El Vendrell, 18 de desembre de 2023

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 18 de desembre una sessió de ple ordinària.

Es van aprovar l’acta de la sessió anterior del 27 de novembre de 2023.

Es va donar compte de les actes de la Junta de Govern Local  del 13, 20 i 27 de novembre i 4 de desembre de 2023, de Decrets d’Alcaldia i del Pla Anual de Control Financer elaborat per l’òrgan interventor a efectes informatius.

Tot seguit, es va arribar als acord següents:


Amb 11 vots a favor (govern -PSC i PP-), 9 en contra (Som poble-ERC, Vox, En Comú Podem i Fem Vendrell) i 1 abstenció (Primer El Vendrell), es van desestimar les al·legacions presentades i es va aprovar de forma definitiva el pressupost general de l’exercici 2024 (https://www.elvendrell.net/ajuntament/pressupostos/any-2024).


Amb 11 vots a favor (govern -PSC i PP-), 9 en contra (Som poble-ERC, Vox, Primer El Vendrell i Fem Vendrell) i 1 abstenció (En Comú Podem), es va aprovar el règim de sessions del Ple per a l’any 2024 (de forma ordinària, últim dilluns de cada mes, excepte al mes de desembre que serà el dilluns anterior de les festes nadalenques).


Amb 11 vots a favor (govern -PSC i PP-), 8 en contra (Som poble-ERC, En Comú Podem, Primer El Vendrell i Fem Vendrell) i 2 abstencions (Vox), es van aprovar els expedients del reconeixement de crèdit 2023/2 de l’Ajuntament i 2023/1 de la Fundació Pública Deu Font, i el seu abonament.


Amb 18 vots a favor (govern -PSC i PP-, Som poble-ERC i Vox), 1 en contra (Fem Vendrell) i 2 abstencions (Primer El Vendrell i En Comú Podem), es va aprovar de forma inicial l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de la prestació dels serveis esportius des de l’1 d’abril de 2021 a 31 de desembre de 2022, procedir al retorn de les factures presentades per l’empresa contractista i requerir a l’empresa contractista la presentació de les factures corresponents.


Amb 20 vots a favor (govern -PSC i PP-, Som poble-ERC, Vox, Primer El Vendrell i En Comú Podem) i 1 abstenció (Fem Vendrell), es va aprovar l’admissió a tràmit de la sol·licitud presentada per l’empresa contractista el 27 de març de 2019 relativa a l’extinció de mutu acord del contracte de concessió administrativa de l’explotació d’un aparcament subterrani de vehicles en tres plantes de l’immoble situat entre els carrers del Doctor Güixens i de la Cerdanya, i l’inici de l’expedient si s’escau.


Per unanimitat, es va aprovar el conveni de col·laboració amb l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès.


Amb 20 vots a favor (govern -PSC i PP-, Som poble-ERC, Vox, En Comú Podem i Fem Vendrell) i 1 abstenció (Primer El Vendrell), es va aprovar el nomenament dels representants de l’Ajuntament en les Juntes de Compensació i en la resta d’Entitats de Gestió Urbanística del municipi del Vendrell.


Amb 20 vots a favor (govern -PSC i PP-, Som poble-ERC, Vox, En Comú Podem i Fem Vendrell) i 1 abstenció (Primer El Vendrell), es va aprovar la modificació dels membres en règim de dedicació exclusiva.


Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal Som poble-ERC per a l’elaboració d’una ordenança municipal reguladora de la circulació de vehicles de mobilitat personal (VMP), i l’adopció d’altres mesures complementàries que permetin l’ús cívic i respectuós d’aquest tipus de vehicles al Vendrell, especialment dels patinets elèctrics.


Amb 11 vots en contra (govern -PSC i PP-) i 10 a favor (Som poble-ERC, Vox, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell), no va prosperar la proposta de resolució de Primer El Vendrell perquè l’Ajuntament organitzi amb caràcter anual “la nit de l’esport vendrellenc”. El govern va explicar que es vol treballar amb les entitats esportives abans de prendre una decisió.

 

Vídeo acta de la sessió plenària: https://actes.elvendrell.cat/sesiones

Valoracions dels grups municipals: https://www.rtvelvendrell.cat/valoracions-del-ple-ordinari-del-mes-de-desembre/©2019 Ajuntament del Vendrell