Què és i per a què serveix?

La bonificació és la reducció de l'import de la quota de l'impost, en aquest cas, de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Es concedirà una bonificació a la quota de l’Impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants, sempre i quan hagin conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la defunció d'aquest.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona, hereva d'un bé immoble, que compleixi els requisits necessaris per poder obtenir la bonificació. Veure observacions.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Volant de defunció del difunt transmitent.
4. Volant d'empadronament de l'hereu adquirent.
5. Original i fotocòpia del document que origina la transmissió de l'immoble (escriptura...)
6. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

En el moment en què es declara la transmissió a l'Ajuntament.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                        
Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

 Quina documentació es lliura?

Al moment:
- Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
- La carta de pagament de la plus vàlua ja els arribarà bonificada.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plus vàlua): informació general
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plus vàlua): exempcions

Observacions

* Caldrà adjuntar a la sol·licitud de bonificació la documentació que ho justifiqui, dins del termini establert per a presentar l’autoliquidació o declaració:
a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

Es concedirà una bonificació entre el 50 i el 90 per cent de la quota de l’impost en les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants, sempre que hagin conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la defunció
d'aquest. La convivència s’acreditarà mitjançant inscripció en el Padró Municipal d’Habitants.

El percentatge de bonificació a aplicar en funció del valor cadastral de l’habitatge habitual tramès és el següent:
- Fins a 75.000€: 90%
- De 75.001€ a 100.000€: 75
- Més de 100.000€: 50%
El concepte d’habitatge habitual serà el definit segons la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

* En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'adquirent mantingui la propietat o el dret real de gaudiment sobre l'immoble durant els tres anys següents a la mort del causant, llevat que l'adquirent mori dintre d'aquest termini.

* El no-compliment d'aquest requisit determinarà que el subjecte passiu hagi de satisfer la part de l'impost que hagués deixat d'ingressar com a conseqüència de la bonificació practicada i els interessos de demora, en el termini d'un mes a partir de la transmissió de l'immoble, presentant a l'efecte la corresponent autoliquidació.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general

Model d'autorització

 

 

Què és i per a què serveix?

L'exempció de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és l'alliberament de l'obligació del pagament de la quota de l'impost sempre i quan el ciutadà afectat compleixi els requisits necessaris per la seva aplicació.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que compleixi els requisits necessaris per poder obtenir l'exempció d'aquest impost. Veure l'apartat d'observacions.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Original i fotocòpia de la documentació acreditativa del motiu d'exempció.
4. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

En el moment de la transmissió.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                        
Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plus vàlua): informació general
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plus vàlua): bonificacions

Observacions

* Caldrà adjuntar a la sol·licitud de bonificació la documentació que ho justifiqui, dins del termini establert per a presentar l’autoliquidació o declaració:
a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

Exempcions:

1. Els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de la constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud.

2. Els corresponents increments de valor quan la obligació de satisfer-lo recaigui sobre les persones o entitats següents:

a) Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres Entitats locals a les quals pertany o que estiguin integrades en aquest municipi, així com llurs Organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de la Comunitat Autònoma i de dites entitats locals.
b) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que compleixin els requisits establerts a l’esmentada Llei.
c) Les Entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades pel Text refós de la Llei d'ordenació i supervisió dels segurs privats, aprovat per Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre.
d) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys afectes a aquestes.
e) La Creu Roja Espanyola.
f)Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en tractats o convenis internacionals.

3. Els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles. Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de conservació o rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu i que la despesa efectivament realitzada en el període dels últims 10 anys, no ha estat inferior al 50 per cent del valor cadastral assignat a l’immoble en el moment del meritament de l’impost.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general

Model d'autorització

 

 

Què és i per a què serveix?

Les persones amb mobilitat reduïda i que hagin sol·licitat un gual, podran demanar l'exempció de la taxa sempre que compleixin uns requisits.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà amb mobilitat reduïda que compleixi els requisits establerts en l'apartat d'observacions.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Original del document d'identitat de la persona sol·licitant.
3. Volant d'empadronament (el facilita l'Ajuntament)
4. Original i fotocòpia de l'escriptura de propietat on consti el garatge o la plaça d'aparcament (en cas que la persona interessada no consti a l'ajuntament com a titular del garatge o plaça d'aparcament)
5. Original i fotocòpia del certificat conforme presenta un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                        
Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Quina documentació es lliura?

Al moment:
- Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
- Comunicació de la resolució mitjançant carta certificada o notificació electrònica.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Llicència de gual: alta
Llicència de guals: baixa
Targeta d'aparcament de transport particular o col·lectiu per a persones amb disminució
Targeta d'aparcament provisional de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda

Observacions

Requisits per poder gaudir de l'exempció de la taxa per llicència de gual:

* Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
* Constar com a titular del garatge o plaça d'aparcament.
* També serà d'aplicació la bonificació en el supòsit que la persona amb minusvalidesa convisqui amb el titular de l'immoble.
* Tenir la residència habitual en l'habitatge on està ubicat el garatge o la plaça d'aparcament.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Model d'autorització

 

 

Què és i per a què serveix?

Els titulars que tinguin la seva residència habitual en un habitatge que està subjecte al pagament de l'Impost de Béns Immobles (IBI), podran disposar d'una bonificació, si tenen la condició de família nombrosa o monoparental.
El percentatge de la bonificació està condicionat a la base liquidable dels ingresos familiars i al nombre de fills.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol titular d'un habitatge que tingui la seva residència habitual en el mateix i la condició de família nombrosa o monoparental. També tindran dret a la bonificació les famílies que tinguin dos fills i una persona discapacitada al seu càrrec.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud especifica.
2. Original del document d'identitat del sol·licitant.
3. Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent (tots els individuals o la cartilla familiar).
4. Original i fotocòpia de la declaració de la renda de la unitat familiar.
5. Volant d'empadronament familiar històric (el facilita l'Ajuntament).

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

La sol.licitud i la presentació de l’esmentada documentació haurà d’efectuar-se fins al 28 de febrer de l’any en curs per al qual se sol·liciti la bonificació; en cas contrari, la bonificació tindrà efectes al següent exercici.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                        
Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

 Temps de resposta

Durant l'exercici en curs

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Comunicació de la resolució mitjançant carta certificada o notificació electrònica.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenció Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Informació general sobre l'IBI
Bonificació de l'IBI als Habitatges de Protecció Oficial ( VOP)

Observacions

*Podran beneficiar-se de la bonificació totes les famílies que, en data 1 de gener de l'exercici en curs, tinguin la condició de família nombrosa o monoparental i que facin la sol·lucitud fins el 28 de febrer de l'any què se sol·licita la bonificació.

Disposició per la qual es prorroga la vigència del reconeixement i dels títols de família nombrosa i monoparental expedits per la Comunitat Autònoma de Catalunya

* Poden sol·licitar aquesta bonificació els subjectes passius que tinguin el seu habitatge habitual en aquest terme municipal i que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de família nombrosa o monoparental en la data de meritament de l’impost, i comptin amb unes rendes inferiors a 40.000€ anuals a la unitat familiar.

*Per gaudir de beneficis fiscals serà requisit imprescindible que l’ obligat tributari al moment de presentar la corresponent sol·licitud, es trobi al corrent de pagament de totes les exaccions municipals.

* La sol.licitud de bonificació ha de ser de l'habitatge habitual, és a dir, aquell que figura com a domicili del titular a efectes del padró municipal d'habitants.

D’acord al disposat a l’Ordenança fiscal número 2, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, en el cas de correspondre més d’una bonificació de les detallades als apartats a) a f) de l’article 5, a un immoble o al subjecte passiu de l’IBI corresponent al mateix, únicament s’aplicarà la bonificació que comporti més benefici fiscal.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de bonificació de l'Ibi a les families nombroses/monoparentals

Model d'autorització

 

 

 

 

Què és i per a què serveix?

El ciutadà que és titular d'un habitatge de Protecció Oficial podrà sol·licitar una reducció del 50% de l'import corresponent a l'Impost de Béns Immobles, comptats des de l’exercici següent al d’atorgament de la qualificació definitiva.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà titular d'un habitatge de protecció oficial.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Original del document identificatiu de la persona titular
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Original i fotocòpia de l'escriptura de compra-venda o còpia simple.
5. Original i fotocòpia del certificat de "qualificació definitiva d'habitatge de protecció oficial de promoció privada", lliurat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Direcció General d'Arquitectura i Habitatge.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

3 anys a partir de l'atorgament de la qualificació definitiva.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                        
Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

 Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol.licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Comunicació de la resolució mitjançant carta certificada o notificació electrònica.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenció Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Informació general sobre l'IBI
Bonificació de l'IBI a les famílies nombroses

Observacions

* La bonificació es concedirà a petició de l'interessat, es podrà efectuar en qualsevol moment anterior a la finalització del període corresponent a la mateixa, és a dir abans dels 3 anys, i tindrà efectes, si escau, a partir del període impositiu següent al de la sol·licitud.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell