El Vendrell, 18 d’abril de 2023

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 17 d’abril un ple ordinari.

Es va donar compte de les actes de Junta de Govern Local dels dies 14, 20 i 27 de març i 3 d’abril; dels Decrets d’Alcaldia; de les contractacions laborals a l’Hospital Asil; de la liquidació del pressupost de l’exercici 2022; de l’informe anual dels acords adoptats contraris a les objeccions efectuades per la Intervenció; de l’aprovació dels expedients d’incorporació de romanents, i dels informes definitius de Control Financer i de l‘Informe resum dels resultats del Control Intern.

Es va rebutjar la incorporació de la proposta de resolució presentada per urgència per Primàries Catalunya sobre la situació econòmica d’Aigües del Vendrell, amb 11 vots en contra (Govern -PSC, Cs i AVP-FIC-), 8 abstencions (Som poble-ERC-AM, JxV, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 1 a favor (Primàries Catalunya).   

I es va arribar als acords següents:

Amb 18 vots a favor (Govern -PSC, Cs i AVP-FIC-, Som poble-ERC-AM, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 2 abstencions (JxV i Primàries Catalunya), es va aprovar de forma definitiva la modificació de l’Ordenança reguladora de la construcció de piscines d’ús particular.


Per unanimitat, es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de Som poble-ERC-AM en defensa de les veïnes del Vendrell davant CaixaBank.


Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució, presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM, per demanar al govern municipal el compliment de les mocions i propostes presentades pel grup municipal Som Poble-ERC el Vendrell i la resta de grups aprovades pel Ple municipal durant el mandat actual.


Amb  11 vots en contra (Govern -PSC, Cs i AVP-FIC-) i 9 a favor (Som poble-ERC-AM, JxV, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) es va rebutjar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per garantir el bon funcionament del sistema semafòric, el compliment del contracte de l'empresa concessionària i millorar les condicions de seguretat vial i pels vianants a la C- 31 al seu pas pel Vendrell. El govern municipal va explicar que les competències de la C-31 són de la Generalitat de Catalunya, que en aquest mandat s’ha fet una inversió important en semàfors i que un tècnic municipal qualificat s’encarrega de fer un control permanent a l’empresa concessionària del manteniment d’aquest servei. 


Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell per a la creació del primer pla per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere al Vendrell.


Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell per a la creació d'un protocol per a la defensa i protecció dels animals abandonats i maltractats al municipi.


Al ple hi va haver l’absència de la regidora Eva Mata (Som poble-ERC-AM).


Vídeo acta de la sessió plenària:
https://actes.elvendrell.cat/sesiones

Valoració dels grups municipals: https://www.rtvelvendrell.cat/valoracions-del-ple-municipal-ordinari-dabril-2/©2019 Ajuntament del Vendrell