Què és i per a què serveix?

La imposició de Contribucions Especials és acordada per la Junta de Govern Local. Les Contribucions Especials s'apliquen quan el valor de l'immoble incrementa a conseqüència de la realització d'obres públiques de caràcter municipal. Per l'obertura de carrers, places, pavimentació de calçades, renovació de xarxes de distribució d'aigua, substitució de l'enllumenat públic etc.

Qui ho pot demanar?

La imposició s'aplicarà a qualsevol ciutadà afectat per la millora.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant titular de la finca.
2. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
3. Si la persona interessada vol presentar al·legacions, sol·licitud general

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud si l'interessat ha presentat al·legacions.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Al·legacions davant l'òrgan de govern que ha dictat la resolució.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Autorització general

 

 

Què és i per a què serveix?

La comunicació de l'alteració pel canvi de nom d'una finca rústega és necessaria per actualitzar dades cadastrals.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta i que sigui titular d'una finca rústega.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant titular de la finca.
2. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
3. Fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI satisfet sobre la finca objecte de la transmissió.
4. Fotocòpia del document que origina la transmissió (escriptura).
5. Model de declaració d'alteració cadastral 900D. Es pot trobar al lloc Web de la Gerència Territorial de Cadastre.
6. Plànol de situació de la finca rústega (indicant polígon i parcel·la).
7. Autorització general

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament de Cadastre (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 11
c/e: cadastre@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Gerència Territorial de Cadastre de Tarragona
C. Pere Martell, 38-40
Telèfon 977 24 58 00
Fax 977 23 66 16

O bé a l'adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de l'imprès

En resoldre's la sol·licitud:
1. Carta notificadora de la resolució. La Gerència Territorial del Cadastre envia una "Notificació de canvi de titular cadastral".

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.
Gerència Territorial del Cadastre.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Web del cadastre

Descarregar sol·licituds

MODEL 900D

Autorització general

 

 

Què és i per a què serveix?

Quan s'ha construït una piscina és necessari actualitzar les dades del cadastre perquè modifica el valor cadastral de la finca, i per tant, la quota de l'Impost de Béns Immobles.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta i que hagi construït una piscina a la seva propietat.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant titular de la finca.
2. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física
3. Fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI satisfet sobre la finca objecte d'alteració.
4. Model de declaració d'alteració cadastral 900D. Es pot trobar al lloc Web de la Gerència Territorial del Cadastre: web del cadastre
5. Fotocòpia de l'escriptura de propietat de l'immoble.
6. Certificat final d'obra de la piscina o bé el document en què declaren que la piscina està acabada.
7. Fotografies de la piscina acabada.
8. Plànol o croquis de la piscina assenyalant les dimensions, així com indicant distància entre piscina i valla o algun altre punt de referència (com pot ser la vivenda).

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament de Cadastre (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 11
c/e: cadastre@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Gerència Territorial de Cadastre de Tarragona
C. Pere Martell, 38-40
Telèfon 977 24 58 00
Fax 977 23 66 16

O bé a l'adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

1 any

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia de la sol·licitud segellada.

En resoldre's la sol·licitud:
La Gerència Territorial del Cadastre envia una notificació amb l'alteració produïda i el nou valor cadastral de l'immoble.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària
Gerència Territorial del Cadastre

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Al lloc web del cadastre

Descarregar sol·licitud

MODEL 900D

Autorització general

 

 

 

Què és i per a què serveix?

La comunicació de dades cadastrals incorrectes serveix per tal que, per part de l'Ajuntament del Vendrell, es trameti a la Gerència Territorial del Cadastre la petició de correcció de les dades sense que el ciutadà hagi de desplaçar-se a Tarragona.
Les rectificacions es refereixen a errors materials que afectin a la valoració: superfícies, any de construcció, usos i destins, etc.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta i que sigui propietari del bé immoble.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant titular de la finca.
2. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
3. Sol·licitud general
4. Fotocòpia del rebut d'IBI.
5. Original i fotocòpia de l'escriptura.
6. Fotocòpia del plànol de situació on es veu l'entrada de la casa per quin carrer és (no és el cadastral).
7. Documentació justificativa de la rectificació que s'ha de fer.
8. Autorització general

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament de Cadastre (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 11
c/e: cadastre@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Gerència Territorial de Cadastre de Tarragona
C. Pere Martell, 38-40
Telèfon 977 24 58 00
Fax 977 23 66 16

O bé a l'adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Indeterminat

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Gestió Tributària
Gerència Territorial del Cadastre a Tarragona

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

On es pot trobar més informació?

Al lloc web del cadastre

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general

 

 

Què és i per a què serveix?

Quan s'ha construït un nou edifici, una casa etc. o s'ha efectuat una ampliació, rehabilitació o reforma, és necessari actualitzar les dades del cadastre, perquè modifica el valor cadastral de la finca i, per tant, la quota de l'Impost de Béns Immobles.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta i que sigui propietari del bé immoble ubicat al municipi del Vendrell, que hagi fet l'obra nova, ampliació, etc.

Quins documents s’han de presentar?

1. Fotocòpia del document d'identitat del titular de la finca, si no té etiqueta.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant titular de la finca.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
4. Fotocòpia de l’últim rebut de l’Impost sobre Béns Immobles satisfet sobre la finca objecte d’alteració.
5. Model de declaració d'alteració cadastral 900D. Es pot trobar al lloc Web de la Gerència Territorial de Cadastre. 
6. En cas de vivendes unifamiliars cal aportar original de l’escriptura de declaració d’obra nova o còpia simple; si no disposen d'aquesta serà suficient l'escriptura de compra del solar.
7. En cas d'edificis plurifamiliars cal aportar original de l'escriptura de divisió horitzontal o còpia simple.
8. Certificat final d’obra nova o llicència de 1a ocupació.
9. Fotografies de les façanes (mides 10 x 15).
10. Plànol de situació.
11. Plànol del solar.
12. Plànols definitius de cada planta distinta.
13. Memòria constructiva (quadre de les superfícies construïdes)
14. Autorització general

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament de Cadastre (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 11
c/e: cadastre@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Gerència Territorial de Cadastre de Tarragona
C. Pere Martell, 38-40
Telèfon 977 24 58 00
Fax 977 23 66 16

O bé a l'adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Entre 1 i 2 anys

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada del model 900D

En resoldre's la sol·licitud:
1. Notificació de la Gerència Territorial de Cadastre de Tarragona

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària
Gerència Territorial de Cadastre de Tarragona.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Al lloc web del cadastre

Descarregar sol·licituds

MODEL 900D

Autorització general

Observacions

El ciutadà està obligat a declarar l'obra nova al cadastre en un període de 2 mesos a partir de la data del certificat de final d'obra. Si no ho ha fet, l'Ajuntament enviarà un requeriment a l'interessat i, en el seu cas, s'iniciarà un expedient sancionador.

Per béns immobles d'altres municipis cal adreçar-se a:
BASE - Gestió d'Ingressos
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Tel.: 977 66 01 29
www.base.cat

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell