Què és i per a què serveix?

L’Ajuntament del Vendrell, amb l’objecte d’incentivar la ocupació mitjançant inserció laboral per compte pròpia, estableix aquesta línea de subvencions públiques pel foment de l’autoocupació de les persones desocupades del Vendrell, consistent en subvencionar part dels costos de la quota del Règim Especial de Treballadors Autònoms
(RETA) de la Seguretat Social o mutualitat de Previsió Social corresponent.

Qui ho pot demanar?

Persones empadronades al Vendrell, aturades i inscrites com a demandants d’ocupació amb una antiguitat mínima de 3 mesos (excepte beneficiaris/àries de la Renda Mínima d’Inserció) de forma prèvia a l’alta com a treballadors/es autònoms/es, que iniciïn una activitat econòmica o professional i que compleixin requisits establerts al punt 2 de les Bases Reguladores.

Exclusions:
- El cònjuge i familiars fins a segon grau inclusiu que col·laborin amb el treballador autònom de forma personal, habitual i directa.
- Els treballadors autònoms econòmicament dependents.
- Les persones que iniciïn activitats considerades de caràcter piramidal.

Requisits i obligacions

- Estar empadronats al municipi del Vendrell.
- Estar aturats i inscrits com a demandants d’ocupació a l'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) amb una antiguitat mínima de 3 mesos abans de l’alta al RETA .
- Donar-se d’alta en el RETA o incorporar-se a una de les Mutualitats de Previsió Social entre l’1 de gener de 2016 i el 30 de novembre de 2016.
- No haver figurat com a autònom en els darrers tres anys.
- Desenvolupar de forma continuada una activitat econòmica com a mínim 4 mesos.
- Que hagi tramitat els permisos municipals exigibles.
- No tenir deutes amb les administracions, locals, autonòmica o estatal.
- No estar en situació d’incompatibilitat o prohibició d’accedir a ajuts públics en algun dels supòsit que preveu la Llei General de Subvencions.
- No simultaniejar l’activitat empresarial amb qualsevol altre per compte aliena.
- Sotmetre's a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents.

Quins documents s’han de presentar?

 1. Sol·licitud de l’ajut segons model normalitzat.
 2. Còpia compulsada del DNI o NIE vigent del sol·licitant.
 3. Certificat d’inscripció al SOC com a demandant d’ocupació no ocupat, on figuri el temps d’inscripció efectiu.
 4. Document de domiciliació bancària degudament segellat per l’entitat, segons model normalitzat.
 5. Còpia compulsada de la resolució sobre reconeixement de l’alta al RETA o mutualitat de Previsió Social corresponent.
 6. Còpia compulsada de l’alta del cens a l’Agència Tributària (declaració censal: model 036 / model 037).
 7. Autorització d’obtenció de dades per procediments electrònics per a la sol·licitud de subvencions i ajuts, segons model normalitzat.
 8. Còpia del pla d’empresa de l’activitat.
 9. Informe de vida laboral.
10. Declaració responsable per sol·licitar subvencions fins a 3.000 euros, segons model normalitzat.

Quina normativa regeix?

BOPT Dilluns, 26 de setembre de 2016 - Número 183.

Quin preu té?

Gratuït.

Justificació de l'ajut

Cal aportar els documents justificatius del pagament de les quotes mensuals al RETA o Mutualitat, mitjançant rebuts bancari o rebuts de liquidació de cotitzacions emeses per la Tresoreria General de la Seguretat Social, fins a cobrir el 100% de l’import de la subvenció, i tenint en compte que el percentatge màxim d’imputació mensual serà del 80% del cost total no subvencionat per cap altra subvenció.
El termini màxim per presentar la justificació serà de dos mesos posteriors al període subvencionable.

Pagament de la subvenció concedida

D'una sola vegada i en el compte que el beneficiari hagi designat en la documentació aportada a la sol·licitud.
Quantia de l’ajut:
El 80% de la quota mensual de cotització del primer any d’activitat com a treballador/a autònom/a, amb un import màxim anual de 1.272€ per sol·licitant.

En quines dates es pot fer?

Des de l'endemà de la publicació de les bases al BOP de Tarragona i fins al 30 de novembre de 2016.

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

1 mes.

Quina documentació es lliura?

Notificació individual a l'interessat.

Quins serveis intervenen?

L'Eina Espai Empresarial.

On es pot trobar més informació?

L'Eina Espai Empresarial

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Observacions

Les sol·licituds es classificaran per ordre de presentació en el registre general de l’Ajuntament del Vendrell.
La relació de sol·licituds resultant establirà la prelació d’atorgament de les subvencions fins esgotar la disponibilitat pressupostària.

 

 

Què és i per a què serveix?

L’Ajuntament del Vendrell, amb l’objecte d’augmentar les oportunitats d’inserció dels aturats del municipi, posant èmfasi amb els joves, aturats de llarga durada i treballadors amb discapacitat, i de satisfer les necessitats de les empreses del territori, estableix aquesta línia de subvencions públiques per al foment de l’ocupació i la consolidació del teixit empresarial i comercial del municipi.
L’objecte d’aquest ajut és subvencionar les empreses, autònoms i comerços del Vendrell i de la comarca del Baix Penedès que facin noves contractacions de persones desocupades en el període comprès entre l’1 de setembre i el 30 de novembre de 2016.
Es subvencionaran les hores de treball establertes en els nous contractes, sempre que tinguin una durada mínima de 3 mesos i una jornada laboral no inferior al 50% de la jornada ordinària, fins a un màxim de 12 mesos.

Qui ho pot demanar?

Empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, localitzades al terme municipal del Vendrell o a la comarca del Baix Penedès. En el cas de les empreses ubicades a la resta de la comarca del Baix Penedès, sempre que contractin persones empadronades al municipi del Vendrell

Quins documents s’han de presentar?

 1. Sol·licitud de l’ajut segons model normalitzat.
 2. Còpia compulsada de l’alta a Hisenda (Declaració censal model 036 / model 037) de l’empresa sol·licitant.
 3. Fotocòpia compulsada del DNI / NIE del representant legal de l’empresa.
 4. Fotocòpia compulsada del contracte de treball.
 5. Fotocòpia compulsada del DNI / NIE del treballador/a.
 6. Full d’inscripció a l’atur com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) i que figuri el temps d’inscripció a l’atur del
  treballador/a.
 7. Historial de vida laboral del treballador/a.
 8. Fotocòpia compulsada del certificat de discapacitat del treballador/a, si s’escau.
 9. Document de domiciliació bancària degudament segellat per l’entitat, segons model normalitzat.
10. Autorització d’obtenció de dades per procediments electrònics per a la sol·licitud de subvencions i ajuts, segons
  model normalitzat.
11. Declaració responsable per sol·licitar subvencions de fins a 3.000 euros, segons model normalitzat.

Requisits i obligacions

- Que el contracte de treball es formalitzi entre l’1 de setembre i el 30 de novembre de 2016, i que tingui una durada mínima de 3 mesos.
- Que es contracti persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) a l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) del Vendrell amb una antiguitat mínima de 6 mesos.
- Que l’empresa no hagi acomiadat persones treballadores en els darrers tres mesos per acomiadament qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial.
- Que l’empresa beneficiària no siguin deutora per cap concepte amb l’Ajuntament del Vendrell.
- Que l’empresa beneficiària estigui al corrent de pagament de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya, i les obligacions davant la Seguretat Social.

Quina normativa regeix?

BOPT Dilluns, 29 d'agost de 2016 - Número 164.

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOP de Tarragona i fins al 30 de novembre de 2016.

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

 Quins serveis intervenen?

L’Eina Espai Empresarial.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

www.leina.org

Observacions

Les sol·licituds es classificaran per ordre de presentació en el registre general de l’Ajuntament del Vendrell. La relació de sol·licituds resultant establirà la prelació d’atorgament de les subvencions fins esgotar la disponibilitat pressupostària.

Quantia de l'ajut

La quantia de la subvenció es fixarà atenent al domicili social de l’empresa o persona física contractant i al domicili d’empadronament del treballador contractat. Es contemplen tres supòsits:

1. Empreses o persones físiques amb domicili social al Vendrell que contractin persones empadronades al Vendrell. La quantia de la subvenció es calcularà segons la durada del contracte de treball i la jornada de treball. En el supòsit que l’empresa contracti treballadors d’algun dels col·lectius amb especials dificultats d’inserció en el mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social, la quantia de la subvenció tindrà un complement addicional.

2.

Durada del contracte Jornada laboral Import subvenció Contractació col·lectius especials (*)
Contracte entre 3 i 6 mesos Jornada parcial (mínima 50%) 0,75 € / hora 1,125 € / hora
Jornada completa 1 € / hora 1,50 € / hora

Contracte de més de 6 mesos

o

Contracte entre 3 i 6 mesos, l’oferta de feina del qual hagi estat gestionada per la Borsa de Treball de L’EINA
Jornada parcial (mínima 50%) 0,94 € / hora 1,41 € / hora
Jornada completa 1,25 € / hora 1,88 € / hora

(*) Col·lectius especials:
- Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.
- Persones majors de 45 anys.
- Persones que no hagin treballat en els darrers 2 anys.
- Joves menors de 30 anys.

3. Empreses de la comarca que contractin treballadors aturats del Vendrell. La subvenció serà un 50% inferior respecte la quantia resultant segons el que estableix l’apartat 1.

4. Empreses del Vendrell que contractin treballadors aturats de la comarca. La subvenció serà un 50% inferior respecte la quantia resultant segons el que estableix l’apartat 1.


    

 

 

 

Què és i per a què serveix?

L'exempció de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és l'alliberament de l'obligació del pagament de la quota de l'impost sempre i quan el ciutadà afectat compleixi els requisits necessaris per la seva aplicació.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que compleixi els requisits necessaris per poder obtenir l'exempció d'aquest impost. Veure l'apartat d'observacions.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Original i fotocòpia de la documentació acreditativa del motiu d'exempció.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

En el moment de la transmissió.

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis intervenen?

Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plus vàlua): informació general
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plus vàlua): bonificacions

Observacions

* Caldrà adjuntar a la sol·licitud de bonificació la documentació que ho justifiqui, dins del termini establert per a presentar l’autoliquidació o declaració:
a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

Exempcions:

1. Els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de la constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud.

2. Els corresponents increments de valor quan la obligació de satisfer-lo recaigui sobre les persones o entitats següents:

a) Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres Entitats locals a les quals pertany o que estiguin integrades en aquest municipi, així com llurs Organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de la Comunitat Autònoma i de dites entitats locals.
b) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que compleixin els requisits establerts a l’esmentada Llei.
c) Les Entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades pel Text refós de la Llei d'ordenació i supervisió dels segurs privats, aprovat per Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre.
d) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys afectes a aquestes.
e) La Creu Roja Espanyola.
f)Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en tractats o convenis internacionals.

3. Els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles. Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de conservació o rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu i que la despesa efectivament realitzada en el període dels últims 10 anys, no ha estat inferior al 50 per cent del valor cadastral assignat a l’immoble en el moment del meritament de l’impost.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general

 

 

Què és i per a què serveix?

La bonificació és la reducció de l'import de la quota de l'impost, en aquest cas, de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Es concedirà una bonificació a la quota de l’Impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants, sempre i quan hagin conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la defunció d'aquest.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà, hereu d'un bé immoble, que compleixi els requisits necessaris per poder obtenir la bonificació. Veure observacions.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general
2. Original i fotocòpia del document d'identitat de la persona sol·licitant.
3. Volant de defunció del difunt transmitent.
4. Volant d'empadronament de l'hereu adquirent.
5. Original i fotocòpia del document que origina la transmissió de l'immoble (escriptura...)

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

quines dates es pot fer?

En el moment en que es declara la transmissió a l'Ajuntament.

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

 Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. La carta de pagament de la plus vàlua ja els arribarà bonificada.

Quins serveis intervenen?

Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plus vàlua): informació general
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plus vàlua): exempcions

Observacions

* Caldrà adjuntar a la sol·licitud de bonificació la documentació que ho justifiqui, dins del termini establert per a presentar l’autoliquidació o declaració:
a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

Es concedirà una bonificació entre el 50 i el 90 per cent de la quota de l’impost en les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants, sempre que hagin conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la defunció
d'aquest. La convivència s’acreditarà mitjançant inscripció en el Padró Municipal d’Habitants.

El percentatge de bonificació a aplicar en funció del valor cadastral de l’habitatge habitual tramès és el següent:
- Fins a 75.000€: 90%
- De 75.001€ a 100.000€: 75
- Més de 100.000€: 50%
El concepte d’habitatge habitual serà el definit segons la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

* En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'adquirent mantingui la propietat o el dret real de gaudiment sobre l'immoble durant els tres anys següents a la mort del causant, llevat que l'adquirent mori dintre d'aquest termini.

* El no-compliment d'aquest requisit determinarà que el subjecte passiu hagi de satisfer la part de l'impost que hagués deixat d'ingressar com a conseqüència de la bonificació practicada i els interessos de demora, en el termini d'un mes a partir de la transmissió de l'immoble, presentant a l'efecte la corresponent autoliquidació.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general

 

 

Què és i per a què serveix?

Els titulars que tinguin la seva residència habitual en un habitatge que està subjecte al pagament de l'Impost de Béns Immobles (IBI), podran disposar d'una bonificació, si tenen la condició de família nombrosa o monoparental.
El percentatge de la bonificació està condicionat a la base liquidable dels ingresos familiars i al nombre de fills.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol titular d'un habitatge que tingui la seva residència habitual en el mateix i la condició de família nombrosa o monoparental. També tindran dret a la bonificació les famílies que tinguin dos fills i una persona discapacitada al seu càrrec.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud especifica.
2. Original i fotocòpia del DI del sol·licitant.
3. Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental (tots els individuals o la cartilla familiar).
4. Original i fotocòpia de la declaració de la renda de la unitat familiar.
5. Volant d'empadronament familiar (el facilita l'Ajuntament).

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

La sol.licitud i la presentació de l’esmentada documentació haurà d’efectuar-se fins al 28 de febrer de l’any en curs per al qual se sol·liciti la bonificació; en cas contrari, la bonificació tindrà efectes al següent exercici.

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

 Temps de resposta

Durant l'exercici en curs

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Carta comunicant la resolució.

Quins serveis intervenen?

Servei de Gestió Tributària

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenció Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Informació general sobre l'IBI
Bonificació de l'IBI als Habitatges de Protecció Oficial ( VOP)

Observacions

*Podran beneficiar-se de la bonificació totes les famílies que, en data 1 de gener de l'exercici en curs, tinguin la condició de família nombrosa o monoparental i que facin la sol·lucitud fins el 28 de febrer de l'any què se sol·licita la bonificació.

* Poden sol·licitar aquesta bonificació els subjectes passius que tinguin el seu habitatge habitual en aquest terme municipal i que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de família nombrosa o monoparental en la data de meritament de l’impost, i comptin amb unes rendes inferiors a 35.000€ anuals a la unitat familiar.

*Per gaudir de beneficis fiscals serà requisit imprescindible que l’ obligat tributari al moment de presentar la corresponent sol·licitud, es trobi al corrent de pagament de totes les exaccions municipals.

* La sol.licitud de bonificació ha de ser de l'habitatge habitual, és a dir, aquell que figura com a domicili del titular a efectes del padró municipal d'habitants.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de bonificació de l'Ibi a les families nombroses/monoparentals

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell