Què és i per a què serveix?

Els habitatges d’ús turístic són habitatges que són cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de manera reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada i en condicions d’immediata disponibilitat.
- Es considera estada de temporada tota ocupació de l’habitatge per un període de temps continu, igual o inferior a tres mesos.
- Els habitatges no poden ser ocupats per més places que les indicades a la cèdula
- Els propietaris són les persones titulars de l’habilitació.
- Els habitatges han d’exhibir en un lloc visible una còpia de l’habilitació (vigència fins màxim de 15 anys).
- Poden ser objecte d’inspecció per part de les autoritats competents sense que el propietari pugui al·legar la condició de domicili.
- Els habitatges d’ús turístic han de disposar de fulls oficials de reclamació/denúncia de l’òrgan competent en matèria de consum de l’Administració de la Generalitat.

Qui ho pot demanar?

Els titulars de la llicència hauran de ser els propietaris de l’habitatge, tant si són persones físiques com persones jurídiques.
Pot fer la sol·licitud un representant degudament autoritzat, en el seu nom.
Pel supòsit que la comercialització de l’habitatge la gestioni un intermediari, també haurà de constar la seva firma en la comunicació. Si el propietari atorga representació per donar d’alta l’activitat a la mateixa persona a qui encarrega la gestió dels habitatges, aquesta persona signarà als dos llocs, en la seva doble qualitat de gestor comercialitzador de l’activitat i, alhora, administratiu de l’obtenció de la seva alta.

Quins documents s’han de presentar?

1. Comunicació prèvia d'inici d'activitats d'habitatges d'ús turístic (cal fer constar les dades del propietari i de l'intermediari, si s'escau, així com les dades de l'habitatge i de l'empresa de manteniment. Així com és de caràcter obligatori fer constar una adreça electrònica)
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.

Quina normativa regeix?

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
- Llei 13/2002 de 21 de juny de turisme de Catalunya, art. 50 bis.
- Decret 164/2012 de 9 de novembre de regulació dels habitatges d'ús turístic.
- Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establimetns d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic.
- Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

Quin preu té?

Per alta, baixa, modificació de dades i renovació de l’habilitació administrativa d’habitatges d’ús turístic: - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga (previ al pagament de la taxa al Departament de Gestió Tributària a Pl. Vella, 1)
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Quina documentació es lliura?

Al moment:
Còpia segellada de la comunicació

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Secretaria

On es pot trobar més informació?

www10.gencat.cat

Per poder saber com està l'expedient de la comunicació prèvia, heu de trucar al següent telèfon: 977 25 17 17

* Una vegada obtingut el número d’inscripció al Registre de Turisme de Catalunya, el titular pot donar el seu consentiment a la publicació a través de http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/No-desapareguis-de-la-Guia-establiments-i-activitats-turistiques-de-Catalunya.

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell