El Vendrell, 13 d’abril de 2022

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dimarts 12 d’abril un ple extraordinari amb una  proposta presentada pel grup municipal Som poble-ERC sobre les conseqüències de la sentència 1799/2021 del TSJC relatiu a la nul·litat de diversos Decrets d’Alcaldia.

Concretament, els acords proposats eren:

-Que es facilitin a tots els grups municipals còpia de la sentència del TSJC, de la sentència de 1a Instància del Tribunal Contenciós administratiu, així com de l’informe encarregat als Serveis Jurídics.

-Que l’Àrea de Contractació elabori i comuniqui al Ple de la Corporació de manera immediata la planificació d’un programa de contractes i licitacions que resolgui cada un dels contractes que han estat denunciats.

-Que a cada Comissió Informativa de Serveis Centrals que se celebri s’incorpori un punt a l’ordre del dia per tal que es faciliti i s’expliqui, mitjançant un informe mensual, sobre quina és la situació actualitzada de les factures pagades mitjançant decrets declarats nuls i quines són les accions que s’han portat o es portaran a terme.

-Que s’estudiï per part dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament quines són les possibles responsabilitats que s’han generat per aquesta mala praxi i les possibles reclamacions que es poden demanar per rescabalar a l’Ajuntament del Vendrell dels costos que tot aquest procediment hagi pogut produir.

Davant de la sentència ferma del TSJC relativa a la nul·litat de diversos Decrets d’Alcaldia del 2016, per part del govern municipal es va explicar:

-Que des del 2019 (mandat anterior) es va canviar el procediment de convalidació pel de tràmit d’omissió de fiscalització prèvia.

-Que a les bases d’execució del 2022 es va incloure un reglament de la manera de procedir en cas que s’hagin de pagar factures per reconeixement extrajudicial de crèdit.

-Que actualment el procediment està ben reglat i regulat seguint les directrius de la Sindicatura de Comptes i del Tribunal de Cuentas.

Després del debat, que es pot recuperar a actes.elvendrell.cat/sesiones, amb 11 vots en contra (PSC, Cs i AVP-FIC), 8 a favor (SP-ERC, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), i 2 abstencions (JxV i regidora no adscrita), no es va aprovar la proposta de resolució.©2019 Ajuntament del Vendrell