Un certificat digital és un document electrònic signat per una autoritat de certificació, que garanteix a les terceres persones que el rebin o l'utilitzin una sèrie de manifestacions que s'hi contenen, com per exemple, la identitat de la persona, les autoritzacions, la seva capacitat per realitzar un determinat acte, etc.

Un certificat digital és un document electrònic signat per una autoritat de certificació, que garanteix a les terceres persones que el rebin o l'utilitzin una sèrie de manifestacions que s'hi contenen, com per exemple, la identitat de la persona, les autoritzacions, la seva capacitat per realitzar un determinat acte, etc.

L'Ajuntament del Vendrell potencia la tramitació dels certificats idCAT emesos per aquesta corporació com a entitat de registre col·laboradora amb l'Agència Catalana de Certificació (Identificador digital reconegut x509).  D'aquesta manera l'Ajuntament del Vendrell valida la identitat digital de la ciutadania que permet dur a terme tràmits telemàtics de manera segura, garantint la identitat de l'emissor i la integritat de la informació.

L'ús del certificat digital garanteix:

* La identificació de l'emissor. Només pot haver enviat la informació la persona que el signa.
* La integritat de la transacció. S'ha rebut tota la informació i aquesta no ha estat manipulada per cap persona no autoritzada.
* L'acceptació dels compromisos adquirits per via electrònica. La signatura electrònica reconeguda té el mateix valor legal que la firma manuscrita.
* La confidencialitat de l'enviament. Una comunicació xifrada només pot ser llegida pel seu destinatari final i no pot haver estat manipulada.





idCat - Certificats d'Identificació Personal

L'idCAT és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a Internet.

Permet operar amb diferents administracions i, a més, assegura la integritat de les dades que s'envien, així com la seva confidencialitat, ja que està emès per l'Agència Catalana de Certificació - CATCert.

També permet fer altres operacions, com ara signar correus, documents electrònics i formularis web. Sense la signatura electrònica els tràmits telemàtics no tenen validesa, ja que la xarxa electrònica no ofereix el nivell de seguretat necessari per garantir-me les dades.

Com obtenir el certificat idCAT?

- Cal contactar amb el Servei d'Atenció al Ciutadà.

- És imprescindible la presència física de la persona interessada i la presentació dels documents necessaris.

- El lliurament del DNI i dels certificats associats els realitza personalment la persona titular.

DNIe - Document Nacional d'Identitat electrònic

El naixement del Document Nacional d'Identidad electrònic (DNIe) respon a la necessitat d'atorgar les identidad personal dels ciutadans per al seu ús en la nova societat de la informació, a més de servir-ne d'impulsor. Així, el DNIe és l'adaptació del tradicional document d'identitat a la nova realitat d'una societat interconnectada per xarxes de comunicacions.

D'aquesta forma, cada ciutadà podrà realitzar múltiples gestions de forma segura a través de mitjans telemàtics assegurant la identitat dels participants en la comunicació. 

Com obtenir el DNI electrònic

- Cal contactar amb el Servei d'Atenció al Ciutadà.

- És imprescindible la presència física de la persona interessada i la presentació dels documents necessaris.

- El lliurament del DNI i dels certificats associats els realitza personalment la persona titular.

- Posteriorment, es fa la fase de personalització amb la càrrega de dades al xip de la targeta. Es generen les claus i s'habilita un PIN aleatori que es lliura en un sobre tancat.

- Una vegada es disposa del document, ens farà falta un lector de targetes intel·ligents que compleixi l'estàndard ISO 7816.  Hi ha diferents implementacions, integrades al teclat o externes (connectades per USB).

Per ampliar la informació: portal del DNI electrònic.

FNMT – Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre

La FNMT és responsable de la fabricació de documents fonamentals en la vida del ciutadà que garanteixen la seva identitat i li reconeixen aptituds i drets.
Per demanar els certificats, accediu al web de CERES que teniu a continuació.

http://www.cert.fnmt.es/index.php?lang=ca

 

 

L'Ajuntament del Vendrell potencia la  tramitació dels certificats idCAT emesos per aquesta corporació com a entitat de registre col•laboradora amb l'Agència Catalana de Certificació (Identificador digital reconegut x509). D'aquesta manera l'Ajuntament valida la identitat digital de la ciutadania que permet dur a terme tràmits telemàtics de manera segura, garantint la identitat de l'emissor i la integritat de la informació.
Un certificat digital és un document electrònic signat per una autoritat de certificació, que garanteix a les terceres persones que el rebin o l'utilitzin una sèrie de manifestacions que s'hi contenen, com per exemple, la identitat de la persona, les autoritzacions, la seva capacitat per realitzar un determinat acte, etc.
L'ús del certificat digital garanteix:

  •  La identificació de l'emissor. Només pot haver enviat la informació la persona que el signa. 
  •  La integritat de la transacció. S'ha rebut tota la informació i aquesta no ha estat manipulada per cap persona no autoritzada. 
  •  El no rebuig dels compromisos adquirits per via electrònica. La signatura electrònica reconeguda té el mateix valor legal que la firma manuscrita. 
  •  La confidencialitat de l'enviament. Una comunicació xifrada només pot ser llegida pel seu destinatari final i no pot haver estat manipulada.
     

idCat - Certificats d'Identificació Personal

Entre altres opcions i informacions, les funcionalitats principals són : 

  • Habitants: Consulta de les dades personals que consten en el padró d'habitants de l'ajuntament, així com del domicili d'empadronament. Expedició telemàtica de volants.
  • Registre entrada i sortida: Permet consultar i imprimir els assentaments d'entrada i sortida al Registre General de l'Ajuntament.
  • Recaptació: Titularitat dels tributs, justificants i tríptics de pagament i consulta de rebuts pagats i pendents.
  • Tributs de Padró: Permet consultar i imprimir els objectes tributaris que li corresponen, com l'IBI, l'IAE, vehicles, recollida d'escombraries, domiciliacions bancàries i fiscals, etc.

 

Per a l'accés i la utilització de la Carpeta Ciutadana, és necessari disposar dels següents elements:

1. Sistema operatiu Microsoft Windows, en qualsevol de les seves versions, o GNU/Linux
2. Màquina virtual de Java versió 1.4.2 o superior
3. Certificat digital vàlid acceptat per CATCert
4. Navegador Internet Explorer 5.5 o superior en cas de Windows o Mozilla Firefox 1.5 o superior en els dos casos
5. Lector de documents en format PDF

©2019 Ajuntament del Vendrell