El Vendrell, 7 de gener de 2022

 

Una estratègia municipal orientada cap a la salut i la natura: els camins del Vendrell, claus per a la “slow life” i l’estima per la natura


Des de l’Ajuntament del Vendrell es concep la xarxa de camins com una xarxa de mobilitat lenta, d' “slow life” o vida tranquil·la: una xarxa que connecta les persones dels diferents nuclis i que obre la ciutadania cap al nostre entorn, paisatge i cultura. Una xarxa capaç de fer emergir i posar en valor els espais lliures i la natura del municipi.

Torrent dels Aragalls, una portalada a mar per a un municipi més Habitable

La via verda o “camí del colesterol” és un projecte d’èxit, que la ciutadania s’ha fet seu i utilitza intensament per a fer activitat física i per accedir des del Vendrell-centre fins els nuclis marítims a peu o en bici.

Aquesta via verda es portarà fins al mar seguint el Torrent dels Aragalls, condicionant aquest espai natural en un passeig.

Així doncs, l’Ajuntament ha encarregat la redacció d’un avantprojecte pel condicionament del torrent dels Aragalls per tal d’obrir el Vendrell cap al mar mitjançant la continuació i digna arribada de la via verda fins al mar, i per tal d’atraure la ciutadania i visitants dels barris marítims cap a l’interior fins el Vendrell-centre. Es pretén condicionar un passeig per finalitzar l’itinerari ciclista i un eix cívic fins la plaça del Pessebre, un passeig capaç de fluir de terra cap a mar i de mar cap a terra endins.

El condicionament d’aquest tram és la primera peça d’un projecte integral per cohesionar el municipi a través de la xarxa de camins i carrils bici.

El torrent dels Aragalls, un nou projecte de transformació per crear “hubs” o nodes d’orgull, identitat i vida

Alhora, la redacció de l’avantprojecte del torrent dels Aragalls continua en la línia de transformació urbana ja iniciada amb els projectes del Dr. Robert i les Quatre Fonts: espais vertebradors que fins ara havien estat concebuts com a territori del cotxe i com a espais de pas, no-llocs; espais que ara es desitja reconvertir en espais de ser-hi, de relació, o eixos cívics de primer ordre. Espais fins ara "evitables" que l’Ajuntament lluita per convertir en "habitables" per anar creant una xarxa d’espais capaços de generar orgull local, identificació, atracció de visitants i nodes de vida. Una xarxa d’espais generadors de noves dinàmiques de transformació urbana, econòmica, ambiental i social.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell