Què és i per a què serveix?

Els vehicles nous s'han de matricular per poder circular. Trànsit no tramitarà la matriculació d'un vehicle sense aquest document d'alta de l'impost de circulació.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que hagi adquirit un vehicle nou.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original i fotocòpia de la fitxa tècnica.
2. Original i fotocòpia del document identificatiu de l'interessat.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

         Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

BASE (Diputació de Tarragona)
C. Lluís Companys, 12 (Tarragona)
Telèfon 977 29 66 02

Quina documentació es lliura?

1. Rebut de pagament de l'IVTM.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Alta d'un vehicle no nou que no consta al padró (omissió al cens)
Baixa definitiva d'un vehicle, informació
Vehicles: bonificacions i exempcions
Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Observacions

Les liquidacions són prorratejables per trimestres, és a dir, es distribuiran a partir del trimestre en que es dóna d'alta fins al 31 de desembre.

 

 

Què és i per a què serveix?

Vehicles que estiguin obligats a tributar però que per qualsevol motiu no ha arribat l'alta a l'Ajuntament.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Original i fotocòpia de la fitxa tècnica.
5. Original i fotocòpia del permís de circulació.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Alta, liquidació d'un vehicle nou per matricular
Baixa definitiva d'un vehicle, informació
Vehicles: bonificacions i exempcions

Observacions

Les liquidacions d'altes de vehicles no nous les tramita l'Ajuntament. Es liquidaran a partir de la data del permís de circulació amb un màxim de quatre anys, comptant l'actual.

Descarregar Sol·licituds

Sol·licitud general

Model d'autorització

 

 

 

Què és i per a què serveix?

Quan s'ha pagat l'impost sobre vehicles de tracció mecànica d'un vehicle que durant l'any ha estat donat de baixa definitiva davant la Prefectura de Trànsit, la persona interessada pot demanar la devolució de la part proporcional de l'impost, tenint en compte la data de la baixa i que el càlcul de l'import s'efectua per trimestre vençut.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta, que hagi donat de baixa un vehicle.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud especifica
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Rebut original pagat.
5. Original i fotocòpia del document de baixa definitiva tramitada a la Prefectura de Trànsit, del document de cessió del vehicle a l'Ajuntament o del certificat de destrucció del vehicle.
6. Emplenar les dades bancàries de la sol·licitud de devolució per poder efectuar l'ingrés de l'import a retornar i adjuntar la fotocòpia de la cartilla o document on constin les dades bancàries.

Quina normativa regeix?

- Llei general pressupostària 47/2003, de 26 de novembre, art. 25, prescripció de les obligacions.
- Reglament general de desenvolupament de la llei 58/2003, de 17 de desembre, en matèria de revisió en via administrativa.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Notificació de la resolució mitjançant correu certificat o notificació electrònica.
2. Devolució de l'import corresponent mitjançant transferència bancària, si s'escau.
3. Devolució del rebut original, si s'escau.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.
Servei de Gestió Econòmica.

Quin sentit té el silenci?

Negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Baixa definitiva d'un vehicle, informació

Observacions

* Es retornarà a l'interessat el rebut original, mitjançant correu ordinari, a l'adreça que indica la sol·licitud.
* Si la baixa del vehicle és temporal voluntària,  no tenen dret a devolució de la part proporcional de l’impost. Només es pot demanar en el supòsit de baixes temporals per sostracció o robatori del vehicle.
* El canvi de nom del titular d'un vehicle no procedeix a la devolució de l'impost ja que no indica la baixa definitiva del vehicle.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de devolució d'ingressos

Model d'autorització

 

 

Què és i per a què serveix?

Quan un vehicle deixa de ser útil, s'envia a desballestar o es trasllada a un altre país, és necessari sol·licitar la seva baixa definitiva.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, titular d'un vehicle.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud de baixa definitiva.
2. Fotocòpia del document identificatiu del sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant (si actua un representant)
4. Autorització per a la representació (si actua un representant)
5. Original del permís o llicència de circulació i de la fitxa tècnica.
6. Declaració jurada escrita (en cas de pèrdua de permís o llicència de circulació)
7. Fotocòpia de la denúncia (en cas de sostracció de permís de circulació o llicència de circulació)
8. Fotocòpia de la fitxa tècnica, per les dues cares. Comprovació d’haver passat l’última ITV.
9. Certificat de desballestament d’un centre homologat.
10. Fotocòpia del darrer rebut de l'IVTM (si el municipi d’origen no és recaptat per BASE).

ELS VEHICLES AGRÍCOLES QUEDEN EXCLOSOS D’AQUESTA TRAMITACIÓ

Quina normativa regeix?

- Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, s'aprova el reglament general de vehicles.
- Reial Decret 1383/2002, de 20 de disembre, sobre gestió de vehicles al final de la seva vida útil (BOE núm. 3, de 3 de gnener de 2003).
- Ordre INT/249/2004, de 5 de febrer, es regula la baixa definitiva dels vehicles descontaminats al final de la seva vida útil (BOE núm. 37, de 12 de febrer).

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

BASE - Diputació de Tarragona (Entitat col·laboradora)
C/ Narcís Monturiol, 24 Bx L1 (El Vendrell)
Telèfon 977 66 01 29

Prefectura Provincial de Trànsit
Pl. Imperial Tarragona, 4 (Tarragona)
Telèfon 977 22 11 96

Temps de resposta

3 mesos

Quina documentació es lliura?

1. Document de baixa definitiva del vehicle.

Quins serveis hi intervenen?

Prefectura Provincial de Trànsit.
BASE - Diputació de Tarragona.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Sol·licitud de devolució de la part proporcional de l'impost de vehicles per baixa definitiva
Web de la DGT

Observacions

La baixa definitiva d'un vehicle la tramita la Prefectura de Trànsit i després la fa arribar a l'Ajuntament a efectes de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

* Les baixes temporals es tramiten a la Prefectura de Trànsit directament.

Descarregar sol·licituds

Documentació per a la baixa definitiva (BASE)

Sol·licitud de baixa definitiva  (BASE)

Declaració jurada per baixa vehicle

Autorització per a representació

Declaració per pèrdua del permís o llicència de circulació

Web de la DGT

 

 

Què és i per a què serveix?

Aquesta fitxa informa sobre les tarifes de l'impost de circulació o IVTM de l'any en curs.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Quins documents s’han de presentar?

No s'ha de presentar cap documentació.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

 Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)           

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

1. Informació de les tarifes.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Calendari del contribuent: pagament dels diferents padrons

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell