El Vendrell, 23 de desembre de 2022

L’Ajuntament del Vendrell ha celebrat avui divendres 23 de desembre un ple ordinari.

S’ha donat compte de les actes de Junta de Govern Local dels dies 22 i 28 de novembre, i 5 i 12 de desembre de 2022; dels Decrets d’Alcaldia; del decret de nomenament de regidors de Som Poble-ERC-AM en les diferents Comissions Informatives, i de l’informe del 3r trimestre de 2022 de morositat i del Període Mitjà de Pagament (13,47 dies).

S’ha remès al Ple el Pla Anual de Control Financer elaborat per l’òrgan interventor a efectes informatius.

I es va arribar als acords següents:

Amb 13 vots a favor (Govern, 1 vot de la regidora Eva Mata de Som poble-ERC-AM i regidora no adscrita) i 7 en contra (4 vots de Som poble-ERC-AM, JxV, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), s’ha donat conformitat a l’informe de la necessitat de contractar i iniciar l’expedient de contractació del servei de neteja viària del municipi del Vendrell i aprovar els plecs de clàusules administratives i econòmiques i de prescripcions tècniques particulars i l’expedient de contractació del servei de neteja viària del municipi del Vendrell.

Amb 13 vots a favor (Govern, 1 vot de la regidora Eva Mata de Som poble-ERC-AM i regidora no adscrita), 6 en contra (4 vots de Som poble-ERC-AM, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell) i 1 abstenció (JxV), s’han ratificat els acords presos pel Ple del Consell Comarcal, reunit el 19 d’octubre de 2022, relatius a la pròrroga del contracte, la modificació de l’article 3 dels estatuts, el requeriment a la societat d’economia mixta “Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès (Eco BP), SL», per tal que aquesta adopti, per la seva Junta General, els acords escaients de modificació d’Estatuts en els termes adés exposats, procedeixi a la seva publicació i inscripció en el Registre Mercantil de Tarragona abans del dia 31 de desembre actual i a la modificació del pacte 19è del conveni.

Per unanimitat, s’ha acordat no admetre a tràmit la sol·licitud de revisió d’ofici contra la resolució dictada en un expedient sancionador, presentada per una persona denunciada per disposar d’un gos perillós sense la corresponent llicència.

Per unanimitat, s’han desestimat les al·legacions presentades per Aqualia en relació al contracte dels serveis esportius, de recepció i atenció al client, serveis de neteja, manteniment i assessorament i conducció de les piscines municipals cobertes del Vendrell.

Amb 17 vots a favor (Govern, Som poble-ERC-AM i regidora no adscrita), 1 en contra (Primàries Catalunya) i 2 abstencions (JxV i Podem el Vendrell), s’ha acordat l’aprovació i abonament de l'expedient extrajudicial de crèdit 2022/1 de l'Ajuntament del Vendrell.

Per unanimitat, s’ha aprovat la bonificació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres d’arranjament de la façana de l’immoble situat al passeig marítim Joan
Reventós.

Amb 11 vots a favor (Govern), 7 en contra (4 vots de Som poble-ERC-AM, JxV, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell) i 2 abstencions (1 regidora de Som poble-ERC-AM i regidora no adscrita), s’ha acordat desestimar les al·legacions i aprovar de forma definitiva de l'Ordenança municipal d'ús i aprofitament de les platges de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs.

Abans d’iniciar la part de control de l’ordre del dia, les regidores Verònica Moreno (Podem El Vendrell), per motius laborals, i Eva Mata (Som poble-ERC-AM) s’han desconnectat de la sessió, que la seguien de forma telemàtica.

Per unanimitat, s’ha aprovat la resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per declarar El Vendrell Municipi en contra del franquisme, el feixisme i totes les seves
expressions.

Per unanimitat, s’han aprovat les propostes presentades pels grups municipals Som poble-ERC-AM i Primàries Catalunya per l’eliminació del cablejat de les façanes dels edificis i el soterrament del cablejat aeri, amb la incorporació d’una esmena del govern en el sentit d’estudiar la possibilitat tècnica i jurídica de modificar els serveis d’electricitat i telecomunicacions al c/ Cristina Baixa. La proposta presentada per Som poble-ERC-AM es concreta als carrers de la Cristina Baixa, de la Cristina Alta i plaça de França.

Amb 11 vots en contra (Govern) i 7 a favor (Som poble-ERC-AM, JxV, Primàries i regidora no adscrita) no s’ha aprovat la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya sobre la retirada de les palmeres de les platges del Vendrell.

 

Vídeo acta de la sessió plenària: https://actes.elvendrell.cat/sesiones©2019 Ajuntament del Vendrell