El Vendrell, 22 d’agost de 2022

 

El regidor d’Hisenda, Baltasar Santos, ha presentat aquest dilluns públicament les principals dades del Compte General del 2021, que també s’ha sotmès avui al dictamen de la Comissió informativa especial de Comptes.

Aquest document ret comptes sobre l'execució i la liquidació dels pressupostos i sobre la situació econòmica i financera de l’Ajuntament del Vendrell, així com també del Patronat Asil, d’Aigües del Vendrell, del Patronat de la Fundació Deu Font, d’El Vendrell Comunicació SL i de Prosceni El Vendrell SL.

Ara, el Compte General del 2021 s’exposarà al públic durant un període de 15 dies i es procedirà a complir amb l'obligació de sotmetre’l a consideració del Ple de l’Ajuntament abans de l’1 d’octubre i remetre’l, abans del 15 d’octubre, al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya perquè el puguin auditar.

Tal com ha explicat el regidor d’Hisenda, el Compte General del 2021 és coherent amb la liquidació aprovada l’abril d’aquest any, que reflectia un pressupost consolidat de l’Ajuntament, que en el capítol de despeses era de 54.868.000 euros.

Una altra de les dades destacades del Compte General és la del deute viu consolidat, que a 31 de desembre de 2021, era de 34.072.455 €. Pel que fa al ràtio del deute viu, a 31 de desembre de 2021, es situava en un 61% a nivell consolidat i en termes d’estabilitat pressupostària, que és inferior al límit de deute del 110% previst per l’article 53 del Text refós de la Lleu Reguladora de les Hisendes Locals.

Un altra dada significativa que recull el Compte General és el període mitjà de pagament global de la Corporació, que en el quart trimestre de l’any 2021 va ser de 5,66 dies.

D’altra banda, el Compte General del 2021 també evidencia la disminució progressiva del deute financer, és a dir, amb les entitats bancàries, que si l’any 2012 era 89.44 M€, al 2021 es va situar en 34 M€. El regidor ha avançat que la previsió per aquest 2022 és que es pugui reduir fins als 31.69 milions d’euros.

Baltasar Santos ha volgut detallar les principals partides que han acaparat la major part de la despesa, que en global, va ser de 1.306,38€ per habitant, amb un total de 39.745 habitants (2021).

En concret, a banda de seguir dedicant recursos a eixugar el deute, les àrees amb major despesa han estat les de Benestar comunitari, educació, foment de l’ocupació, seguretat i mobilitat ciutadana i serveis socials i promoció social.

Així per exemple, en la partida de foment de l’ocupació l’Ajuntament va gastar el 2021 22 € per habitant, una mica per sobre de la mitjana provincial (21,33 €) i un 57,92% més que a l’any anterior.

En la partida relativa al Benestar comunitari, que inclou àrees com el sanejament, la recollida, gestió i tractament de residus, la neteja viària, el cementiri i serveis funeraris i l’enllumenat públic, es va destinar 278 € per habitant, un 10% més que al 2020. Tal com ha avançat el regidor, aquestes àrees tindran un punt d’inflexió important en els propers mesos, després que finalitzi la tramitació dels nous contractes de neteja viària i de la recollida de residus (comarcal).

En la partida d’educació, es va destinar 82 € per habitant, un 4,29% més que al 2020. Cal destacar que l’Ajuntament del Vendrell, al 2021, va ser el primer municipi a aplicar la universalització de la gratuïtat del P2 i que ja està estudiant l’aplicació de la mesura a P1 de cara al curs vinent.

En la partida de seguretat i mobilitat, la despesa per habitant va ser de 162 €, duplicant la mitjana provincial i la nacional.

En el cas de les partides de serveis socials i promoció social, l’Ajuntament va destinar 158 € per habitant, triplicant la mitjana provincial.©2019 Ajuntament del Vendrell