El Vendrell, 26 d’abril de 2022

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 25 d’abril un ple ordinari.

Es va donar compte de les actes de Junta de Govern Local del 28 de març i 6 d’abril; dels Decrets d’Alcaldia; del nomenament de personal per a la Regidoria de Serveis Socials; de l’informe 18/2021 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya en relació amb els expedients extrajudicials de reconeixement de crèdit; de l’informe 9/2021 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya  en relació amb el control municipal dels serveis de neteja viària i de recollida de residus municipals amb població superior a 20.000 habitants (exercici 2017); de l’aprovació de la liquidació del pressupost 2021; de les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades i dels acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia; dels expedients de modificació d’incorporació de romanents dels expedients de 2021 al pressupost de 2022, i dels resultats de Control Permanent i Auditoria Pública 2021.

Amb 15 vots a favor (Govern, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 6 abstencions (Som poble-ERC), es va aprovar la incoació de l’expedient per a l’establiment del servei públic municipal de neteja viària i crear una comissió d’estudi.

Amb 14 vots a favor (Govern, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 7 abstencions (Som poble-ERC i Junts pel Vendrell), es va aprovar l’inici de l’expedient i constitució d’una comissió d’estudi per a la modificació de l’ordenança municipal reguladora de la construcció de piscines d’ús particular.

Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita) i 9 vots en contra (Som poble-ERC, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), es va aprovar l’inici del procediment de cessió d’un terreny per a la nova seu d’Aigües del Vendrell.

Amb 20 vots a favor (Govern, Som poble-ERC, Junts pel Vendrell, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 1 abstenció (Primàries Catalunya), es va aprovar de forma definitiva el plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis.

Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita) i 9 abstencions (Som poble-ERC, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), es va aprovar l’expedient de modificació de crèdit 02P/2022 amb un import de 60.000 euros per a gratificacions i de 10.000 euros per a millora d’edificis.

Amb 15 vots a favor ((Govern, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya , Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 6 abstencions (Som poble-ERC), es va aprovar de forma inicial el Reglament per al servei de les escoles bressol municipals.

Amb 15 vots a favor ((Govern, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya , Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 6 abstencions (Som poble-ERC), es va aprovar afegir l’epígraf 5è (reguladora del preu públic a satisfer pels usuaris de les escoles bressol municipals) de l’ordenança fiscal núm. 35 a la llista d’ordenances a estudiar per part de la Comissió d’Estudi de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2022.

Per unanimitat, es va aprovar de forma provisional la modificació de l’ordenança fiscal número 6 reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Per unanimitat, es va aprovar la resolució presentada pel grup municipal Som poble-ERC-AM per demanar la reducció de preus de l’aparcament de la Plaça Pep Jai.

Amb 20 vots a favor (PSC, Som poble-ERC, Cs, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 1 abstenció (AVP-FIC), es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal Som poble-ERC-AM de rebuig al nou tram de línia de molta alta tensió (MAT) pel Baix Penedès i per a l’elaboració d’un pla d’acció local per al foment de les renovables i l’estalvi i eficiència energètica.

Per unanimitat, es va aprovar la proposta presentada pel grup municipal Junts pel Vendrell per a la redacció i/o actualització del Pla inicial de manteniment dels edificis i equipaments municipals del Vendrell.

Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal Primàries Catalunya per tal d’iniciar la tramitació administrativa de la contractació d’una empresa especialitzada per tal de disminuir la població de coloms.

Amb 11 vots en contra (Govern) i 10 a favor (Som poble-ERC, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita), no es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal Primàries per acordar que en cap cas es construeixi un aparcament subterrani a la Rambla del Vendrell.

Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal Podem El Vendrell per a la formació de càrrecs electes en violència masclista i masculinitats.

Amb 20 vots a favor (PSC, Som poble-ERC, Cs, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 1 abstenció (AVP-FIC), es va aprovar la moció presentada pel grup municipal Podem El Vendrell per a la transformació de la SAREB en un instrument per garantir el dret a l’habitatge i els mecanismes de cessió als ajuntaments.

Amb 20 vots a favor (PSC, Som poble-ERC, Cs, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 1 abstenció (AVP-FIC), es va aprovar la moció presentada pel grup municipal Podem El Vendrell per a l’elaboració d’una Llei de millora urbana, social i ambiental de barris i viles.


Vídeo acta de la sessió plenària:
https://actes.elvendrell.cat/sesiones©2019 Ajuntament del Vendrell