La recaptació tributària consisteix en l’exercici de les funcions administratives que condueixen al cobrament dels deutes tributaris.

Aquesta recaptació de deutes s’haurà de realitzar en període voluntari, mitjançant el pagament o compliment del tribut obligat en els terminis previstos en l’article 62 de la Llei General Tributària o bé, una vegada esgotats aquests terminis, en període executiu, mitjançant el pagament o compliment espontani del tribut obligat o, en defecte, a través de procediments administratius de constrenyiment.

El servei de recaptació de l’Ajuntament, entre altres funcions, a fi d’assegurar o efectuar el cobrament del deute tributari, podrà comprovar i investigar l’existència i les situacions dels béns o drets de les persones tributàries.

El departament de Gestió Tributària és un organisme local que du a terme la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic, és a dir, els tributs del municipi del Vendrell.

©2019 Ajuntament del Vendrell