El Vendrell, 22 d’agost de 2022


El regidor d’Hisenda, Baltasar Santos, ha presentat aquest dimecres les principals dades del Compte General del 2022, que ja es va sotmetre dimarts al dictamen de la Comissió informativa especial de Comptes.

Segons el regidor; el compte general “és un mecanisme de control econòmic i financer que fa la foto fixa de l’any anterior”. Un cop passat per la Comissió informativa extraordinària, s’ha d’aprovar al ple i remetre’l a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Cuentas.


El Compte General està format pel conjunt de balanços, estat de comptes, memòries econòmiques, informes d’auditoria externa i altres documents que certifiquen l’estat fidel de la situació patrimonial, econòmica i financera de l’Ajuntament, i dels seus patronats i organismes autònoms.


Com a principals resultats, el regidor n’ha destacat:


-l’evolució positiva de la situació econòmica i financera de l’ajuntament.
-un deute de 31,8 milions i uns ingressos anuals de 56,2 milions
-un deute a llarg termini del 57% dels ingressos corrents, que significa, segons Santos, la millor dada des de l’any 1991


Baltasar Santos ha conclòs que des del govern municipal “valorem aquestes dades objectivescom a molt positives, ja que ens han de permetre assolir amb èxit els grans reptes que tenim per als propers anys com són la seguretat ciutadana, l’actualització dels serveis a la ciutadania com el de la neteja viària i abordar la transformació verda de la nostra vila”.©2019 Ajuntament del Vendrell