El Vendrell, 18 d’octubre de 2022

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 17 d’octubre un ple ordinari.

Es va donar compte de les actes de Junta de Govern Local dels dies 12, 19 i 26 de setembre, i 3 d’octubre de 2022; dels Decrets d’Alcaldia, i de l’informe de morositat i període mitjà de pagament del segon trimestre de 2022 que és de 12,85 dies.

I es va arribar als acords següents:

Per unanimitat, es va ratificar l’acord de Junta de Govern Local, del 31 de gener de 2022, d’aprovació del Pla Local de Joventut per al període 2022-2025.


Per unanimitat, es va ratificar l’acord de Junta de Govern Local, del 26 de setembre de 2022, d’aprovació del nomenament dels administradors de Santa Anna 2023.


Per unanimitat, es va acordar la suspensió de llicències dels edificis del municipi que han estat inclosos al registre de la Fundació Docomomo, amb l’objectiu de protegir elements remarcables de l’arquitectura recent.


Amb 13 vots a favor (Govern, 1 vot de la regidora Eva Mata de Som poble-ERC i regidora no adscrita) i 8 en contra (5 vots de Som poble -ERC, JxV, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), es van desestimar les al·legacions i es va aprovar de forma definitiva l’establiment del servei públic de neteja viària.


Amb 15 vots a favor (Govern, 1 vot de la regidora Eva Mata de Som poble-ERC, JxV, Primàries Catalunya i regidora no adscrita) i 6 abstencions (5 vots de Som poble -ERC i Podem El Vendrell), es van aprovar els criteris generals que regiran els processos d’estabilització de l’Ajuntament del Vendrell a l’empara de la Llei 20/2021.


Amb 14 vots a favor (Govern, 1 vot de la regidora Eva Mata de Som poble-ERC, JxV i regidora no adscrita), 6 en contra (5 vots de Som poble -ERC i Podem El Vendrell) i 1 abstenció (Primàries Catalunya), es va aprovar de forma definitiva el Reglament que estableix i regula el teletreball a l’Ajuntament del Vendrell.


Amb 13 vots a favor (Govern, 1 vot de la regidora Eva Mata de Som poble-ERC i regidora no adscrita, 6 en contra (5 vots de Som poble -ERC i Primàries Catalunya) i 2 abstencions (JxV i Podem El Vendrell), es va aprovar de forma inicial de l’expedient de modificació de crèdits 04P/2022, per un import total de 1.194.638 euros.


Amb 14 vots a favor (Govern, 1 vot de la regidora Eva Mata de Som poble-ERC, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 7 en contra (5 vots de Som poble-ERC, JxV i Primàries Catalunya), es va aprovar de forma inicial el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici de 2023, amb un consolidat de 63.280.106,16 euros.


Amb 11 vots en contra (Govern) i 9 vots a favor (5 vots de Som poble -ERC, JxV, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita), es va desestimar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal que l’Ajuntament del Vendrell reclami al Ministeri, amb caràcter d’urgència, la reparació dels vicis ocults que té l’obra de recollida d’aigües pluvials de Sant Salvador, construïda per l’empresa FCC.


Per unanimitat, es va aprovar el punt presentat per urgència pel grup municipal del PSC El Vendrell per demanar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que doti, de manera urgent, dels recursos tècnics i econòmics necessaris als centres educatius amb alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) pel seu correcte funcionament.


A partir del punt número 13 es va excusar la desconnexió telemàtica de la regidora Eva Mata (Som poble-ERC).


Vídeo acta de la sessió plenària:
https://actes.elvendrell.cat/sesiones©2019 Ajuntament del Vendrell