Els preus públics són contraprestacions pecuniàries que se satisfan per la prestació de serveis o la realització d’activitats efectuades en règim de dret públic quan, prestant-se també aquests serveis o activitats pel sector privat, siguin de sol·licitud voluntària per part dels ciutadans.

Constitueix el fet imposable de la taxa l’entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, és a dir:

  • Entrades de vehicles a través de voreres, senyalitzades mitjançant la placa de gual prèviament autoritzada per l'administració, a edificis o cotxeres particulars o aparcaments individuals de propietat dins d'un aparcament general i els que estan situats en zones o carrers particulars que formin part de comunitats de propietaris.
  • Entrada a garatges o locals per a la seva vigilància, per realitzar reparacions, per prestar serveis de rentat, banyat de petroli, etc. o per proveir carburants.
  • Entrada a aparcaments annexos a zones comercials.

Per a més informació es pot trucar al telèfon 977 16 64 10.

Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com  administrativa, que tendeix a verificar si els establiments industrials, o qualsevol altra instal·lació de mitjans tècnics o d’un altre tipus que constitueixin l’exercici d’un activitat mercantil, reuneixen les condicions de tranquil·litat, sanitat i salubritat i qualsevol de les altres exigides per les corresponents ordenances i reglaments municipals o generals per al seu funcionament normal, com a pressupòsit necessari i previ perquè aquest Ajuntament atorgui la llicència d'obertura a què es refereix al Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.

Per a més informació, es pot consultar la web  (a l'enllaç d'ordenances de l'apartat Ajuntament) o trucar als telèfons 977 16 64 09/ 977 16 64 42.

Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com  administrativa, que tendeix a verificar si els establiments industrials, o qualsevol altra instal·lació de mitjans tècnics o d’un altre tipus que constitueixin l’exercici d’un activitat mercantil, reuneixen les condicions de tranquil·litat, sanitat i salubritat i qualsevol de les altres exigides per les corresponents ordenances i reglaments municipals o generals per al seu funcionament normal, com a pressupòsit necessari i previ perquè aquest Ajuntament atorgui la llicència d'obertura a què es refereix al Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.

Per a més informació, es pot trucar als telèfons 977 16 64 09/ 977 16 64 42.

Constitueix el fet imposable de la taxa per recollida d’escombraries la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida domiciliària d'escombraries i residus sòlids urbans d'habitatges, allotjaments i locals o establiments on s'efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis. També constitueix el fet imposable de la taxa el tractament i l’eliminació de brossa i dels residus.

Estaran obligats a pagar aquesta taxa  les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària que siguin propietaris o arrendataris o mitjançant qualsevol altre títol, dels habitatges i els locals situats en llocs, places, carrers, o vies públiques en què el servei es realitzi.

Serà substitut del contribuent el propietari dels habitatges o locals, en el qual podran  repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

Per a més informació, es pot consultar la web Tramits i gestions o trucar al telèfon 977 16 64 00.

 

©2019 Ajuntament del Vendrell