

Observacions

La baixa definitiva d'un vehicle la tramita la Prefectura de Trànsit i després la fa arribar a l'Ajuntament a efectes de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

* Les baixes temporals es tramiten a la Prefectura de Trànsit directament.

Descarregar sol·licituds

Documentació per a la baixa definitiva (BASE)

Declaració jurada per baixa vehicle

Autorització per a representació

Declaració per pèrdua del permís o llicència de circulació

 

 

Què és i per a què serveix?

Aquesta fitxa informa sobre les tarifes de l'impost de circulació o IVTM de l'any en curs.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

No s'ha de presentar cap documentació.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

 Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)           

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment a:
Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

1. Informació de les tarifes.

Quins serveis intervenen?

Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Calendari del contribuent: pagament dels diferents padrons

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell