Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l'Ajuntament als establiments per instal·lar un rètol a la façana del local.

Qui ho pot demanar?

El titular d'un establiment.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Original i fotocòpia del document d'identitat de la persona sol·licitant.
3. Plànol de situació. (el facilita el SAC)
4. Croquis amb les mides del rètol i el contingut.
5. Si el rètol va enganxat a la paret i aquesta paret és d'un bloc de pisos, s'haurà d'adjuntar una autorització de tots els veïns o de la comunitat de propietaris.

Quina normativa regeix?

- Ordenança de les activitats publicitàries.
- Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (article 32.3 i primer apartat de la Disposició Transitòria Segona): "La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial".
- Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

Per a qüestions lingüístiques:
Consorci per a la Normalització Lingüística
OC del Vendrell
Av. de les Escoles, 19
43700 El Vendrell
977 66 10 52
elvendrell@cpnl.cat

Quin preu té?

Gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Permís municipal.

Quins serveis intervenen?

Departament de Secretaria.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell