El departament d’Hisenda és l’encarregat de la gestió econòmica de l'Ajuntament.

Contacte:

AJUNTAMENT DEL VENDRELL
Regidoria d'Hisenda
Pl. Vella, 1, 1r pis
Tel. 977 16 64 00
Fax: 977 66 11 79

Els Serveis Jurídics de l'Ajuntament estan formats pel conjunt del personal que desenvolupa la funció d'assistència jurídica, consistent en l'assessorament, la representació i la defensa de l'Ajuntament.

El Cadastre és un registre administratiu dependent del Ministeri d’Hisenda en el qual es descriuen els béns immobles rústics, urbans i de característiques especials.

En l’àmbit municipal, l’Ajuntament a més d’actuar com a Punt d’Informació Cadastral (PIC), tramita els expedients d’alteració cadastrals, és a dir, altes d’obres noves, modificacions i recursos administratius. També té la potestat d’emetre certificacions d’àmbit estatal de qualsevol finca, sempre que se n’acrediti la titularitat, i de fer consultes de dades no protegides.

www.catastro.minhac.es
Enllaç amb tramits i gestions

Telèfon de contacte: 977 16 64 11

 

©2019 Ajuntament del Vendrell