El Vendrell, 26 de setembre de 2023

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 25 de setembre una sessió de ple ordinària.

El ple va votar la incorporació, per urgència, d’un punt a l’ordre del dia: l’aprovació del Compte General del 2022. Amb 17 vots a favor (govern, SP-ERC, En Comú Podem) i 4 abstencions (Vox, Primer El Vendrell i Fem Vendrell) es va aprovar la urgència. El punt es va aprovar per 10 vots a favor (govern), 9 abstencions (SP-ERC, Vox, En Comú Podem, Fem Vendrell) i 1 vot en contra (Primer El Vendrell).

-El ple va aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (11 vots a favor (govern); 3 abstencions (Vox i En Comú Podem) i 7 en contra (SP-ERC, Primer El Vendrell i Fem Vendrell)

-A la sessió es va donar compte dels decrets d’Alcaldia del 1737/2023 al 2100/2023.

Tot seguit, es va arribar als acord següents:

-Es van aprovar, provisionalment, les ordenances fiscals número 2, reguladora de l’Impost sobre béns immobles (IBI); número 6, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) ), i número 12, reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals. El punt es va aprovar amb 11 vots a favor (govern) i 10 vots en contra (SP-ERC, Vox, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell).

-El Ple va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals, el requeriment a la mercantil Escola de Música i Auditori Plaça Tívoli SL perquè adopti diverses mesures d’arranjament i millora de l’edifici de manera immediata, i perquè efectuï les actuacions de manteniment de l’immoble en compliment de les obligacions derivades del contracte d’arrendament de 16 de desembre de 2009.

-El Ple va aprovar l’adhesió al pacte d'alcaldies per l'energia i el clima per 19 vots a favor (govern, SP-ERC, En Comú Podem, Primer El Vendrell i Fem Vendrell) i 2 en contra (Vox).

-El Ple va aprovar l’atorgament de la medalla de bronze al mèrit policial a un agent de la policia local del Vendrell per una recent actuació, estant fora de servei, que va evitar un robatori a una persona gran. El punt es va aprovar per 14 vots a favor (govern, Vox, En Comú Podem, Primer El Vendrell) i 6 abstencions (SP-ERC, Fem Vendrell).

En aquest punt de la sessió es va excusar l’absència del regidor Alfons Herrera (govern).

-La proposta de resolució presentada pels Grups Municipals Som Poble - Esquerra El Vendrell –AM, En Comú Podem – Plataforma Sumem Platges – Confluència i Fem Vendrell sobre la millora de la infraestructura de parades de les línies de transport escolar municipal va quedar aprovada per unanimitat.

-La proposta de resolució presentada per Som Poble-ERC-AM per a la creació del Consell Municipal de l'Aigua del Vendrell, i reorientar la gestió de l'aigua vers l'estalvi i l'eficiència seguint els criteris i propostes del Pla de Conservació de l'Aigua, va quedar rebutjada amb 11 vots en contra (govern i Primer El Vendrell) i 9 vots a favor (SP-ERC, Vox, En Comú Podem i Fem Vendrell).

-La proposta de resolució presentada pel grup Municipal En Comú Podem en suport a les dones al món de l'esport, i en rebuig a les actituds masclistes i sexistes, es va aprovar amb 18 vots a favor (govern, SP-ERC, En Comú Podem, Primer El Vendrell i Fem Vendrell) i 2 vots en contra (Vox).

-La proposta de resolució presentada per Primer El Vendrell sobre el codi de conducta i l'aplicació de la llei de 2/2023 de protecció a les persones que informen sobre infraccions normatives va quedar rebutjada amb 10 vots en contra (govern) i 9 a favor (SP-ERC, Vox, En Comú Podem, Primer El Vendrell i Fem Vendrell).

-La proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primer El Vendrell per a la creació d'una ordenança sobre la regulació dels habitatges d'ús turístic va quedar rebutjada, en segona votació i amb el vot de qualitat de l’alcalde, amb 10 vots en contra (govern) i amb 10 vots a favor (SP-ERC, Vox, En Comú Podem, Primer El Vendrell i Fem Vendrell), després d’una primera votació amb empat.

-La proposta de resolució presentada per Primer El Vendrell i Fem Vendrell per que tots els grups municipals estiguin representats en el Consell d'Administració d'Aigües de Vendrell i en totes les Comissions sobre ordenances i reglaments va quedar rebutjada amb 10 vots en contra (govern) i 9 vots a favor (SP-ERC, Vox, En Comú Podem, Primer El Vendrell i Fem Vendrell). En aquest punt es va excusar l’absència de la regidora Jennifer Macía (SP-ERC).

-La moció presentada pel grup municipal de Fem Vendrell sobre la igualtat i en contra de la violència de gènere es va aprovar per 17 vots a favor (govern, SP-ERC, En Comú Podem, Primer El Vendrell i Fem Vendrell) i 2 vots en contra (Vox).

 

Vídeo acta de la sessió plenària: https://actes.elvendrell.cat/sesiones©2019 Ajuntament del Vendrell