El Vendrell, 1 de juny de 2022

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dimarts 31 de maig un ple ordinari.

Es va donar compte de les actes de Junta de Govern Local dels dies 11, 19 i 25 d’abril de 2022; dels Decrets d’Alcaldia, i de l’informe de morositat i Període Mitjà de Pagament del 1r trimestre de 2022. I es va arribar als acords següents:

Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita) i 7 vots en contra (Som poble-ERC, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell, es va aprovar la ratificació del pressupost 2022, aprovat per la Junta General de l’empresa EcoBP, SL i
ratificat a la Junta de del Consell Comarcal del Baix Penedès relatiu a la gestió de residus
a la comarca del Baix Penedès, així com de les mensualitats previstes per a l’Ajuntament
del Vendrell (de gener a desembre).

Per unanimitat, es va aprovar sol·licitar a la Generalitat que ampliï, fins a la sortida núm. 2 de l’Autopista C-32 (Coma-ruga), l’àmbit corresponent als descomptes aplicables a aquesta via de peatge.

Per unanimitat, es va aprovar de forma inicial la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana número 54 per permetre l’ampliació de l’Institut Escola Coma-ruga.

Amb 17 vots a favor (Govern, Som poble-ERC, Primàries Catalunya i regidora no adscrita) i 2 abstencions (Junts pel Vendrell i Podem El Vendrell), es va aprovar acceptar la concessió administrativa de l’execució de les obres d’adequació d’un carril bici i instal·lació de dues faroles d’enllumenat públic, entorn al ferrocarril de la línia 240, entre Sant Vicenç de Calders i l’Hospitalet de Llobregat, entre els PP.KK. 027/575 i 028/643, costat esquerre, al terme municipal del Vendrell”.

Per unanimitat, es va aprovar l’autorització de l’ocupació dels metres quadrats afectats de les finques 1 i 18 del parcel·lari del projecte de condicionament de les carreteres TP-2044 i TV- 2048, del Vendrell a Sant Vicenç de Calders a la Diputació de Tarragona, que inclou una via ciclista.

Amb 17 vots a favor (Govern, 2 regidors de Som poble-ERC, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 2 abstencions (2 regidors de Som poble-ERC), es va aprovar el pla de gestió de les Madrigueres elaborat pel Grup Ecologista del Vendrell i Baix Penedès durant l’any 2020, revisat i consensuat per totes les administracions actuants. Seguint les indicacions de la secretària, dos regidors de Som poble-ERC es van abstenir pel motiu de ser socis del GEVEN.

Per unanimitat, es va aprovar el contracte de cessió en comodat del dipòsit de l’escultura d’Apel·les Fenosa “Els Tres Regnes” per una durada de 10 anys.

Per unanimitat, es va elevar al Ple els següents acords presos per la Comissió del Nomenclàtor:

-Dedicar el carrer del Portal a M. Agna Guimerà Saló, mestra de mestres.

-Dedicar el carrer del Nord a Prada de Conflent.

-Posar el nom de Villagarcía de la Torre a la zona verda que hi ha entre el carrer d’Antoni Deu Font i el carrer de Josep Altet.

-Posar el nom d’Anna Serra Benavent, activista cultural i social, al parc que hi ha entre l’avinguda del Baix Penedès i el carrer de les Roquetes.

-Posar el nom de Maria Julivert Aulès, esperantista i activista cultural, al parc del carrer del Ginebró.

-Posar el nom de Neus Català Pallejà, activista política, al parc que hi ha entre l’avinguda de Sant Vicenç, el carrer de Prades i el Camí Ral.

-Posar el nom de Teresina Martorell Fons, mestra, al parc que hi ha entre l’avinguda del Camp d’esports i el carrer del Barcelonès.

-Adoptar el nom de carrer del Mirador del Romaní en el tram de carrer en el que confronten aquestes dues finques de referència cadastral 43165A00400029000GF i 43165A00400037000GD.

Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita) i 7 en contra (Som poble-ERC, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), es va aprovar prendre en consideració l’establiment del servei públic municipal de neteja viària sobre la base de la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el projecte de reglament del servei adjunts.

Per unanimitat, es va aprovar el Reglament de Protocol de la Festa Major del Vendrell.

Amb 15 vots a favor (Govern, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 4 abstencions (Som poble-ERC), es va aprovar el Reglament de distincions i medalles per a la Policia Local del Vendrell amb una esmena que concreta que el Ple serà l’òrgan competent per aprovar les concessions de les condecoracions.

Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita) i 7 en contra (Som poble-ERC, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), es va aprovar de forma inicial l’ordenança municipal d’ús i aprofitament de les platges de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs.

Amb 17 vots a favor (Govern, Som poble-ERC, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 2 abstencions (Junts pel Vendrell i Primàries Catalunya), es va aprovar de forma provisional la modificació de l’ordenança fiscal núm. 35, epígraf 3, sobre el preu públic a satisfer pels usuaris dels serveis gestionats des de la Regidoria de Turisme.

Per unanimitat, es van desestimar les al·legacions presentades i es va aprovar definitivament la reducció del preu d’estacionament a l’aparcament subterrani de la Plaça de Pep Jai.

Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal Primàries Catalunya de millora de l’atenció als vendrellencs i vendrellenques al SAC.

Després de debatre’l i abans de la seva votació, el grup municipal Som poble-ERC va retirar la seva proposta de resolució per tal que l’Ajuntament del Vendrell demani la dimissió de l’administrador únic de l’empresa participada PARVEN 93 SL. La retirada va ser motivada per una esmena a la totalitat presentada pel govern.

Al ple d’ahir es van excusar les regidores Eva Mata i Gisela Arbós del grup municipal Som poble-ERC.


Vídeo acta de la sessió plenària:
https://actes.elvendrell.cat/sesiones

Foto: Ramon Costa©2019 Ajuntament del Vendrell